Search result for

*culver*

(76 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: culver, -culver-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culvert[N] ท่อใต้ดิน, Syn. pipe, duct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culvern. นกพิราบ
culvertn. ท่อระบายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
culvertculvert, ท่อลอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)
You Kuchan was a Chinese foreign exchange student studying humanities at Culver City Community College.ยู โคชาน จากจีน เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนมนุษยศาสตร์ ที่วิทยาลัยคัลเวอร์ ซิตี้ คอมมูนิตี้ Cyber Threat (2011)
You could have drained my soul into any culvert, and no one would have been the wiser.นายสามารถส่งวิญญานฉัน ไปสู่รูไหนก็ได้ แล้วก็ไม่เป็นที่จดจำของใคร Blood Brother (2012)
H-He's at the Culver Cityเขาอยู่ที่ โคลเวอร์ซิตี้ Perfect Storm (2013)
Helicopter to the public and Air Force officers at Culver City, California.เฮลิคอปเตอร์ให้มวลชนและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศ ที่คัลเวอร์ซิตี้ แคลิฟอร์เนีย Rules Don't Apply (2016)
I still have it, actually, out at the factory at Culver City.ที่จริงผมยังเก็บไว้อยู่เลย ที่โรงงานในคัลเวอร์ซิตี้ Rules Don't Apply (2016)
And then I went and I dumped his body into the culvert.หลังจากนั้นผมก็โยนศพลงในท่อระบาย Ending Happy (2007)
He's helping me build my motel in Culver City.Mit dem Geld baue ich mein Motel in Culver City. True Confessions (1981)
And you're from Culver City now, but you used to live in...Sie rufen aus Culver City an, wohnten aber früher in... True Confessions (1981)
All the others are downtown... or in Culver City or Santa Monica, but this one's right in the Valley... and there are gonna be no massage parlors in the Valley!Alle anderen sind im Zentrum, Culver City oder Santa Monica. Aber das hier liegt mitten im Tal, und es wird keine Massagesalons geben hier. 2 Days in the Valley (1996)
They say he got into the truck of a foreman named Culver.Er soll in den Wagen eines Mannes namens Culver gestiegen sein. El Mundo Gira (1997)
Señor Culver?Señor CulverEl Mundo Gira (1997)
McCoppin's Scrap, off CuIver Road."McCoppin's Schrott". An der Culver Road. The Iron Giant (1999)
Do you know what a Dijon culverin is?weist du, was ein Dijon Culverin ist? The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Bring the culverin!Bringt den Culverin her! The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
The medical imaging place in Culver City. I got paid to let them do this body-scan thing.Eine medizinische Firma in Culver City hat mich für einen Körperscan bezahlt. First Person Shooter (2000)
She used to visit an aunt every Thursday because our aunt was in a nursing home in Culver City.Sie fuhr jeden Donnerstag zu Besuch zu unserer Tante. Die ist in einem Pflegeheim in Culver City. Blood Work (2002)
Usual delays in the Sepulveda Pass southbound, but it loosens up at Culver.Der übliche Stau am Sepulveda-Pass, aber ab Culver fließt der Verkehr. 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
I'm passing Culver.- Ich bin in Culver9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
They were headed for Culver City.Sie waren für Culver City bestimmt. Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
Breaking news coming out of Culver City:'Die neueste Nachricht kommt aus Culver City. Cellular (2004)
The thin man from Culver City pronounced the craft an unknown quantity. Hi, boys. He has an idea what the plane can do...Der dünne Mann aus Culver City meinte, es sei noch zu vieles unklar... The Aviator (2004)
Well, talk to Dr. Culver. He was just here.Reden Sie mit Dr. CulverMr. Monk Gets Cabin Fever (2005)
-Culver City.- Culver City. Extraction (2006)
And to that end, I'm going to lead a group of my fellow Zionist to pray Ahsha? But our brothers Muslims, at the Chiite mosque, in Culver city, California, this Friday night.Und zu diesem Zweck werde ich eine Gruppe meiner befreundeten Zionisten anführen, um Isha zu beten mit unseren Moslembrüdern, an der Shiiten-Moschee in Culver City, Kalifornien, diese Freitagnacht. Faith (2006)
He's at the Chiite mosque in Culver city.Er ist an der Shiitenmoschee in Culver City. Faith (2006)
Firemen are battling a fire at the Al-Ham-Sen mosque in Culver City.Feuerwehrmänner kämpfen mit einem Feuer in der Al-Ham-Sen Moschee in Culver City. Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2007)
Culver City.Culver City. Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2007)
Where? A gated community in Culver City.In einer bewachten Wohnanlage in Culver City. Edges of Darkness (2008)
Rumours continue to swirl about a violent clash between forces of the US military and an unknown adversary on the campus of Culver University earlier today.Laut den Gerüchten gab es einen Zwischenfall zwischen dem Militär und einem Unbekannten auf dem Campus der Culver Universität. The Incredible Hulk (2008)
It's in Culver City.Die ist in Culver City. Greenberg (2010)
I don't care if we shoot in Culver City.Ist mir egal, selbst wenn wir in Culver City drehen. Second to Last (2011)
It's at the park, in Culver City.Es ist im Park, in Culver City. Think Like a Man (2012)
Leah Culver is the CEO and co-founder of Grove, a real-time group chat service for teams.Leah Culver ist CEO und Mitgründerin von Grove, einem Gruppenchat-Dienst für Teams. The Startup Kids (2012)
Miss Culver?Miss CulverWhat Use Our Work? (2013)
I'm Culverton Smith, and this election year, I'll be voting...Ich bin Culverton Smith und bei dieser Wahl bekommt meine Stimme... The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, all this charity work.Culverton Smith, all diese wohltätigen Arbeiten... The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, This I think is relevant from this morning.Culverton Smith? Ich glaube, das hier von heute Morgen ist relevant. The Lying Detective (2017)
Culverton Smith.- Culverton Smith. The Lying Detective (2017)
Mr Holmes, how did Culverton talk you into this?Wie hat Culverton Sie dazu gebracht? The Lying Detective (2017)
Mr Holmes. Culverton wants to know if you're okay going straight to the hospital.Culverton will wissen, ob Sie direkt ins Krankenhaus gehen? The Lying Detective (2017)
- Culverton's doing a visit. The kids would love to meet you both.Culverton besucht da Kinder und die möchten Sie beide gerne sehen. The Lying Detective (2017)
Culverton Smith, earlier today.Das war Culverton Smith. The Lying Detective (2017)
Why fixate on Culverton Smith?Wieso diese Fixierung auf Culverton Smith? The Lying Detective (2017)
Culverton gave me Faith's original note.Culverton hat mir Faiths Notizen gegeben. The Lying Detective (2017)
what happened at Culver?Okay, was gab es in CulverWolf Tickets (2017)
- So, what happened at Culver?- Also, was ist in Culver passiert? Wolf Tickets (2017)
I'm taking you off the Culver house.Ich ziehe Sie vom Culver Haus ab. Ritual (2017)
NCPAC, the National Conservative Political Action Committee, is transformative in the sense that we really pioneered negative campaign advertising in massive doses to win elections.Das National Conservative Political Action Committee bereitete den Weg für massive Antiwerbung, um Wahlen zu gewinnen. GEWINNT CULVER, VERLIEREN SIE GEWINNT CHURCH, VERLIEREN SIE Get Me Roger Stone (2017)
"Culver City, California"?"Culver City, Kalifornien"? Room Service (1938)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULVER    K AH1 L V ER0
CULVERT    K AH1 L V ER0 T
CULVER'S    K AH1 L V ER0 Z
CULVERHOUSE    K AH1 L V ER0 HH AW2 S
CULVERHOUSE'S    K AH1 L V ER0 HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culvert    (n) (k uh1 l v @ t)
culverts    (n) (k uh1 l v @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dükerbau {m}culvert construction [Add to Longdo]
Kabeltunnel {m}culvert (for cables) [Add to Longdo]
Ringeltaube {f}culver [Add to Longdo]
unterirdischer Kanal; unterirdische Wasserleitung {f} | unterirdische Kanäle; unterirdische Wasserleitungenculvert | culverts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボックスカルバート[, bokkusukaruba-to] (n) box culvert [Add to Longdo]
暗渠;暗きょ[あんきょ, ankyo] (n) (See 明渠) subterranean drain; culvert; conduit [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
沈埋工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts [Add to Longdo]
伏越し[ふせこし, fusekoshi] (n) inverted siphon; siphon culvert [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涵洞[hán dòng, ㄏㄢˊ ㄉㄨㄥˋ, ] culvert; covered drain, #39,303 [Add to Longdo]
涵管[hán guǎn, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, ] culvert pipe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\ (k?"v?r), n. [AS. culfre, perh. fr. L.
   columba.]
   A dove. "Culver in the falcon's fist." --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culver \Cul"ver\, n. [Abbrev. fr. {Culverin}.]
   A culverin.
   [1913 Webster]
 
      Falcon and culver on each tower
      Stood prompt their deadly hail to shower. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top