ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

巡洋舰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巡洋舰-, *巡洋舰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] cruiser (warship); battle cruiser, #25,662 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I came to, I was on a cruiser and my hands were off.[CN] 当我想起我是在一艘巡洋舰上, 我的双手已经没有了。 The Best Years of Our Lives (1946)
Cruisers and destroyers on the picket line... are holding off the kamikazes, but some are bound to break through.[CN] 巡洋舰和驱逐舰在前线 打小日本 但有些被击垮了 Away All Boats (1956)
"Intelligence Report, U.S. Ships now at Pearl Harbor six battleships, three light cruisers 16 destroyers and one aircraft carrier."[CN] 现在停泊于珍珠港的美国军力: 六艘战舰、三艘轻型巡洋舰 16艘驱逐舰还有一艘航空母舰 Tora! Tora! Tora! (1970)
Raleigh and Helena damaged and listing."[CN] 洛雷及海伦娜巡洋舰 都遭到损伤 Tora! Tora! Tora! (1970)
(narrator) All nine battleships of the United States Pacific fleet had been sunk or ruined, together with several destroyers and cruisers, but no aircraff carriers.[CN] 美国太平洋舰队的全部九艘 战列舰,都已被击沉或瘫痪, 还有几艘驱逐舰和巡洋舰也是, 但没有航空母舰 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
The British cruiser Exeter was seen to be shot to pieces, and the other British cruisers fled.[CN] 英国巡洋舰埃克塞特号好像被完全击毁 其它英国战舰逃跑 Pursuit of the Graf Spee (1956)
What can we do with our six and eight-inch cruisers against a big beggar like the Graf Spee?[CN] 与我们的6和8英寸的巡洋舰共存亡吗 像斯比伯爵一样反对剥削者吗 Pursuit of the Graf Spee (1956)
I wanted command of a cruiser instead of this...[CN] 我还想指挥一艘巡洋舰 而不是这... Away All Boats (1956)
The cruiser "Ochakov" was shelled and set on fire[CN] 击毁"奥恰科夫"号巡洋舰 The cruiser "Ochakov" was shelled and set on fire We'll Live Till Monday (1968)
- I know the Achilles. It's a Kiwi cruiser.[CN] - 我知道阿喀琉斯号,那是艘新西兰巡洋舰 Pursuit of the Graf Spee (1956)
"The navy and the revolution need you" You know that the rebellion is doomed.[CN] 你清楚起义必然失败你唯一的巡洋舰没有任何盔甲、装备、时速只有8海里 You know that the rebellion is doomed. We'll Live Till Monday (1968)
The Belinda will get me that cruiser... by being the top APA in the fleet.[CN] Belinda号会带给我巡洋舰 如果我能成为舰队里顶尖的船长 Away All Boats (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top