ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cowardice-

K AW1 ER0 D AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cowardice, *cowardice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cowardice[N] ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil

English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ X-Men: The Last Stand (2006)
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด Opening Doors (2008)
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ The Red Serpent (2010)
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ Practically Perfect (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardiceHe always shows cowardice.
cowardiceHe was accused of cowardice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

CMU English Pronouncing Dictionary
COWARDICE K AW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cowardice (n) kˈauədɪs (k au1 @ d i s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cowardice \Cow"ard*ice\ (-[i^]s), n. [F. couardise, fr. couard.
   See {Coward}.]
   Want of courage to face danger; extreme timidity;
   pusillanimity; base fear of danger or hurt; lack of spirit.
   [1913 Webster]
 
      The cowardice of doing wrong.      --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Moderation was despised as cowardice.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cowardice
   n 1: the trait of lacking courage [syn: {cowardice},
      {cowardliness}] [ant: {braveness}, {bravery}, {courage},
      {courageousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top