Search result for

ทวีป

(63 entries)
(0.157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวีป-, *ทวีป*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวีป    [N] continent, Example: ผมเคยไปทุกหนทุกแห่งที่อยากไป ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต้ ครบทุกทวีป, Count unit: ทวีป, Thai definition: เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี 7 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวีปยุโรป [N] Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป
ทวีปเอเชีย    [N] Asia, Example: ลักษณะภูมิประเทศประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย
ทวีปเอเซีย    [N] Asia, Example: ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีขอทานมากที่สุดในทวีปเอเซีย, Thai definition: พื้นโลกส่วนที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและมหาสมุทรแปซิฟิก
ทวีปอเมริกา    [N] America, Example: ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปแอฟริกา    [N] Africa, Syn. ทวีปมืด, กาฬทวีป, Example: ยีราฟมีถิ่นอาศัยในทวีปแอฟริกา แถบทุ่งหญ้าซาวันน่า ทะเลทรายซาฮาร่า, Thai definition: ทวีปซึ่งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย
ทวีปออสเตรเลีย    [N] Australia, Example: ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปออสเตรเลีย, Thai definition: แผ่นดินทางซีกโลกใต้ ที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
ทวีปอเมริกาใต้    [N] South America, Example: ผีเสื้อหนอนหนามมีชุกชุมมากในทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาเหนือ    [N] North America, Example: การบินไทยมีศักยภาพที่จะขยายเส้นทางบินสู่ทวีปอเมริกาเหนือ โดยการบินเข้ามหาสมุทรแปซิฟิกสู่นครลอสแองเจลิส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวีป(ทะวีบ) น. เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี ๗ ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดนํ้าล้อมรอบเป็นขอบเขต เช่น ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอนตาร์กติกา บางทวีปกำหนดภูเขา ทะเล แหล่งอารยธรรมเป็นต้น เป็นแนวแบ่งเขต เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป
ทวีปเกาะ เช่น ลังกาทวีป สิงหฬทวีป
ทวีปในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่าแผ่นดินมี ๔ ทวีป คือ ๑. ชมพูทวีป ๒. อมรโคยานทวีปหรืออปรโคยานทวีป ๓. อุตรกุรุทวีปหรืออุตรกุรูทวีป ๔. บุพวิเทหทวีป.
ทวีป(ทะวี-) น. เสือ, เสือดาว.
ชมพูทวีปทวีปใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ เป็นทวีป ๑ ใน ๔ ทวีป ได้แก่ อุตรกุรุทวีปหรืออุตรกุรูทวีป บุพวิเทหทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีปหรืออปรโคยานทวีป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continentทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental displacement; continental driftทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental drift; continental displacementทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continental driftทวีปเลื่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continentsทวีป [TU Subject Heading]
Lost continentsทวีปที่สาบสูญ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวีป[n.] (thawīp) EN: continent   FR: continent [m]
ทวีปยุโรป[n. prop.] (Thawip Yurōp) EN: Europe   FR: Europe [f] ; continent européen [m]
ทวีปอเมริกาเหนือ[n. prop.] (Thawīp Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f] ; continent nord-américain [m]
ทวีปอเมริกาใต้[n. prop.] (Thawīp Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f] ; continent sud-américain [m]
ทวีปเอเซีย[n. prop.] (Thawīp Ēsīa ) EN: Asia   FR: Asie [f] ; continent asiatique [m]
ทวีปแอนตาร์กติกา[n. prop.] (Thawīp Aēntāktikā) EN: Antartica ; Antartic   FR: Antarctique [m]
ทวีปแอฟริกา[n. prop.] (Thawīp Aepfarikā = Tthawīp Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f] ; continent africain [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Africa    [N] ทวีปแอฟริกา
America    [N] ทวีปอเมริกา, Syn. the Americas
Asia    [N] ทวีปเอเชีย, Syn. the Orient, the East
continent    [N] ทวีป
Europe    [N] ทวีปยุโรป
landmass    [N] ทวีป, See also: ผืนดินขนาดใหญ่, Syn. continent
Latin America    [N] ทวีปละตินอเมริกา, See also: ทวีปอเมริกากลาง
New World    [N] ทวีปอเมริการเหนือและใต้
North America    [N] ทวีปอเมริกาเหนือ, Syn. America
subcontinent    [N] ทวีปย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
africa(แอฟ' ริกา) n. ทวีปแอฟริกา
america(อะเม' ริกา) n. สหรัฐอเมริกา, ทวีปอเมริกา (อาจเรียกว่า the Americas)
american(อะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับสหรัฐ-อเมริกาหรือทวีปอเมริกา. -n. ชาวอเมริกา, ชาวทวีปอเมริกา, อินเดียแดง -Americanism n.
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
antarctica(แอนทาร์ค' ทิคะ) n. ทวีปที่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ (Antarctic Continent)
capuchi(แคพ'พูชิน) n. ลิงในทวีปอเมริกาจำพวกหนึ่ง
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
American(adj) เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา,เกี่ยวกับทวีปอเมริกา
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
continental(adj) เกี่ยวกับทวีป,เกี่ยวกับภาคพื้นทวีป
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป,ทั่วทวีปยุโรป,ในทวีปยุโรป
transcontinental(adj) ข้ามทวีป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大陸[たいりく, tairiku] (n adj adj.-no ) ทวีป

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
verblüffen(vi vt) |verblüffte, hat verblüfft| ทำให้ประหลาดใจ โดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อน เช่น Ich habe Mama und Papa mit Informationen über Länder und Leute in Afrika verblüfft. พ่อและแม่ประหลาดใจที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศและผู้คนในทวีปแอฟริกา, See also: S. überraschen,
nicht(adv) ไม่ (ใช้บ่งการปฏิเสธของประโยค) เช่น Thailand ist nicht in Europa. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย
Festland(n) |das, pl. Festländer| แผ่นดินใหญ่, ส่วนของทวีป เช่น Wie diese Identität sich im Verhältnis zu China entwickeln wird, ist immer noch eine offene Frage, die unbeantwortet über der Meerenge zwischen Insel und Festland hängt.

French-Thai: Longdo Dictionary
Amérique(n) |f| ทวีปอเมริกา, See also: Related: les Etats-Unis,
en(prep) ที่ (ใช้ตอบคำถาม ไปที่ไหน หรือ อยู่ที่ไหน) เช่น Le Chili, c'est en Amérique. ประเทศชิลีอยู่ในทวีปอเมริกา, Elle va à la fac chaque jour. เธอไปที่มหาวิทยาลัยทุกวัน

Are you satisfied with the result?

Go to Top