ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compulsive

K AH0 M P AH1 L S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compulsive-, *compulsive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compulsive(adj) ที่ต้องทำเพราะถูกบังคับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ, เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compulsive behaviourพฤติกรรมตามแรงกดดัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsiveเจ้าระเบียบมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compulsiveness(n) การต้องกระทำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A compulsive need to prove to herself that she can take risks and survive dangers others can't.แรงจูงใจจำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเธอเอง ว่าเธอสามารถเสี่ยงภัย... ...และเอาตัวรอดในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้ Basic Instinct (1992)
Look, Gareth, I know people say that I'm a compulsive storyteller... and nobody believed a word I said in court... but Charlie Burke did exist... he's not just a figment of my imagination.Look, Gareth, ฉันรู้ว่าคนพูด ที่ฉันเล่าเรื่องบังคับ ... และไม่มีใครเชื่อ คำที่ผมพูดในศาล ... แต่ชาร์ลีเบิร์กไม่อยู่ ... In the Name of the Father (1993)
Obsessive compulsive disorder... with eroto-manic features.ความผิดปกติจากการหมกมุ่น อยู่แต่กับเรื่องกามารมณ์ Don Juan DeMarco (1994)
- Depression, anger, compulsive behaviour.ความหดหู่ ความฉุนเฉียว พฤติกรรมที่ถูกบีบบังคับ The Bourne Supremacy (2004)
An extreme manifestation of ocd, obsessive compulsive disorder.-อาการที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของ OCD โรคย้ำคิดย้ำทำ Compulsion (2005)
Obsessive compulsives ease the anxiety by performing the compulsion.พวกย้ำคิดย้ำทำจะคลายความวิตกกังวล/Nได้ด้วยการแสดงออกถึงแรงกดดัน Compulsion (2005)
But there's nothing rational about obseive compulsive disorder.แต่มันไม่มีตรรกกะเกี่ยวกับ/โรคย้ำคิดย้ำทำ Compulsion (2005)
Coming from a compulsive liar, จากเรื่องโกหกที่ผ่านมา Map 1213 (2006)
Seniors are all compulsive gamblers.พนันได้เลยทางผู้ใหญ่ทุกคนถูกบังคับ Giving Back (2008)
Compulsive Masturbation Disorder.โรคกามวิปริตสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอัตโนมัติ Giving Back (2008)
The father who was compulsive about punctuality.พ่อซึ่งชอบบังคับและเจ้ายศเจ้าอย่าง Birthmarks (2008)
- You're the definition of neurotic. The definition of neurotic is a person who suffers from anxiety, obsessive thoughts, compulsive acts...คุณคือนิยามของโรคประสาทชัดๆ ไม่ นิยาของโรคประสาทคือ... The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compulsiveOnce a habit has been acquired, it has almost compulsive power over us.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPULSIVE K AH0 M P AH1 L S IH0 V
COMPULSIVELY K AH0 M P AH1 L S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compulsive (j) kˈəmpˈʌlsɪv (k @1 m p uh1 l s i v)
compulsively (a) kˈəmpˈʌlsɪvliː (k @1 m p uh1 l s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫性[qiǎng pò xìng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] compulsive; obsessive, #62,080 [Add to Longdo]
强迫性储物症[qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨˇ ㄨˋ ㄓㄥˋ, / ] compulsive hoarding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufzwang { m }; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying [Add to Longdo]
Triebhandlung { f }compulsive act [Add to Longdo]
Zwangshandlung { f }compulsive act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ魔[メモま, memo ma] (n) compulsive note-taker [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n, adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫性障害[きょうはくせいしょうがい, kyouhakuseishougai] (n) obsessive-compulsive disorder; OCD [Add to Longdo]
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD) [Add to Longdo]
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
買い物依存[かいものいぞん, kaimonoizon] (exp, n) compulsive buying; shopaholicism [Add to Longdo]
買い物依存症[かいものいぞんしょう, kaimonoizonshou] (n) Compulsive Buying Disorder; CBD; shopaholicism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compulsive \Com*pul"sive\, a.
   Having power to compel; exercising or applying compulsion.
   [1913 Webster]
 
      Religion is . . . inconsistent with all compulsive
      motives.                 --Sharp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compulsive
   adj 1: caused by or suggestive of psychological compulsion;
       "compulsive drinking"
   2: strongly motivated to succeed [syn: {compulsive},
     {determined}, {driven}]
   n 1: a person with a compulsive disposition; someone who feels
      compelled to do certain things

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top