Search result for

compulsive

(36 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compulsive-, *compulsive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compulsive[ADJ] ที่ต้องทำเพราะถูกบังคับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compulsive behaviourพฤติกรรมตามแรงกดดัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsiveเจ้าระเบียบมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compulsiveness (n ) การต้องกระทำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The father who was compulsive about punctuality.พ่อซึ่งชอบบังคับและเจ้ายศเจ้าอย่าง Birthmarks (2008)
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
- You're the definition of neurotic. The definition of neurotic is a person who suffers from anxiety, obsessive thoughts, compulsive acts...คุณคือนิยามของโรคประสาทชัดๆ ไม่ นิยาของโรคประสาทคือ... The Ugly Truth (2009)
What do you think the connection is between an excessive compulsive germaphobe and our worms?คุณคิดว่ามี ความสัมพันธ์อะไรมั้ย ระหว่างคนที่ดูเป็นเยอรมัน มากเกินไปและหนอนของเรา? Snakehead (2009)
"Personality overview. Mr Stark displays compulsive behaviour."บุคคลิกโดยรวม สตาร์คมีพฤติกรรมวู่วาม Iron Man 2 (2010)
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ Bad Reputation (2010)
I have this compulsive need to crush other people's dreams.ฉันทำลายฝันคนอื่นอยู่เรื่อย Funk (2010)
He's organized and compulsive.เขาเป็นคนมีระเบียบและชอบบังคับ ...A Thousand Words (2010)
But renegade physicist and compulsive surfer Garrett Lisi could be on the cusp of succeeding.และที่ที่ความพยายามของพวกเขา ที่จะรวมกันคณิตศาสตร์ของจักรวาล จะติดอยู่เหยียบน้ำ Is There a Creator? (2010)
He's a compulsive liar and a fucking murderer.ไอ้หมอนั่นมันจอมโกหก แถมยังเป็นฆาตกรด้วย The Divide (2011)
- Obsessive compulsive disorder.- โรคย้ำคิดย้ำทำ Audrey Parker's Day Off (2011)
He was a compulsive record keeper.เค้าเป็นพวกเก็บบันทึกสถิติ Little Red Book (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compulsiveOnce a habit has been acquired, it has almost compulsive power over us.

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPULSIVE    K AH0 M P AH1 L S IH0 V
COMPULSIVELY    K AH0 M P AH1 L S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compulsive    (j) (k @1 m p uh1 l s i v)
compulsively    (a) (k @1 m p uh1 l s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufzwang {m}; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying [Add to Longdo]
Triebhandlung {f}compulsive act [Add to Longdo]
Zwangshandlung {f}compulsive act [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メモ魔[メモま, memo ma] (n) compulsive note-taker [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫性障害[きょうはくせいしょうがい, kyouhakuseishougai] (n) obsessive-compulsive disorder; OCD [Add to Longdo]
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD) [Add to Longdo]
手癖[てくせ, tekuse] (n) sticky-fingered; compulsive thievery [Add to Longdo]
買い物依存[かいものいぞん, kaimonoizon] (exp,n) compulsive buying; shopaholicism [Add to Longdo]
買い物依存症[かいものいぞんしょう, kaimonoizonshou] (n) Compulsive Buying Disorder; CBD; shopaholicism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫性[qiǎng pò xìng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] compulsive; obsessive [Add to Longdo]
强迫性储物症[qiǎng pò xìng chǔ wù zhèng, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨˇ ˋ ㄓㄥˋ, / ] compulsive hoarding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compulsive \Com*pul"sive\, a.
   Having power to compel; exercising or applying compulsion.
   [1913 Webster]
 
      Religion is . . . inconsistent with all compulsive
      motives.                 --Sharp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compulsive
   adj 1: caused by or suggestive of psychological compulsion;
       "compulsive drinking"
   2: strongly motivated to succeed [syn: {compulsive},
     {determined}, {driven}]
   n 1: a person with a compulsive disposition; someone who feels
      compelled to do certain things

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top