Search result for

comp

(179 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comp-, *comp*
English-Thai: Longdo Dictionary
compact bone(n) กระดูกที่มีลักษณะเนื้อแน่น
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compel[VT] บังคับ, See also: สั่ง, Syn. force, coerce
comply[VI] เชื่อฟัง, See also: ทำตาม
compact[ADJ] กระชับ, See also: ที่ใช้คำพูดน้อย
compact[N] ตลับแป้ง, Syn. vanity case, makeup case
compact[VT] ทำให้อัดแน่น
compact[ADJ] ที่ใช้เนื้อที่น้อย
compact[ADJ] ที่อัดแน่น, Syn. dense, solid, compressed
compact[N] รถยนต์เล็กๆ
company[N] กลุ่มคน, Syn. throng, band, gathering
company[N] แขกผู้มาเยี่ยม, Syn. visitor, guest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
compadre(คัม'พะดรี) n. เพื่อนสนิท,เพื่อนเก่า
compages(คัม'เพจีซ) n. ส่วนประกอบ,โครงกระดูก,องค์ประกอบของส่วนผสม
compaginate(คัมแพจ'จิเนท) vt. รวมกันอย่างหนาแน่น, See also: compagination n.
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable,friendly,affable ###A. reserved,distant
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body

English-Thai: Nontri Dictionary
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compact(n) สัญญา,ข้อตกลง
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compact๑. ข้อตกลงร่วมกัน๒. ความตกลงระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compact bone; bone, denseกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compact bone; cortical bone; dense boneกระดูกทึบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compact disc (CD)แผ่นซีดี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact disc interactive (CD-I)แผ่นซีดีเชิงโต้ตอบ (ซีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compact setเซตกระชับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compact spaceปริภูมิกระชับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compact tissueเนื้อเยื่อกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compactabilityสภาพอัดแน่นได้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
compactความตกลงระหว่างประเทศ [การทูต]
Compactแน่น,กระชับกันแน่น [การแพทย์]
Compact discคอมแพกต์ดิสก์ [คอมพิวเตอร์]
Compact Disc Drive( CD Drive )ซีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้อย่างเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact disc industryอุตสาหกรรมคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact disc playersเครื่องเล่นคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact Disc ReWritable Drive( CD-RW Drive )ซีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compact discsคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
compell (vt ) บังคับ
competent (n ) มีอำนาจ
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน
complacency (n ) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
complain (vi) ตัดพ้อ
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน
completely (adv ) ในทางที่เป็นไปได้, อย่างสมบรูณ์
complexity (n vi vt ) ทำให้ยุ่ง,จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก,แทรกแซง
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี
component partsส่วนควบรถยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now that guy's interesting, complex, a young mephistopheles.ผู้ชายคนนั้นน่าสนใจมาก ลึกลับซับซ้อน เหมือน Mephistopheles สมัยหนุ่มๆ The Serena Also Rises (2008)
You've only taken over the girls at school and abandoned our oldest tradition to go to my mother's show with a complete stranger.เธอเอาทุกอย่างไปจากฉัน ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน ละเลยประเพณีของเรา เพื่อจะไปงานของแม่ฉันกับคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
We can either let everyone else tell us how we should be jealous and compete, or we can just deal with it and try to preserve at least a little of our friendship.เราจะให้คนอื่นๆ พูดได้ว่า เราต่างหึงหวงและแข่งขันกัน หรือเราจัดการมันซะ แล้วพยายามยุติมัน The Ex-Files (2008)
Just so you know, if this were a competition,จะบอกให้นะว่า ถ้านี่เป็น การแข่งขัน The Ex-Files (2008)
Or--or completely outside of the realm of possibility,แต่มันเป็นเรื่องที่สุดจะคาดคิดได้ต่างหาก The Dark Night (2008)
That was completely, completely unprofessional,นั่นมัน.. ไม่เป็นมืออาชีพมากๆเลย The Dark Night (2008)
I'll take your incredulity as a compliment.-ถือว่าการสอดรู้สอดเห็นของเธอเป็นคำชมแล้วกัน The Dark Night (2008)
Well, not completely.ยังไม่หมดซะทีเดียว The Dark Night (2008)
And then called to cancel. That's completely different.แล้วก็โทรมายกเลิกแล้ว มันไม่เหมือนกันหรอก The Dark Night (2008)
I understand you have a compassionate side, too.ที่ยังหนุ่มแน่นของฉัน ฉันเข้าใจ ว่าคุณก็มีด้านที่น่าเห็นอกเห็นใจด้วยเหมือนกัน Never Been Marcused (2008)
None of it makes any difference to me, because nothing will change the fact that despite your best efforts-- which are completely transparent, by the way--ไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้มันต่างไปจากเดิม สำหรับฉีนหรอก เพราะว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนความจริงที่แสดงถึงความพยายามของเธอ Never Been Marcused (2008)
But I just find it hard to believe that you opened up to one of the book club ladies and told them we're completely broke.ผมไม่อยากเชื่อแลยว่าแม่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ ในชมรมหนังสือสตรีและยังบอกอีกว่าเราถังแตกแล้ว Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comp2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
comp80% of all information in the world's computers is in English.
compA baby has no moral compass.
compA bad workman complains of his tools.
compA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
compAbility to operate a computer is critical for this job.
compA book can be compared to a friend.
compA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
compA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
compAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
compA company based in Paris.
compA company of tourists visited our town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ภาพซ้อน[N] composite picture, Example: ผู้ป่วยรายนี้พูดไม่ได้ ดวงตามองเห็นเป็นภาพซ้อน 2 ภาพ, Count unit: ภาพ
ลืมสนิท[V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
สมบูรณ์แบบ[ADJ] complete, See also: flawless, Ant. บกพร่อง, Example: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้, Thai definition: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
เติมเต็ม[V] fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai definition: เพิ่มให้เต็ม
ชิงแชมป์[V] compete for the championship, Syn. ชิงชนะเลิศ, Example: ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันวิ่งชิงแชมป์ 100 เมตร, Thai definition: การต่อสู้เพื่อให้ชนะเลิศ
ชิงโชค[V] compete for the prize or reward, Syn. ชิงรางวัล, Example: ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะได้คูปองส่งชิงโชครถยนต์, Thai definition: การเข้าร่วมจับฉลากชิงรางวัล
ดวลแข้ง[V] compete in football match, See also: compete in football playing, compare in football playing, Syn. แข่งฟุตบอล, Example: ทีมฟุตบอลเจ้าถิ่นกำลังดวลแข้งกับทีมที่มาเยือน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อนุโลมตาม[v.] (anulōm tām) EN: bend ; follow ; yield and comply   
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMP    K AA1 M P
COMPO    K AA1 M P OW2
COMPEL    K AH0 M P EH1 L
COMPAS    K AA1 M P AH0 S
COMPLY    K AH0 M P L AY1
COMPAQ    K AA1 M P AE2 K
COMPACT    K AH0 M P AE1 K T
COMPASS    K AH1 M P AH0 S
COMPARE    K AH0 M P EH1 R
COMPEAU    K AH0 M P OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Compaq    (n) (k o1 m p a1 k)
compel    (v) (k @1 m p e1 l)
comply    (v) (k @1 m p l ai1)
compact    (n) (k o1 m p a k t)
compact    (v) (k @1 m p a1 k t)
company    (n) (k uh1 m p @ n ii)
compare    (v) (k @1 m p e@1 r)
compass    (v) (k uh1 m p @ s)
compeer    (n) (k o1 m p i@ r)
compels    (v) (k @1 m p e1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Compiler {m} [comp.] | Compiler {pl}compiler | compilers [Add to Longdo]
Compilierung {f} [comp.]compilation [Add to Longdo]
Computer {m}; Rechner {m}; Datenverarbeitungsanlage {f} | Computer {pl}; Rechner {pl} | einen Computer hochfahren; starten | arbeitender Rechnercomputer | computers | to boot a computer | active computer [Add to Longdo]
Computeramateur {m}bit-bender [Add to Longdo]
Computeranwendung {f}computer application [Add to Longdo]
Computerausdruck {m}computer printout [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
Computerberechnung {f}computer calculation [Add to Longdo]
Computerbetrug {m}; Computerkriminalität {f}computer fraud [Add to Longdo]
Computerfreak {m}computer freak; computer nerd [Add to Longdo]
Computergeneration {f}computer generation [Add to Longdo]
Computergestützter Leistungsprüfstandcomputer-controlled performance test station [Add to Longdo]
Computerhersteller {m}computer manufacturer [Add to Longdo]
Computerisierung {f}computerization [Add to Longdo]
Computerkriminalität {f}computer crime [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互补[hù bǔ, ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ, / ] complement; complementary [Add to Longdo]
企业[qǐ yè, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, / ] company; firm; enterprise [Add to Longdo]
伴侣[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner [Add to Longdo]
伴星[bàn xīng, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄥ, ] companion (star) [Add to Longdo]
作文[zuò wén, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ, ] composition [Add to Longdo]
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure) [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, / ] companion [Add to Longdo]
元器件[yuán qì jiàn, ㄩㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] component [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comp
   n 1: an intensive examination testing a student's proficiency in
      some special field of knowledge; "she took her comps in
      English literature" [syn: {comprehensive examination},
      {comprehensive}, {comp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top