ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

combustion

K AH0 M B AH1 S CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combustion-, *combustion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combustion(n) กระบวนการเผาไหม้, See also: กระบวนการสันดาป
combustion(n) การสันดาป, See also: การเผาไหม้, การลุกไหม้, Syn. burning, flaming, kindling
combustion(n) ความวุ่นวาย, See also: ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความโกลาหล, Syn. tumult, turmoil, disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combustion(คัมบัส'เชิน) n. การเผาไหม้, See also: combustive adj. ดูcombustion, Syn. burning

English-Thai: Nontri Dictionary
combustion(n) การลุกไหม้, การเผาไหม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combustionการเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combustion chamberห้องเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combustionการเผาไหม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Combustionการสันดาป [TU Subject Heading]
Combustionสันดาป, การลุกไหม้ [การแพทย์]
combustionการเผาไหม้, ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารรวมกับตัวออกซิไดซ์  เช่น ออกซิเจน โดยอาจมีความร้อนหรือแสงเกิดขึ้นด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combustion Chamberห้องเผาไหม้, ห้องสันดาป, Example: ห้องภายในเตาเผาขยะซึ่งเป็นที่ขยะถูกจุดติดและ เผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Combustion Efficiency, CEซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้, Example: ค่าที่ระบุถึงประสิทธิภาพในกระบวนการเผาไหม้ โดยวัดจากปริมาณ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียที่เกิดขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Combustion Methodsระบบการเผาไหม้ [การแพทย์]
Combustion, Completeการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Combustion, Incompleteการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Either that or that weird human spontaneous combustion thing.มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์น่าจะทำเลย The Lawnmower Man (1992)
Anybody remember the internal combustion member of the team?มีใครจำ... Inspector Gadget 2 (2003)
Dr. Plimpton, Penny is a waitress who doesn't understand the role gasoline plays in the internal combustion engine.ดร.พลิมป์ตัน เพนนีเป็นสาวเสริ์ฟ ที่ไม่เข้าใจว่าน้ำมันมีบทบาทต่อ การเผาผลาญของเครื่องยนต์ยังไง The Plimpton Stimulation (2010)
Anybody know anything about internal combustion engines?มีใครรู้กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ภายในบ้างไหม The Zarnecki Incursion (2011)
Does anybody know how to fix an internal combustion engine?มีใครรู้วิธีแก้กระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ภายในบ้างไหม The Zarnecki Incursion (2011)
Just a bad combustion valve.แค่ วาล์วสันดาปห่วยๆ The Dig (2011)
We rip out the combustion valve, replace it with disks.เราตัด วาล์วสันดาปออก แทนที่มันด้วยดิสค์ The Dig (2011)
And that one, that one's got a spontaneous combustion problem.ส่วนอันนั้น ชอบระเบิดเอง Midnight Lamp (2012)
Nah, I've loved combustion variables ever since I blew up the multipurpose room for my middle school science fair project.ไม่, ผมรักกระบวนการเผาไหม้มาตลอด ตั้งแต่ที่ผมระเบิด ห้องอเนกประสงค์ ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ตอนอยู่มัธยม The Gunk in the Garage (2012)
You know, it's not actually spontaneous combustion at all.แบบว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่การลุกไหม้ด้วยตัวเองเลย Red Lacquer Nail Polish (2013)
Before it sucks it into the combustion chamber.ก่อนที่มันจะถูกดูดเข้าไปในห้องเผาไหม้ We Are Family (2013)
Well, she did find a solution to our... combustion problem.แต่เธอก็หาทางออก สำหรับปัญหาของเราได้นะ Girl in the Flower Dress (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combustionCarbon monoxide is a poisonous substance formed by the incomplete combustion of carbon compounds.
combustionOxygen is needed for combustion.
combustionPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันดาป(n) combustion, Syn. การเผาไหม้, การเผาผลาญ, Example: นักวิจัยเครื่องยนต์ได้อาศัยโปรแกรมนี้มองเข้าไปยังภาพของการเกิดสันดาปในเครื่องยนต์, Thai Definition: ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMBUSTION K AH0 M B AH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combustion (n) kˈəmbˈʌstʃən (k @1 m b uh1 s ch @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃烧[rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ, / ] combustion; flaming; kindle #5,547 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandgas { n }combustion gas; conflagration gas [Add to Longdo]
Brennkammer { f }; Brennraum { m }combustion chamber [Add to Longdo]
Brennpunkt { m }combustion point [Add to Longdo]
Brennraummulde { f } [ techn. ]combustion bowl [Add to Longdo]
Verbrennung { f } | Verbrennungen { pl } | vollständige Verbrennungcombustion | combustions | complete combustion [Add to Longdo]
Verbrennungsablauf { m }combustion sequence [Add to Longdo]
Verbrennungsmotor { m } | Verbrennungsmotoren { pl }combustion engine | combustion engines [Add to Longdo]
Verbrennungsofen { m }combustion furnace [Add to Longdo]
Verbrennungsrückstand { m }combustion residue; residue of combustion [Add to Longdo]
Verbrennungszone { f }combustion zone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine #4,680 [Add to Longdo]
燃焼[ねんしょう, nenshou] (n, vs) burning; combustion; (P) #8,974 [Add to Longdo]
火力発電所[かりょくはつでんしょ, karyokuhatsudensho] (n) thermal power station (i.e. using combustion) [Add to Longdo]
外燃機関[がいねんきかん, gainenkikan] (n) external combustion engine [Add to Longdo]
完全燃焼[かんぜんねんしょう, kanzennenshou] (n) perfect combustion [Add to Longdo]
自然発火[しぜんはっか, shizenhakka] (n) spontaneous combustion [Add to Longdo]
焼損[しょうそん, shouson] (n, vs) burnout; loss of combustion [Add to Longdo]
内燃機関[ないねんきかん, nainenkikan] (n) internal-combustion engine [Add to Longdo]
燃焼炉[ねんしょうろ, nenshouro] (n) combustion furnace [Add to Longdo]
不完全燃焼[ふかんぜんねんしょう, fukanzennenshou] (n, vs) incomplete combustion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combustion \Com*bus"tion\ (?; 106), n. [L. combustio: cf. F.
   combustion.]
   1. The state of burning.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The combination of a combustible with a supporter
    of combustion, producing heat, and sometimes both light
    and heat.
    [1913 Webster]
 
       Combustion results in common cases from the mutual
       chemical action and reaction of the combustible and
       the oxygen of the atmosphere, whereby a new compound
       is formed.              --Ure.
    [1913 Webster]
 
   {Supporter of combustion} (Chem.), a gas, as oxygen, the
    combination of which with a combustible, as coal,
    constitutes combustion.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent agitation; confusion; tumult. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There [were] great combustions and divisions among
       the heads of the university.     --Mede.
    [1913 Webster]
 
       But say from whence this new combustion springs.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combustion
   n 1: a process in which a substance reacts with oxygen to give
      heat and light [syn: {combustion}, {burning}]
   2: a state of violent disturbance and excitement; "combustion
     grew until revolt was unavoidable"
   3: the act of burning something; "the burning of leaves was
     prohibited by a town ordinance" [syn: {burning},
     {combustion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top