ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collage

K AH0 L AA1 ZH   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collage-, *collage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collage[N] ศิลปการสร้างภาพจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่นำมาปะติดปะต่อกัน
collagen[N] คอลลาเจน, See also: สารที่พบในข้อต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collagen. เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collageการปะติดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collageภาพปะติด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collagen fibreเส้นใยคอลลาเจน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collageภาพปะติด [TU Subject Heading]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Collagenคอลลาเจน,สาร;คอลลาเจน;คอลลาเจ็น;เนื้อเยื่อคอลลาเจน;สารคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Bundlesมัดของเนื้อเยื่อคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen diseasesโรคคอลลาเจน [TU Subject Heading]
Collagen Diseasesคอลลาเจน,โรค;โรคเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Collagen Fibersคอลลาเจ็นไฟเบอร์,เส้นใยคอลลาเจน,ใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibresเส้นใยคอลลาเจน [การแพทย์]
Collagen Fibrilsใยคอลลาเจน,เส้นใยคอลลาเจน,คอลลาเจนไฟบริลส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like he's making some sort of collage or scrapbook or something.ดูเหมือนเขาจะทำสมุดรวมข่าว หรือสมุดภาพอะไรซักอย่าง Gatekeeper (2013)
I think the collage I made of us making collages would beg to differ.เกี่ยวกับพ่อกับฉันน่ะ ฉันไม่เห็นด้วยนะ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
We are all curious collages of everyone we've ever been influenced by, living or dead.เรามีความอยากรู้อยากเห็นทุกภาพ ตัดปะ ของทุกคนที่เราเคยได้รับอิทธิพล จาก, มีชีวิตอยู่หรือตาย Is There Life After Death? (2011)
Yeah. - Well you threw up in my hallway like a collage girl.นายอ้วกตรงทางเดินบ้านฉันยังกับสาวมหาลัย The Switch (2010)
But you should also know the collage is for sale.แต่คุณต้องรู้ไว้อย่างนะ พอดีมีไว้ขายน่ะ The Bishop Revival (2010)
That's really funny. I don't have a nephew. No, this is a collage of a guy I saw outside Mina's apartment.สิ่งที่หลานชายอายุสามปีของคุณ วางทับกันเหรอ Some Kinda Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collageHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้นของเครื่องบิน[n. exp.] (kān kheun khøng khreūangbin) EN: takeoff   FR:collage [m] ; envol [m]
คอลลาเจน [n.] (khøllāgēn) EN: collagen   FR: collagène [m]
ภาพตัดปะ[n. exp.] (phāp tat pa) EN: collage   
ตัดปะ[v. exp.] (tat pa) EN: do a collage   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLAGE    K AH0 L AA1 ZH
COLLAGEN    K AA1 L AH0 G AH0 N
COLLAGES    K AH0 L AA1 ZH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collage    (n) kˈɒlaːʒ (k o1 l aa zh)
collages    (n) kˈɒlaːʒɪz (k o1 l aa zh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶原[jiāo yuán, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein), #11,729 [Add to Longdo]
骨胶原[gǔ jiāo yuán, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] collagen (protein), #83,541 [Add to Longdo]
胶原纤维[jiāo yuán xiān wéi, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] collagen fiber [Add to Longdo]
胶原质[jiāo yuán zhì, ㄐㄧㄠ ㄩㄢˊ ㄓˋ, / ] collagen (protein) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Collagen {f} | Collagen {pl}collage | collages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
コラーゲン[, kora-gen] (n) collagen (ger [Add to Longdo]
コラージュ[, kora-ju] (n) collage (fre [Add to Longdo]
フォトコラージュ[, fotokora-ju] (n) photocollage; photomontage [Add to Longdo]
貼り絵[はりえ, harie] (n) collage [Add to Longdo]
膠原質[こうげんしつ, kougenshitsu] (n) (See コラーゲン) collagen [Add to Longdo]
膠原病[こうげんびょう, kougenbyou] (n) collagen disease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 collage \collage\ n.
   1. any picture made by sticking together pieces of paper or
    photographs, especially in unusual or surprising ways.
 
   Syn: montage.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the technique of producing a work of art that is a
    collage[1].
    [PJC]
 
   3. any composite object, whether abstract or concrete,
    created by assembling components of varied types.
    [PJC]
 
   4. (Cinema) a film having scenes of different types or from
    different locations displayed in rapid succession without
    transitions.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collage
   n 1: a paste-up made by sticking together pieces of paper or
      photographs to form an artistic image; "he used his
      computer to make a collage of pictures superimposed on a
      map" [syn: {collage}, {montage}]
   2: any collection of diverse things; "a collage of memories"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top