ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clingin

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clingin-, *clingin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clingin[SL] น่ารังเกียจ
clinging[ADJ] ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น, Syn. clingy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clingingการชอบให้เด็กเคล้าเคลีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And clinging vines beside meเอียงพิงเถาไม้ข้างกายฉัน The Little Prince (1974)
They're only clinging to old dreams and trying to split us in the old way.ทำให้เราอยู่กับความฝันเก่าๆ และพยายามแยกเราด้วยวิธีเก่าๆ Gandhi (1982)
Tinsel still clinging to it.ไปจาก ... Fight Club (1999)
You'll make me trip, Chihiro, clinging like thatเดินอย่างนั้นเดี๋ยวก็สะดุดหรอก Spirited Away (2001)
You'll make me trip, Chihiro clinging like thatเดินอย่างนั้นเดี๋ยวก็สะดุดหรอก Spirited Away (2001)
Not as long as you keep clinging to each other the way that you do.ตราบใดที่พวกเธอ ยังต้องตัวติดกัน แยกกันไม่ได้แบบนี้ The Dreamers (2003)
A survivor who keeps clinging to this worldฉันคงไม่อาจวางเฉยกับเรื่องนี้ได้อีกต่อไป Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I want Prothero to speak on the dangers of these old buildings and how we must avoid clinging to the edifice of a decadent past.ให้โพเทรโร่พูดถึง อันตรายของอาคารเก่านี้ด้วย... ...แต่อย่าให้ดึงไปเกี่ยวกับ อาคารอื่นที่เคยพังไปแล้วล่ะ V for Vendetta (2005)
She was clinging to life and has been rushed to St. Thomas of the Apostles.เธอยึดมั่นกับชีวิตและวิ่งเข้าไป เพื่อเซนต์โทมัสของเหล่าอัครสาวก American Duos (2007)
I'm still clinging to the compensation theory.ผมยังยึดมั่นเรื่องการตอบแทนอยู่นะ Chuck Versus the DeLorean (2008)
Clinging to our isolation...Clinging to our isolation... There's No 'I' in Team (2008)
If she were clinging to hope,ถ้าเธอถึงจุดสุดท้ายของความหวัง Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clinginShe was clinging to her father.
clinginShe was still clinging to the hope that her dog would be found alive.
clinginStop clinging to your glory days, or you'll be left behind.
clinginThat child was clinging to his mother.
clinginThe boy is clinging to his mother.
clinginWe are still clinging to the dreams of our youth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยึดมั่น[n.] (kān yeutman) EN: clinging (to)   
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: attachment ; clinging ; grasping   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINGING    K L IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clinging    (v) klˈɪŋɪŋ (k l i1 ng i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
旧套墨守[きゅうとうぼくしゅ, kyuutoubokushu] (n,vs) clinging to old customs; adhering to old traditions [Add to Longdo]
固守[こしゅ, koshu] (n,vs) clinging [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top