Search result for

clinging

(32 entries)
(0.4344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clinging-, *clinging*, cling
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clinging[ADJ] ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น, Syn. clingy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clingingการชอบให้เด็กเคล้าเคลีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she were clinging to hope,ถ้าเธอถึงจุดสุดท้ายของความหวัง Last Resort (2008)
You're still clinging to that need for connection, huh?คุณยังยึดติดอยู่กับความต้องการความสัมพันธ์หรอ ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I must be clinging to something.ฉันยังคงยึดติดอยู่กับบางสิ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
My concern is that clinging to david's killer is your way of clinging to david.ความเกี่ยวพันของฉันที่ยึดติดกับคนที่ฆ่าเดวิด คือวิธีของคุณที่ยึดติดกับเดวิด I Lied, Too. (2009)
You're facing the prospect of an empty nest, so you're clinging to this notion that michael still needs you.ฉันไม่ได้ทำงานให้แพตตี้จริงๆ หรอก อะไรนะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You see these droplets of ink clingingคุณเห็นหยดหมึกที่เกาะกลุ่มกัน Fallen (2010)
I admit I'm clinging to you desperately at the moment.ผมยอมรับว่าผมทุ่มเทให้คุณอย่างเต็มที่ Episode #1.12 (2010)
Sorry for clinging to you.ฉันขอโทษจริงๆนะที่ทำแบบนั้น Episode #1.11 (2010)
She's clinging to him to bleed him dry.เธอจงใจมาเกาะแทอุงค่ะ Episode #1.8 (2010)
What if she's clinging to this house, to us, for a reason?ก็ถ้าเกิดเธอยื้อบ้านนี้ไว้ ยื้อพวกเราไว้ ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างล่ะ? Going Dutch (2011)
When I was clinging on to you, weren't you going "KYAK" with glee while telling me to get lost?ตอนที่ฉันตามตื้อเธอ ต่อหน้าฉันเธอพูดว่าไปซะไปให้พ้น แต่ในใจเธอนะร้อง จ๊ากกก เพราะตื่นเต้นดีใจ Episode #1.15 (2011)
If not, stop crying, and stop clinging onto him.แล้วอย่าร้องไห้ที่เข้าไปยุ่งกับเขา Episode #1.6 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clingingShe was clinging to her father.
clingingShe was still clinging to the hope that her dog would be found alive.
clingingStop clinging to your glory days, or you'll be left behind.
clingingThat child was clinging to his mother.
clingingThe boy is clinging to his mother.
clingingWe are still clinging to the dreams of our youth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยึดมั่น[n.] (kān yeutman) EN: clinging (to)   
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: attachment ; clinging ; grasping   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLINGING    K L IH1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clinging    (v) (k l i1 ng i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anschmiegend; klammernd; anliegen (an) {adj}clinging to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
旧套墨守[きゅうとうぼくしゅ, kyuutoubokushu] (n,vs) clinging to old customs; adhering to old traditions [Add to Longdo]
固守[こしゅ, koshu] (n,vs) clinging [Add to Longdo]
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement [Add to Longdo]
付着(P);附着[ふちゃく, fuchaku] (n,vs) sticking to; clinging to; adhesion; cohesion; agglutination; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cling \Cling\ (kl[i^]ng), v. i. [imp. & p. p. {Clung}
   (kl[u^]ng), {Clong} (kl[o^]ng), Obs.); p. pr. & vb. n.
   {Clinging}.] [AS. clingan to adhere, to wither; akin to Dan.
   klynge to cluster, crowd. Cf. {Clump}.]
   To adhere closely; to stick; to hold fast, especially by
   twining round or embracing; as, the tendril of a vine clings
   to its support; -- usually followed by to or together.
   [1913 Webster]
 
      And what hath life for thee
      That thou shouldst cling to it thus?   --Mrs. Hemans.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top