ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clingy

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clingy-, *clingy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clingy[ADJ] ที่ต้องอยู่ใกล้ๆ ผู้อื่น, Syn. clinging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clingyadj. เหนียวหนืด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You promised not to be clingy!เธอสัญญาแล้วว่าจะไม่ตามตูดชั้น Formula 17 (2004)
Clingy?ตามตูด.. Formula 17 (2004)
But when I saw you standing in front of the freezer with a clingy silk dress,แต่เมื่อผมเห็นคุณยืนอยู่ตรงหน้าตู้เย็น ในชุดผ้าไหมแนบเนื่อ Listen to the Rain on the Roof (2006)
This whole creepy, clingy "i'm your grandma" routine.ก็ไอ้พฤติกรรมเกาะติด และเรื่องคุณย่าอะไรนั่นอีก What More Do I Need? (2008)
I just get all "aah!" And then I get all clingy and...I... guess in a way it does. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
He said Robbie thought Lindsay was a bit clingy sometimes.เขาบอกว่าร็อบบี้คิดว่าบางครั้ง ลินซีย์ก็น่ารำคาญ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, what exactly did he mean about Lindsay being clingy?แล้วที่เค้าว่าลินซีย์น่ารำคาญ มันเป็นยังไงแน่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Maybe I wouldn't be if you weren't so clingy.ผมอาจไม่เหนื่อยก็ได้ถ้าคุณไมจี้ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Clingy?จี้เหรอ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
um...henry's just going through a clingy stage.เฮนรี่แค่กำลังอยู่ในช่วง ต้องการมีคนอยู่ใกล้ ๆ Cradle to Grave (2009)
She-she seems like she might be a little clingy.เธอดูราวกับว่าต้องมี คนอยู่ติดหนึบกับเธอ Fool Me Once (2010)
Take it from me, there's nothing worse than a clingy girlfriend.ฟังฉันนะ ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าแฟนติดหนึบ Memory Lane (2010)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Clingy \Cling"y\, a.
     Apt to cling; adhesive. [R.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top