Search result for

cleric

(48 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleric-, *cleric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleric[ADJ] ที่เกี่ยวกับบุคคลในศาสนา
clerical[ADJ] ที่เกี่ยวกับงานศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleric(เคลอ'ริค) n. สมาชิกพวกพระ,พระ adj. เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ, Syn. clergyman
clerical(เคลอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,ซึ่งสอนศาสนา, Syn. churchly

English-Thai: Nontri Dictionary
clerical(adj) เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน
ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Clerical Speed and Accuracyความสามารถในงานเสมียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think clerical work in the army makes you a man?คิดว่างานเสมียนในกองทัพ จะทำให้มึงเป็นแมนขึ้นเหรอวะ My Sassy Girl (2008)
It's going down as a clerical error. Glitch in the paperwork.ฉันแก้ไข้ให้เหมือนมีเรื่องผิดพลาดในงานเอสารนิดหน่อยนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ The International (2009)
Due to a clerical oversight, we received triple the number of Crock-Pots I may have intended.เอกสารผิดพลาดไม่มี คนดูเลยทำให้เราได้รับ หม้อตุ๋นมามากกว่าที่ เราตั้งใจสั่งถึงสามเท่า Chuck Versus the Fake Name (2010)
You'll be cleaning up, doing light clerical work, You know, answering phones,แค่ทำความสะอาด รับโทรศัพท์ Can You Hear Me Now? (2010)
Be that true, young cleric?ใช่หรือไม่ เจ้านักเทศน์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Do not contest me, cleric.- อย่าขวางข้า นักบวช Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You honour us, Grand Cleric.ท่านให้เกียรติเราแล้ว, แกรนด์เคริค. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The Grand Clerics have assembled, and the congregation has gathered in the courtyard.แกรนด์เคริคพร้อมแล้ว และผู้มาร่วมชุมนุมก็มาพร้อมกันแล้วที่ลาน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
But a Cleric...?แต่ถ้าเป็น เคริค... ? Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Who's the traitor amongst the clerics?ใครกันเป็นผู้ทรยศในกลุ่มนักบวช? Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
He has been conspiring with the Grand Cleric of Orlais.มันได้คบคิด กับแกรนด์เคริคแห่งโอราลิส Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชาคณะ[N] clerical title, Example: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ, Thai definition: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān prajam samnakngān) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk   FR: employé de bureau [m]
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākhana) EN: clerical title   
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff   FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phanakngān) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers   
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERIC    K L EH1 R IH0 K
CLERICS    K L EH1 R IH0 K S
CLERICAL    K L EH1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleric    (n) (k l e1 r i k)
clerics    (n) (k l e1 r i k s)
clerical    (j) (k l e1 r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleriker {m} | Kleriker {pl}cleric | clerics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレリック[, kurerikku] (n) cleric [Add to Longdo]
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] (n) clerical desk [Add to Longdo]
事務作業[じむさぎょう, jimusagyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker [Add to Longdo]
社務[しゃむ, shamu] (n) company business; clerical work at a shrine [Add to Longdo]
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail [Add to Longdo]
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail) [Add to Longdo]
非現業[ひげんぎょう, higengyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
弁事[べんじ, benji] (n,vs) clerical work [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, / ] Clerical script (Chinese writing style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleric \Cler"ic\, a.
   Same as {Clerical}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cleric \Cler"ic\, n. [AS., fr. L. clericus. See {Clerk}.]
   A clerk, a clergyman. [R.] --Bp. Horsley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleric
   n 1: a clergyman or other person in religious orders [syn:
      {cleric}, {churchman}, {divine}, {ecclesiastic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top