Search result for

clerical

(43 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clerical-, *clerical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clerical[ADJ] ที่เกี่ยวกับงานศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clerical(เคลอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,ซึ่งสอนศาสนา, Syn. churchly

English-Thai: Nontri Dictionary
clerical(adj) เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน
ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Clerical Speed and Accuracyความสามารถในงานเสมียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think clerical work in the army makes you a man?คิดว่างานเสมียนในกองทัพ จะทำให้มึงเป็นแมนขึ้นเหรอวะ My Sassy Girl (2008)
It's going down as a clerical error. Glitch in the paperwork.ฉันแก้ไข้ให้เหมือนมีเรื่องผิดพลาดในงานเอสารนิดหน่อยนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ The International (2009)
Due to a clerical oversight, we received triple the number of Crock-Pots I may have intended.เอกสารผิดพลาดไม่มี คนดูเลยทำให้เราได้รับ หม้อตุ๋นมามากกว่าที่ เราตั้งใจสั่งถึงสามเท่า Chuck Versus the Fake Name (2010)
You'll be cleaning up, doing light clerical work, You know, answering phones,แค่ทำความสะอาด รับโทรศัพท์ Can You Hear Me Now? (2010)
That must have been a clerical error.มันคงเป็นข้อผิดพลาดของทางธุรการ Absolution (2012)
You will, of course, be stripped of your clerical standing.แน่นอนว่าคุณจะถูกถอด ตำแหน่งทางศาสนาของคุณ The Coat Hanger (2012)
Yeah, he got this name through a clerical error.ใช่ มันได้ชื่อนี้เพราะความผิดพลาดของเสมียน Life of Pi (2012)
Do you have any clerical skills? Can you type?เธอทำงานธุรการได้ไหม พิมพ์ดีดเป็นไหม American Hustle (2013)
I mean, they just say, "Brenda, do the clerical wiring stuff- ฉันรู้ มีแต่สั่งโอนเงินที่นี่ ไปที่โน่น American Hustle (2013)
It's gotta be a clerical error.ต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดแน่ The Waking Dead (2013)
Yeah, it's gotta be a clerical error, I mean, it happens.ใช่ มันคงจะเป็นความผิดพลาด มันเกิดขึ้นได้ The Waking Dead (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชาคณะ[N] clerical title, Example: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ, Thai definition: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān prajam samnakngān) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk   FR: employé de bureau [m]
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākhana) EN: clerical title   
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff   FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phanakngān) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers   
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERICAL    K L EH1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clerical    (j) (k l e1 r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büropersonal {n}clerical staff [Add to Longdo]
mittlerer Dienstclerical grade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] (n) clerical desk [Add to Longdo]
事務作業[じむさぎょう, jimusagyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker [Add to Longdo]
社務[しゃむ, shamu] (n) company business; clerical work at a shrine [Add to Longdo]
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail [Add to Longdo]
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail) [Add to Longdo]
非現業[ひげんぎょう, higengyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
弁事[べんじ, benji] (n,vs) clerical work [Add to Longdo]
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, / ] Clerical script (Chinese writing style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clerical \Cler"ic*al\, a. [LL. clericalis. See {Clerk}.]
   1. Of or pertaining to the clergy; suitable for the clergy.
    "A clerical education." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or relating to a clerk or copyist, or to writing.
    "Clerical work." --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. characteristic of the work performed by a clerk,
    secretary, or copyist, or suitable to be performed by a
    clerk. "Clerical staff."
    [PJC]
 
   {A clerical error}, an error made in copying or writing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clerical
   adj 1: of or relating to clerks; "clerical work"
   2: of or relating to the clergy; "clerical collar"
   3: appropriate for or engaged in office work; "clerical skills";
     "a clerical job"; "the clerical staff"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cleric
 
 1. rahip, papaz, vaiz
 2. (bak.), clerical.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top