ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

churchman

CH ER1 CH M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -churchman-, *churchman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
churchman(n) พระที่โบสถ์, Syn. clergyman
churchman(n) สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ, บาทหลวง, สมาชิกโบสถ์, สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
churchman(n) พระคริสต์, อุบาสก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHURCHMAN CH ER1 CH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
churchman (n) tʃˈɜːʳtʃmən (ch @@1 ch m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, ] churchman; clergy #51,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenmitglied { n } | Kirchenmitglieder { pl }churchman | churchmens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖職者[せいしょくしゃ, seishokusha] (n) clergyman; churchman; clergy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Churchman \Church"man\, n.; pl. {Churchmen}.
   1. An ecclesiastic or clergyman.
    [1913 Webster]
 
   2. An Episcopalian, or a member of the Established Church of
    England. "A zealous churchman." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. One was is attached to, or attends, church.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 churchman
   n 1: a clergyman or other person in religious orders [syn:
      {cleric}, {churchman}, {divine}, {ecclesiastic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top