Search result for

*cleric*

(85 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cleric, -cleric-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleric[ADJ] ที่เกี่ยวกับบุคคลในศาสนา
clerical[ADJ] ที่เกี่ยวกับงานศาสนา
anticlerical[ADJ] ต่อต้านอิทธิพลและการกระทำของพระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleric(เคลอ'ริค) n. สมาชิกพวกพระ,พระ adj. เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ, Syn. clergyman
clerical(เคลอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,ซึ่งสอนศาสนา, Syn. churchly

English-Thai: Nontri Dictionary
clerical(adj) เกี่ยวกับเสมียน,เกี่ยวกับพระ,อย่างพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anti-clericalismคตินิยมต่อต้านศาสนจักร, ลัทธิต่อต้านศาสนจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clerical workerคนทำงานธุรการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน
ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Clerical Speed and Accuracyความสามารถในงานเสมียน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clerical officerเจ้าพนักงานธุรการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Think clerical work in the army makes you a man?คิดว่างานเสมียนในกองทัพ จะทำให้มึงเป็นแมนขึ้นเหรอวะ My Sassy Girl (2008)
It's going down as a clerical error. Glitch in the paperwork.ฉันแก้ไข้ให้เหมือนมีเรื่องผิดพลาดในงานเอสารนิดหน่อยนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Clerical errors like this can happen from time to time.ข้อผิดพลาดแบบนี้ เกิดขึ้นได้เสมอๆ The International (2009)
Due to a clerical oversight, we received triple the number of Crock-Pots I may have intended.เอกสารผิดพลาดไม่มี คนดูเลยทำให้เราได้รับ หม้อตุ๋นมามากกว่าที่ เราตั้งใจสั่งถึงสามเท่า Chuck Versus the Fake Name (2010)
You'll be cleaning up, doing light clerical work, You know, answering phones,แค่ทำความสะอาด รับโทรศัพท์ Can You Hear Me Now? (2010)
Be that true, young cleric?ใช่หรือไม่ เจ้านักเทศน์ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- Do not contest me, cleric.- อย่าขวางข้า นักบวช Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
You honour us, Grand Cleric.ท่านให้เกียรติเราแล้ว, แกรนด์เคริค. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The Grand Clerics have assembled, and the congregation has gathered in the courtyard.แกรนด์เคริคพร้อมแล้ว และผู้มาร่วมชุมนุมก็มาพร้อมกันแล้วที่ลาน Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
But a Cleric...?แต่ถ้าเป็น เคริค... ? Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Who's the traitor amongst the clerics?ใครกันเป็นผู้ทรยศในกลุ่มนักบวช? Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
He has been conspiring with the Grand Cleric of Orlais.มันได้คบคิด กับแกรนด์เคริคแห่งโอราลิส Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
The Grand Cleric?แกรนด์เคริค? Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I know about the Grand Cleric.ข้ารู้เกี่ยวกับแกรนด์เคริค Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
[Is creaming, frantic cries of the clerics]กรีดร้องเสียงร้องโวยวายจากบวช Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
He locked her in a tower and sent in clerics to cleanse her soul with scourges and flaying.เขาขังนางบนหอคอย และให้นางบวชเพื่อชำระล้างจิตวิญญาณของนาง ด้วยการเฆี่ยนตีและถลกหนัง Skin Deep (2012)
That must have been a clerical error.มันคงเป็นข้อผิดพลาดของทางธุรการ Absolution (2012)
You will, of course, be stripped of your clerical standing.แน่นอนว่าคุณจะถูกถอด ตำแหน่งทางศาสนาของคุณ The Coat Hanger (2012)
Yeah, he got this name through a clerical error.ใช่ มันได้ชื่อนี้เพราะความผิดพลาดของเสมียน Life of Pi (2012)
Do you have any clerical skills? Can you type?เธอทำงานธุรการได้ไหม พิมพ์ดีดเป็นไหม American Hustle (2013)
I mean, they just say, "Brenda, do the clerical wiring stuff- ฉันรู้ มีแต่สั่งโอนเงินที่นี่ ไปที่โน่น American Hustle (2013)
It's gotta be a clerical error.ต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาดแน่ The Waking Dead (2013)
Yeah, it's gotta be a clerical error, I mean, it happens.ใช่ มันคงจะเป็นความผิดพลาด มันเกิดขึ้นได้ The Waking Dead (2013)
Artie Abrams, and that Radical Cleric kid.อาร์ตี้ เอบรามส์ และเคลริคเจ้าเด็กหัวรุนแรง Tina in the Sky with Diamonds (2013)
We have a group of, uh, young ladies who tend to all of our clerical tasks: assistants, translators.เรามีกลุ่มของหญิงสาว ที่ตั้งใจมาทำงานให้ ผู้ช่วย นักแปลภาษา The Imitation Game (2014)
I've started doing clerical stuff, Tuesdays and Thursdays just to keep the ends meeting.ฉันทำงานที่สำนักงานของเขา เริ่มทำงานธุรการ ทุกวันอังคารและพฤหัสฯ เพื่อหารายได้เล็กๆ น้อยๆ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
Clerical profiteers. Not there.เสมียน คนหน้าเลือด ไม่ได้อยู่ตรงนี้ Inferno (2016)
I've gotta see a cleric in Milan.- เย็นไว้ เอ็ด Snowden (2016)
- Clerical transcriber?ขอโทษนะ Big (1988)
Oskar, there's a clerical error here at the bottom of the last page.ผมยังมีอีกชื่อนึง Schindler's List (1993)
Deb told me that was a clerical error.เด็บบอกฉันว่ามันเป็นเพราะเสมียน Go Your Own Way (2008)
Clerical error, my ass.เอกสารผิดพลาดกะผีน่ะสิ Go Your Own Way (2008)
Clerical error.เสมียนทำงานผิดพลาด The Damage a Man Can Do (2008)
I think it was a clerical error, and I'm gonna start making calls about it as soon as I get out of this surgery.ผมว่าต้องเป็นความผิดพลาดด้านตัวเลข เดี๋ยวผมจะโทรไปหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัด Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
This is wrong.Das stimmt nicht. GRAMMATON CLERIC PRESTON 782 Equilibrium (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชาคณะ[N] clerical title, Example: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ, Thai definition: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู
นายเวร[N] duty officer, See also: head clerk in a government office, chief of clerical staff, Count unit: คน, นาย, Thai definition: เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān prajam samnakngān) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk   FR: employé de bureau [m]
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākhana) EN: clerical title   
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff   FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phanakngān) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers   
สังฆ[adj.] (sangkha) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious   FR: relatif aux bonzes ; clérical

CMU English Pronouncing Dictionary
CLERIC    K L EH1 R IH0 K
CLERICS    K L EH1 R IH0 K S
CLERICAL    K L EH1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleric    (n) (k l e1 r i k)
clerics    (n) (k l e1 r i k s)
clerical    (j) (k l e1 r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büropersonal {n}clerical staff [Add to Longdo]
mittlerer Dienstclerical grade [Add to Longdo]
Geistliche {m}clericalist [Add to Longdo]
Klerikalismus {m}clericalism [Add to Longdo]
Kleriker {m} | Kleriker {pl}cleric | clerics [Add to Longdo]
kirchenfeindlich {adj}anticlerical [Add to Longdo]
kirchlich {adj}clerical [Add to Longdo]
klerikal {adv}clerically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレリック[, kurerikku] (n) cleric [Add to Longdo]
一般職[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) clerical position (e.g. in the civil service); general office work [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] (n) clerical desk [Add to Longdo]
事務作業[じむさぎょう, jimusagyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker [Add to Longdo]
社務[しゃむ, shamu] (n) company business; clerical work at a shrine [Add to Longdo]
波磔[はたく, hataku] (n) (See 八分・はっぷん) (of clerical script) horizontal lines ending in a noticable triangular tail [Add to Longdo]
八分[はっぷん, happun] (n-t) (1) eight minutes; (n) (2) (See 六体) triangular-swept clerical script (clerical script whose horizontal lines end in a noticable triangular tail) [Add to Longdo]
非現業[ひげんぎょう, higengyou] (n) clerical work [Add to Longdo]
弁事[べんじ, benji] (n,vs) clerical work [Add to Longdo]
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest [Add to Longdo]
法務[ほうむ, houmu] (n) (1) judicial affairs; (2) clerical duty (in a temple); (P) [Add to Longdo]
役僧[やくそう, yakusou] (n) priest in charge of a temple's clerical duties [Add to Longdo]
隷書[れいしょ, reisho] (n) clerical script (ancient, highly angular style of kanji) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric [Add to Longdo]
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, / ] Clerical script (Chinese writing style) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cleric \Cler"ic\, a.
     Same as {Clerical}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cleric \Cler"ic\, n. [AS., fr. L. clericus. See {Clerk}.]
     A clerk, a clergyman. [R.] --Bp. Horsley.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top