ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clack

K L AE1 K   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clack-, *clack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clack[VI] เกิดเสียงแหลม
clack[VT] ทำให้เกิดเสียงแหลมขึ้นทันที
clack[VI] พูดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clack(แคลคฺ) {clacked,clacking,clacks} n.,v. (ทำ) เสียงแกร๊ก ๆ ,เสียงกระทบกัน,สิ่งที่กระทบกันแล้วเกิดเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to destroy that file. [Car door clacks shut]ฉันจำเป็นต้องทำลายไฟล์นั้น Blue Code (2012)
[Door clacks shut]Blue Code (2012)
Stay put. [Car door clacks shut]รออยู่ตรงนี้ Blue Code (2012)
( Machine clacks ) Hey, there, it's Ezra.( Machine clacks ) เฮ้ นี่เอซร่า A Hot Piece of A (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLACK    K L AE1 K
CLACKAMAS    K L AE1 K AH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clack    (v) klˈæk (k l a1 k)
clacks    (v) klˈæks (k l a1 k s)
clacked    (v) klˈækt (k l a1 k t)
clacking    (v) klˈækɪŋ (k l a1 k i ng)
Clackmannon    (n) klˈækmˈænən (k l a1 k m a1 n @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]
鹿威し[ししおどし, shishiodoshi] (n) (See 添水) water-filled bamboo tube which clacks against a stone when emptied; device for scaring birds from gardens [Add to Longdo]
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied [Add to Longdo]
発止(ateji)[はっし, hasshi] (adv-to) (uk) (arch) with a loud clack [Add to Longdo]
戛戛;戛々;戞戞;戞々[かつかつ;カツカツ, katsukatsu ; katsukatsu] (adv-to) (uk) clicking; clopping; clacking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, v. t.
   1. To cause to make a sudden, sharp noise, or succession of
    noises; to click.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter rapidly and inconsiderately. --Feltham.
    [1913 Webster]
 
   {To clack wool}, to cut off the sheep's mark, in order to
    make the wool weigh less and thus yield less duty. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, n. [Cf. F. claque a slap or smack, MHG. klac
   crack, W. clec crack, gossip. See {Clack}, v. t.]
   1. A sharp, abrupt noise, or succession of noises, made by
    striking an object.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that causes a clacking noise, as the clapper of a
    mill, or a clack valve.
    [1913 Webster]
 
   3. Continual or importunate talk; prattle; prating.
    [1913 Webster]
 
       Whose chief intent is to vaunt his spiritual clack.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Clack box} (Mach.), the box or chamber in which a clack
    valve works.
 
   {Clack dish}, a dish with a movable lid, formerly carried by
    beggars, who clacked the lid to attract notice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Clack door} (Mining), removable cover of the opening through
    which access is had to a pump valve.
 
   {Clack valve} (Mach.), a valve; esp. one hinged at one edge,
    which, when raised from its seat, falls with a clacking
    sound.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clack \Clack\, v. i. [imp. & p. p. {Clacked}; p. pr. & vb. n.
   {Clacking}.] [Prob. of imitative origin; cf. F.claquer to
   clap, crack, D. klakken, MHG. klac crack, Ir. clagaim I make
   a noise, ring. Cf. {Clack}, n., {Clatter}, {Click}.]
   1. To make a sudden, sharp noise, or a succesion of such
    noises, as by striking an object, or by collision of
    parts; to rattle; to click.
    [1913 Webster]
 
       We heard Mr.Hodson's whip clacking on the ahoulders
       of the poor little wretches.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter words rapidly and continually, or with
    abruptness; to let the tongue run.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clack
   n 1: a sharp abrupt noise as if two objects hit together; may be
      repeated [syn: {clack}, {clap}]
   2: a simple valve with a hinge on one side; allows fluid to flow
     in only one direction [syn: {clack valve}, {clack}, {clapper
     valve}]
   v 1: make a rattling sound; "clattering dishes" [syn: {clatter},
      {clack}, {brattle}]
   2: make a clucking sounds, characteristic of hens [syn: {cluck},
     {click}, {clack}]
   3: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
     [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
     tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
     {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top