ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

round-eyed

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -round-eyed-, *round-eyed*, round-ey, round-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round-eyed[ADJ] ซึ่งตาเบิกโพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
round-eyed(เรานฺ'อายดฺ) adj. เบิกตาโพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll go round-eyed when the first American plane lands on their airfield!ให้พวกมันตาถลนออกมานอกเบ้า.. ตอนที่มันเห็นเครื่องบินของสหรัฐ.. ลงจอดบนสนามบินของมันเอง! Guadalcanal/Leckie (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
round-eyed (j) rˈaund-aɪd (r au1 n d - ai d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 round-eyed
   adj 1: exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike
       trust"; "dewy-eyed innocence"; "listened in round-eyed
       wonder" [syn: {childlike}, {wide-eyed}, {round-eyed},
       {dewy-eyed}, {simple}]
   2: having large round wide-open eyes [syn: {saucer-eyed},
     {round-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top