Search result for

wide-eyed

(18 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wide-eyed-, *wide-eyed*, wide-ey, wide-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wide-eyed[ADJ] ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wide-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. ลืมตาโพลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It looked like it, but it made her act like some wide-eyed Dorothy type and she didn't even know me.ดูเหมือน แต่มันทำให้เขา ทำตัวเป็นสาวบ๊องแถม ไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำ Fae-nted Love (2012)
You got the wide-eyed stoner kid who's hitting the gecko bong more frequently than one of Bob Marley's kids at a Phish concert or else you have the disaffected rich kid who's gonna show my dad that I'm not part of the whole machine.คุณใช้เด็กเมายา ตาเบิกโพลง ที่ตีกลองบ่อยกว่าหนึ่งในลูกของ บ็อบ มาร์ลีย์ ในคอนเสริต์ฟิช Lekio (2012)
I may not be a wide-eyed ingenue anymore, but I can still dance circles around any of you.ฉันอาจไม้ได้เป็นสาวใสซื่อตาแป๋วอีกต่อไป แต่ฉันสามารถเต้นไปรอบๆเธอทุกคน The New Rachel (2012)
Oh, just your... unbridled, wide-eyed, Lima, Ohio optimism.อะไรเหรอครับ เอ่อ ก็เเค่... ความเป็นอิสระ ดวงตาที่เบิกกว้าง การมองโลกในแง่ดี แบบชาวไลม่า โอไฮโอ ของเธอไง Makeover (2012)
Time and space have parted us, but I reach out across that distance to that same wide-eyed boy and ask him to believe me once more.เวลาและเส้นทางแยกเราห่างจากกัน แต่ลุงก็สื่อสารข้ามมันมา พูดกับเด็กชายดวงตาเบิกกว้างคนเดิม John Carter (2012)
See we all begin wide-eyed... "pure science"วัฏจักรเริ่มจากอึ้งตาโต.. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ Iron Man 3 (2013)
Like freshmen at orientation, all wide-eyed and slack jawed.เช่นพวกหน้าใหม่ ตอนแนะแนวเบื้องต้น ตาเบิกโพลง และอ้าปากค้าง Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
In fact, your wide-eyed, Keane painting approach of life makes my teeth hurt and my breasts ache with rage, but you know what, I have love for you.ความจริง ภาพวาดสายตากว้างไกลของ Keane \ ที่แสดงถึงการมาถึงของชีวิตของพวกเธอ มันทำให้ฉันเสียวฟัน และทำให้ฉันเดือดพล่านอยู่ในทรวงอก แต่รู้อะไรมั้ย ฉันกลับรักพวกเธอทั้งสอง Feud (2013)
This wide-eyed, pouty-faced shit.เลิกทำหน้าตาออดอ้อนซะที Pawn (2013)
The big fish sell weapons all over the world and then send wide-eyed hicks like me and your brother over there so we can get shot and killed by them so they can cry their crocodile tears, salute the flag and then sell some more.แล้วส่งตาสีตาสาอย่างฉัน กับพี่ชายนายไปที่นั่น เพื่อให้เราถูกพวกมันยิงตาย พวกมันจะได้แกล้งบีบน้ำตา ยีนเคารพธงชาติ Max (2015)
The wide-eyed girl, peddling her earnest newspaper stories?สาวตาโตกำลังขายเรื่อง เบื้องลึกให้กับหนังสือพิมพ์รึไง The Devil Wears Prada (2006)
Dream walking, wide-eyedล่าฝันด้วยตาเปิดกว้าง Like Stars on Earth (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
鳩が豆鉄砲を食ったよう[はとがまめでっぽうをくったよう, hatogamamedeppouwokuttayou] (exp) like a pigeon who's been shot by a peashooter (i.e. wide-eyed in shock) [Add to Longdo]
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wide-eyed
   adj 1: exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike
       trust"; "dewy-eyed innocence"; "listened in round-eyed
       wonder" [syn: {childlike}, {wide-eyed}, {round-eyed},
       {dewy-eyed}, {simple}]
   2: (used of eyes) fully open or extended; "stared with wide
     eyes" [syn: {wide-eyed}, {wide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top