ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

centime

S EH1 N T AY2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centime-, *centime*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centime(n) หน่วยเงินที่มีจำนวนหนึ่งในร้อยของหน่วยเงินพื้นฐาน
centimeter(n) เซนติเมตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร, Syn. centimetre
centimetre(n) เซนติเมตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร, Syn. centimeter

English-Thai: Nontri Dictionary
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centimeA centimeter is a unit of length.
centimeA meter is 100 centimetres.
centimeHe has grown three centimeters this year.
centimeI am almost 180 centimeters tall.
centimeIn fact, the sea has already risen 10 centimeters since the beginning of this century.
centimeIn mountain area snow has fallen more than fifty centimeters deep.
centimeIn the mountain area snow has fallen more than fifty centimeters deep.
centimeIt is four centimeters thick.
centimeMy brother is two years older than I, but he is three centimeters shorter.
centimeOceans are expected to rise by 50 centimeters by the end of the next century.
centimeSkirts this year reach a few centimeters above the knees.
centimeThe average height of the girls in class is over 155 centimeters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซม.(clas) centimetre, See also: cm, centimeter, Syn. เซนติเมตร
เซ็นติเมตร(n) centimetre, See also: centimeter, Syn. เซ็นต์, เซนติเมตร, Example: ช่างบอกว่า ถ้าวัดเป็นเซ็นติเมตรจะมีความละเอียดมากกว่าวัดเป็นนิ้ว, Thai Definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร, อักษรย่อว่า ซม.
ซม.(clas) centimeter, See also: cm., Syn. เซนติเมตร, Example: พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม., Thai Definition: อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
เซ็นต์(clas) centimetre, Syn. เซนติเมตร, Example: ฉากรบ ผู้สร้างภาพยนตร์จะใช้ทหารพลาสติกตัวสูงแค่เซนต์ครึ่งหลายสิบตัว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
เซนติเมตร(clas) centimeter, See also: centimetre, cm., Syn. ซม., Example: เมาส์มีขนาดหกคูณสิบเซนติเมตร ซึ่งพอเหมาะกับมือของผู้ใช้, Thai Definition: ชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกบาศก์เซนติเมตร[lūkbāt sentimēt] (n, exp) EN: cubic centimeter  FR: centimètre cube [ m ]
สตางค์[satāng] (n) EN: satang = stang ; cent (of a baht)  FR: satang [ m ] ; centime (de baht) [ m ]
เซน[sen] (n) EN: centimetre = centimeter (Am.)  FR: centimètre [ m ]
เซนติเมตร[sentimēt] (n) EN: centimetre ; centimeter (Am.)  FR: centimètre [ m ]
ตารางเซนติเมตร[tārāng sēntimēt] (n, exp) EN: square centimetre = square centimeter (Am.)
ทุกหัวระแหง[thuk hūarahaēng] (n) EN: every place ; every inch (of the ground) ; every corner of the earth  FR: chaque endroit ; chaque centimètre carré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CENTIME S EH1 N T AY2 M
CENTIMES S EH1 N T AY2 M Z
CENTIMETER S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0
CENTIMETRE S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0
CENTIMETERS S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0 Z
CENTIMETRES S EH1 N T AH0 M IY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centime (n) sˈɒntiːm (s o1 n t ii m)
centimes (n) sˈɒntiːmz (s o1 n t ii m z)
centimetre (n) sˈɛntɪmˌiːtər (s e1 n t i m ii2 t @ r)
centimetres (n) sˈɛntɪmˌiːtəz (s e1 n t i m ii2 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公分[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, ] centimeter; gram, #16,355 [Add to Longdo]
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, ] centimeter, #38,658 [Add to Longdo]
厘米[lí mǐ, ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ, / ] centimeter, #38,658 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
サンチーム[sanchi-mu] (n) centime (fre [Add to Longdo]
センチ[senchi] (n) (1) centimeter; (n, pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P) [Add to Longdo]
センチメートル(P);センチメーター[senchime-toru (P); senchime-ta-] (n) (also written 糎) centimeter; (P) [Add to Longdo]
センチメートル波[センチメートルは, senchime-toru ha] (n) centimetric wave [Add to Longdo]
糎;珊[サンチ, sanchi] (n) (uk) (abbr) (See センチ, センチメートル) centimeter (esp. of cannon caliber, etc.) [Add to Longdo]
立方センチメートル[りっぽうセンチメートル, rippou senchime-toru] (n) cubic centimeter; cubic centimetre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Centime \Cen`time"\, n. [F., fr. L. centesimus. See
   {Centesimal}.] (F. Coinage)
   The hundredth part of a franc; a small French copper coin and
   money of account.
   [1913 Webster] Centimeter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 centime
   n 1: a fractional monetary unit of several countries: France and
      Algeria and Belgium and Burkina Faso and Burundi and
      Cameroon and Chad and the Congo and Gabon and Haiti and the
      Ivory Coast and Luxembourg and Mali and Morocco and Niger
      and Rwanda and Senegal and Switzerland and Togo
   2: a coin worth one-hundredth of the value of the basic unit
     [syn: {penny}, {cent}, {centime}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 centime /sɑ̃tim/ 
  cent; centime

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top