Search result for

ceased

(43 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ceased-, *ceased*, ceas, cease
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceased(ดิซีสทฺ') adj. ตายแล้ว,ไร้ชีวิต. n. คนตาย, Syn. dead

English-Thai: Nontri Dictionary
deceased(adj) ตาย,ที่สิ้นลม,ที่หมดลม,ที่สิ้นชีวิต
deceased(n) คนตาย,ผู้เสียชีวิต,ผู้ตาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When the moon has ceased. So be it!เมื่อใดที่แสงจันทร์หายไป เอาตามนี้ The Forbidden Kingdom (2008)
It's as if all my other achievements have ceased to exist.ราวกับว่าผลงานดีๆเด่นๆ อื่น ของผมไม่มีซะงั้น Frost/Nixon (2008)
The battery is dead. It ceased to live.แบตเตอรี่ตายแล้ว มันไม่มีชีวิตอีกต่อไป Pineapple Express (2008)
All global ground communication has ceased, sir.ระบบคมนาคมภาคพื้นดินทั่วโลก ใช้การไม่ได้แล้วครับ 2012 (2009)
Production of R-12 ceased in 1994, so the question is, was the contaminant we found at the sight already, or did Strahm bring it to the facility with him?คำถามคือว่า : ตัวอย่างที่เราพบได้อยู่ที่นั่นแล้ว หรือเป็นของสตรัมในปอร์โต้ Saw VI (2009)
Chloe sullivan ceased to exist the minute she entered this fortress.โคลอี้ ซุลลิแวน กำลังหาทางออก นาทีนี้ เหมือนเธอ เดินหลงเข้าไปในป่า Legion (2009)
You long ago ceased to her.ว่าคุณเลิกหาเธอมาตั้งนานแล้ว The Lovely Bones (2009)
Cellular process should continue for hours, even after death, but this man's mitochondria seems to have ceased functioning well before it should.กระบวนการของเซลล์ ควรจะดำเนินต่ออีกหลายชั่วโมง แม้จะหลังการตายแล้ว แต่ดูเหมือนไมโตคอนเดรีย ของชายคนนี้ จะหยุดการทำงานลง White Tulip (2010)
Fighting in Guangzhou has ceased.การต่อสู้ที่กวางเจาได้ยุติไปแล้ว 1911 (2011)
They have ceased to matter.แล้วมันก็สูญสิ้นไปหมดแล้ว We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
It's as if you took an elevator from the second floor to the fourth floor, but ceased to exist in between.และสิ่งอื่น ลิฟท์ควอนตัมเพียงหยุดที่ชั้นบาง Hiding in the Light (2014)
The moment I put a pin in the map, the day I descended into this godforsaken valley and cast my gaze upon it, it ceased to be land and became...ขณะที่ฉันใส่เข็มในแผนที่ วันที่ฉันลงไปในหุบเขาปราศจาก พระผู้เป็นเจ้านี้ และโยนสายตาของฉันกับมัน The Magnificent Seven (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ceasedAt last they ceased working.
ceasedFish have ceased to live in this river.
ceasedHe ceased talking suddenly.
ceasedHe has ceased from work.
ceasedIt has ceased raining.
ceasedPoland ceased to exist as a nation for 120 years.
ceasedThe baby ceased crying.
ceasedThe cheering ceased.
ceasedThe enemy attack ceased at dawn.
ceasedThe enemy's attack ceased at dawn.
ceasedThe nation ceased to exist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person   FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ผู้ตาย[n.] (phūtāi) EN: deceased ; decedent ; dead person   FR: défunt [m] ; mort [m] ; disparu [m]
วายชนม์[adj.] (wāichon) EN: deceased   

CMU English Pronouncing Dictionary
CEASED    S IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ceased    (v) (s ii1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
遺灰[いはい, ihai] (n) ashes (of the deceased); remains from cremation [Add to Longdo]
遺功[いこう, ikou] (n) works following the deceased [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) [Add to Longdo]
遺集[いしゅう, ishuu] (n) collection of writings by the deceased [Add to Longdo]
遺髪[いはつ, ihatsu] (n) hair of the deceased [Add to Longdo]
遺筆[いひつ, ihitsu] (n) writing left by the deceased [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺芳[いほう, ihou] (n) memory or autograph of deceased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cease \Cease\ (s[=e]s), v. i. [imp. & p. p. {Ceased} (s[=e]st);
   p. pr. & vb. n. {Ceasing}.] [OE. cessen, cesen, F. cesser,
   fr. L. cessare, v. intensive fr. cedere to withdraw. See
   {Cede}, and cf. {Cessation}.]
   1. To come to an end; to stop; to leave off or give over; to
    desist; as, the noise ceased. "To cease from strife."
    --Prov. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To be wanting; to fail; to pass away.
    [1913 Webster]
 
       The poor shall never cease out of the land. --Deut.
                          xv. 11.
 
   Syn: To intermit; desist; stop; abstain; quit; discontinue;
     refrain; leave off; pause; end.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top