ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cay

K EY1   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cay-, *cay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cay[N] เกาะเล็กๆ, See also: สันดอน, โขดหิน, Syn. small island

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cay(เค) n. เกาะเตี้ยเล็ก ๆ ,สันดอน,โขดหิน
cayennen. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.
cayman(เค'เมิน) ดูcaiman
cayon(แคน'เยิน) n. ดูcanyon
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
decay(ดิเค') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อมลง,ปล่อยกัมมันตภาพรังสี vi. ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้ผุพัง,ทำให้เสื่อมลง., Syn. deteriorate
picayune(พิค'คียูน) adj. เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,มีใจอคติ n., See also: picayunishnes n.

English-Thai: Nontri Dictionary
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cayley's theoremทฤษฎีบทเคย์เลย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Owns banks in the Caymans... runs investment portfolios for offshore drug money.เจ้าของธนาคารในเคย์แมนส์ ค้ายาเสพย์ติดนอกประเทศอะไรแบบนั้น Heat (1995)
I can use an untraceable account in the Cayman islands.ฉันซ่อนในบัญชีที่แกะรอยไม่ได้ที่เกาะนึง Bringing Down the House (2003)
Cayenne pepper.pepper พริกป่น. Black Snake Moan (2006)
Cayenne pepper.เอาพริกป่นมา Scan (2006)
Well,you know,the one in the cayman islands with $10 million in it.คุณก็รู้นี่ บัญชีที่เกาะเคย์แมนน่ะ มีเงินตั้งสิบล้านในนั้น Now You Know (2007)
For My Cayman Island Account. I Can't Deal With That Right Now. I'm Packing.เกี่ยวกับบัญชีของผมที่ เกาะเคย์แมนด์ /N ฉันยังไม่อยากพูดเรื่องนั้นตอนนี้ ฉันกำลังจัดกระเป๋าอยู่ Something's Coming (2007)
About The Cayman Island Account.เกี่ยวกับบัญชีที่เกาะเคย์แมน Something's Coming (2007)
Cayenne pepper.พริกป่น Bad Day at Black Rock (2007)
Previously on Desperate Housewives... the accountant's dropping off the papers for my cayman island account.ความเดิมตอนที่แล้ว... นักบัญชีมาส่งเอกสารบัญชี ที่เกาะเคย์แมน Welcome to Kanagawa (2008)
- There's a black Porsche Cayenne parked at the northeast corner of this block.จอดอยู่ที่มุมตึก ตะวันออกเฉียงเหนือ Eagle Eye (2008)
A black Porsche Cayenne will be waiting at the northwest exit.รถพอร์ช คาร์เยนน์ สีดำ จะจอด... รออยู่ที่ทางออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ Eagle Eye (2008)
Suspect in a Porsche Cayenne heading west on Grand.ในรถพอร์ช คาเยนน์ มุ่งไปทางตะวันตก ถนนแกรนด์ Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries   FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
การเน่าเสีย[n.] (kān naosīa) EN: decomposition ; decay ; putridity   FR: décomposition [f]
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[n.] (laeng seūamsōm) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline   FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
หลอ[v.] (lø) EN: be decayed ; be broken   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAY    K EY1
CAYA    K EY1 AH0
CAYES    K EY1 Z
CAYER    K EY1 ER0
CAYNE    K EY1 N
CAYCE    K EY1 S
CAYSON    K EY1 S AH0 N
CAYLIN    K EY1 L IH2 N
CAYLOR    K EY1 L ER0
CAYMAN    K EY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cayman    (n) kˈɛɪmən (k ei1 m @ n)
cayenne    (n) kˈɛɪˈɛn (k ei1 e1 n)
caymans    (n) kˈɛɪmənz (k ei1 m @ n z)
cayenne pepper    (n) kˌɛɪɛn-pˈɛpər (k ei2 e n - p e1 p @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开曼群岛[Kāi màn Qún dǎo, ㄎㄞ ㄇㄢˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Cayman Islands, #73,986 [Add to Longdo]
牛角椒[niú jiǎo jiāo, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ, ] Cayenne pepper; red pepper; chili [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cayenneweih {m} [ornith.]Grey-headed Kite [Add to Longdo]
Cayenneralle {f} [ornith.]Grey-necked Wood Rail [Add to Longdo]
Cayennekiebitz {m} [ornith.]Cayenne Plover [Add to Longdo]
Cayennekuckuck {m} [ornith.]Squirrel Cuckoo [Add to Longdo]
Cayennenachtschwalbe {f} [ornith.]Cayenne Nightjar [Add to Longdo]
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail [Add to Longdo]
Cayenneameisenfänger {m} [ornith.]Todd's Antwren [Add to Longdo]
Cayennemückenfresser {m} [ornith.]Chestnut-belted Gnateater [Add to Longdo]
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher [Add to Longdo]
Cayenneklippenvogel {m} [ornith.]Guianan Cock of the Rock [Add to Longdo]
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow [Add to Longdo]
Cayennemückenfänger {m} [ornith.]Guianan Gnatcatcher [Add to Longdo]
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia [Add to Longdo]
Cayamarcawaldsänger {m} [ornith.]Three-banded Warbler [Add to Longdo]
Cayenneblaurabe {m} [ornith.]Cayenne Jay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
カイマン[, kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]
ケーマン諸島[ケーマンしょとう, ke-man shotou] (n) Cayman (islands) [Add to Longdo]
ディケイ[, deikei] (n) decay [Add to Longdo]
デケイ[, dekei] (n,vs) {comp} decay [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ベータ崩壊;β崩壊[ベータほうかい, be-ta houkai] (n) beta decay [Add to Longdo]
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay [Add to Longdo]
γ崩壊;ガンマ崩壊[ガンマほうかい, ganma houkai] (n) gamma decay [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デケイ[でけい, dekei] decay (vs) [Add to Longdo]
減衰[げんすい, gensui] attenuation (vs), decay, damping [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cay \Cay\, n.
   See {Key}, a ledge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cay
   n 1: a coral reef off the southern coast of Florida [syn: {key},
      {cay}, {Florida key}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top