Search result for

captive

(50 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captive-, *captive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captive[ADJ] ที่ไม่สามารถหนีได้, Syn. confined, restrained, imprisoned
captive[N] นักโทษ, Syn. prisoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner

English-Thai: Nontri Dictionary
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
captiveเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
captiveเชลยศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captive insurance companyบริษัทประกันภัยในอาณัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captive Audiencesแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
Captive campaniesบริษัทในอาณัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because on this point, I believe my captive.เพราะว่าในเรื่องนี้ ผมเชื่อนักโทษของผมได้ The Bank Job (2008)
One catch two captives.วางเหยื่อชิ้นเดียวแต่จับได้สอง The Secret of Moonacre (2008)
We think he might have been taken captive.เราคิดว่าเขาถูกจับตัวไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He was taken captive but then released by someone on the inside.เขาถูกจับไป ตอนนี้ถูกปล่อยตัวแล้ว โดยบางคนภายใน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Held captive in my own office like a prisoner.ถูกขัง ในที่ทำงานของผมเอง อย่างกับพวกนักโทษ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
O'Barry was arrested three times in Florida for trying to free some captive dolphins.เรากำลังจับปลาโลมาพวกนี้ ออกมาจากธรรมชาติ และนำมันไปกักขังไว้ The Cove (2009)
I was going to free every captive dolphin I could.และมองตาผม The Cove (2009)
What could I do with you held captive?ฉันจะสู้ได้ยังไงเมื่อเธอถูกมัดอยู่ Episode #1.12 (2009)
- Or to hold a boy captive.ไม่ก็ จับเด็กไว้ Lost Boys (2009)
I'm not your wife anymore, orson. I'm your captive.ฉันไม่ใช่ภรรยาคุณอีกแล้ว ฉันก็แค่นักโทษของคุณ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
I'm not your wife anymore, Orson. I'm your captive.ฉันไม่ใช่ภรรยาคุณอีกแล้ว ออลสัน ฉันเหมือนเป็นนักโทษของคุณต่างหาก Nice Is Different Than Good (2009)
It's possible that Tsuda-san is being held captive there.เป็นไปได้ว่าซึดะซังกำลังถูกจับไว้ที่นั่น Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captiveHe fell captive to her charms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชลย[N] captive, See also: prisoner, Syn. นักโทษ, ตัวประกัน, เหยื่อ, Example: เขาปฏิบัติกับเชลยของเขาอย่างไม่ปรานี, Thai definition: ผู้ที่ถูกข้าศึกจับตัวได้, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ปล่อยเชลยศึก[v. exp.] (plǿi chaloēi seuk) EN: release the captives   
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVE    K AE1 P T IH0 V
CAPTIVES    K AE1 P T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captive    (n) (k a1 p t i v)
captives    (n) (k a1 p t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Captive {f}captive [Add to Longdo]
Fesselballon {m}captive balloon [Add to Longdo]
Gefangene {m,f}; Gefangener | Gefangenen {pl}captive | captives [Add to Longdo]
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフアップネジ[, serufuappuneji] (n) captive screw (wasei [Add to Longdo]
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me [Add to Longdo]
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive [Add to Longdo]
捕らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
放生会[ほうじょうえ, houjoue] (n) ceremony of releasing captive animals [Add to Longdo]
虜;擒;俘[とりこ, toriko] (n) (1) captive; prisoner; (2) victim (of love, etc.); slave (to one's lust, etc.) [Add to Longdo]
虜囚[りょしゅう, ryoshuu] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
俘虜[ふりょ, furyo] (n) captive; prisoner of war [Add to Longdo]
拉致[らち, rachi] (n,vs) taking captive; carrying away; kidnapping; kidnaping; abduction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俘虏[fú lǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨˇ, / ] captive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, n. [L. captivus, fr. capere to take: cf. F.
   captif. See {Caitiff}.]
   1. A prisoner taken by force or stratagem, esp., by an enemy,
    in war; one kept in bondage or in the power of another.
    [1913 Webster]
 
       Then, when I am thy captive, talk of chains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One charmed or subdued by beaty, excellence, or affection;
    one who is captivated.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, a.
   1. Made prisoner, especially in war; held in bondage or in
    confinement.
    [1913 Webster]
 
       A poor, miserable, captive thrall.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Subdued by love; charmed; captivated.
    [1913 Webster]
 
       Even in so short a space, my wonan's heart
       Grossly grew captive to his honey words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to bondage or confinement; serving to
    confine; as, captive chains; captive hours.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, v. t. [imp. & p. p. {Captived}; p. pr. & vb.
   n. {Captiving}.]
   To take prisoner; to capture.
   [1913 Webster]
 
      Their inhabitans slaughtered and captived. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captive
   adj 1: being in captivity [syn: {captive}, {confined},
       {imprisoned}, {jailed}]
   2: giving or marked by complete attention to; "that engrossed
     look or rapt delight"; "then wrapped in dreams"; "so intent
     on this fantastic...narrative that she hardly stirred"-
     Walter de la Mare; "rapt with wonder"; "wrapped in thought"
     [syn: {captive}, {absorbed}, {engrossed}, {enwrapped},
     {intent}, {wrapped}]
   n 1: a person who is confined; especially a prisoner of war
      [syn: {prisoner}, {captive}]
   2: an animal that is confined
   3: a person held in the grip of a strong emotion or passion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top