ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buzz off

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buzz off-, *buzz off*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา buzz off มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *buzz off*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buzz off[PHRV] ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป, Syn. push off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง Aladdin (1992)
Buzz off!ไม่ต้องเห่า! The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)
No buzz off this guy, nothing?คุณสร้างมัน Edge of Darkness (2010)
Do you even know where we're going? Buzz off.นายรู้เหรอว่าเราจะไปที่ไหนกัน หลบไป Episode #1.10 (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abbrausen | abbrausend | abgebraustto buzz off | buzzing off | buzzed off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buzz off
   v 1: leave immediately; used usually in the imperative form;
      "Scram!" [syn: {scram}, {buzz off}, {fuck off}, {get},
      {bugger off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top