Search result for

bulb

(85 entries)
(0.0701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulb-, *bulb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulb    [N] หัว (ของต้นไม้), See also: หัว, เหง้า, ก้อน
bulb    [N] หลอดไฟฟ้า, Syn. light bulb
bulbous    [ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเป็นกระเปาะกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulbหัว [แบบหอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbส่วนป่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulbar palsyอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulbel; bulbletหัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbilต้นย่อย, หน่อย่อย, หัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulblet; bulbelหัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbose; bulbous๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbous; bulbose๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbusกระเปาะ [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulbocavernosusกล้ามเนื้อบัลโบคาเวอร์โนซัส [การแพทย์]
Bulbogastroneบัลโบแกสโตรน [การแพทย์]
Bulbospiral and Sinospiral, Deepกล้ามเนื้อเวนตริเคิลชั้นลึก [การแพทย์]
Bulbourethral Glandsต่อมบัลโบยูรีทรัล,ต่อมบัลโบยูรีธรัล [การแพทย์]
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Bulbulsนกปรอด [TU Subject Heading]
Bulbusบัลบัส [การแพทย์]
Bulbus Cordisบัลบัสคอร์ดิส [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulb(บัลบฺ) n. หัวใต้ดิน (พืช) ,กระเปาะ,หลอดไฟฟ้า, See also: bulbar adj. ดูbulb bulbaceous adj. ดูbulb
bulbeln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbiferousadj. ให้กำเนิดหรือสร้างหัวใต้ดิน
bulbiformadj. ซึ่งมีลักษณะหัว
bulbiln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbousadj. เป็นรูปกระเปาะ
bulbul(บูล'บูล) n. นกร้องจำพวกไนติงเกล,

English-Thai: Nontri Dictionary
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
bulbous(adj) คล้ายกระเปาะ,โป่ง
bulbul(n) นกกางเขน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a- It's a little light bulb that blinks.มันคือ- มันคือแสงน้อยๆที่กระพิบได้ Toy Story (1995)
You have to break it above the bulb otherwise no more can grow.เธอต้องเด็ดบริเวณเหนือกระเปาะ ไม่งั้น พวกมันจะไม่ขึ้นอีก Dark Harbor (1998)
It's bulbous and slightly irregular.มันใหญ่ผิดปกติ Bicentennial Man (1999)
...I found a pack of light bulbs.ฉันเจอหลอดไฟกล่องนึง Signs (2002)
Like a light bulbเหมือนแสงไฟ Love Actually (2003)
All the bulbs almost burned outหลอดไฟเกือบจะขาดหมดแล้ว Uninvited (2003)
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า. National Treasure (2004)
I found out 2,000 ways how not to make a light bulb."ผมพบว่า 2,000 หนทางที่ทำหลอดไฟไม่ได้." National Treasure (2004)
Thomas Edison needed only one way to make a light bulb.โทมัส เอดิสัน ต้องการหนทางเดียว ที่จะประดิษฐ์หลอดไฟ. National Treasure (2004)
A light bulb.หลอดไฟ. Transporter 2 (2005)
And she counted off the ingredients of a light bulb bomb.และเธอก็นับส่วนผสม/Nที่ใช้ทำระเบิดจากหลอดไฟ Compulsion (2005)
Right there. You see that? The light bulb hanging from the wire?นั่นไง คุณเห็นไหม หลอดไฟแขวนอยู่กับสาย Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulbEdison invented the light bulb.
bulbThe light bulb has burned out.
bulbA small, naked bulb gave the only illumination.
bulbThomas Edison invented the light bulb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรอด    [N] bulbul, See also: bird of the family Pycnonotidae, Syn. นกกรอด, กระหรอด, กะหรอด, Example: ที่บ้านเลี้ยงนกปรอด, Count unit: ตัว
กระเปาะ    [N] bulb, Example: หลอดแก้วยาวเป็นกระเปาะๆ, Count unit: กระเปาะ, Thai definition: ส่วนของหลอดแก้วที่พองออก จะกลมหรือรีก็ตาม
นกปรอด    [N] bulbul, Syn. นกกรอด, นกกระหรอด, นกกะหรอด, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Pycnonotidae สีเหลืองหม่น กินผลไม้และแมลง มีหลายชนิด เช่น ปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) ปรอดหน้านวล (P. goiavier)
หลอดไฟฟ้า    [N] bulb, See also: light bulb, electric lamp, incandescent lamp, Syn. หลอดไฟ, Example: ในเมืองหนาวใช้วัสดุก่อสร้างที่เก็บความร้อนได้และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, Count unit: หลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
ลงหัว[v. exp.] (long hūa) EN: form a tuber/bulb   
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous   FR: arrondi
หน่อ[n.] (nø) EN: shoot ; sprout ; bulb   FR: pousse [f] ; bourgeon [m] ; jet [m] ; rejeton [m]
นกปรอด[n.] (nok parøt = nok párøt) EN: bulbul   FR: bulbul [m]
นกปรอดดำ[n. exp.] (nok parøt dam) EN: Black Bulbul   FR: Bulbul noir [m] ; Bulbul sombre [m] ; Bulbul de Madagascar [m]
นกปรอดดำปีกขาว[n. exp.] (nok parøt dam pīk khāo) EN: Black-and-White Bulbul   FR: Bulbul demi-deuil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULB    B AH1 L B
BULBS    B AH1 L B Z
BULBOUS    B AH1 L B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulb    (n) (b uh1 l b)
bulbs    (n) (b uh1 l b z)
bulbul    (n) (b u1 l b u l)
bulbous    (j) (b uh1 l b @ s)
bulbuls    (n) (b u1 l b u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagbuckel {m}bulb of percussion [Add to Longdo]
Zwiebel {f}; Blumenzwiebel {f} | Zwiebeln {pl} | kleine Zwiebelbulb | bulbs | bulblet [Add to Longdo]
bulbär; zwiebelförmig {adj}bulbar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
タングステン電球[タングステンでんきゅう, tangusuten denkyuu] (n) tungsten lamp; tungsten bulb [Add to Longdo]
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
バルブ(P);ヴァルヴ(P)[, barubu (P); varuvu (P)] (n) (1) (バルブ only) bulb; (2) valve; (P) [Add to Longdo]
バルブノーズユニコーンフィッシュ[, barubuno-zuyuniko-nfisshu] (n) bulbnose unicornfish (Naso tonganus, species of Indo-West Pacific tang) [Add to Longdo]
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting) [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb [Add to Longdo]
乾球[かんきゅう, kankyuu] (n) (See 乾球温度計) dry-bulb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulb \Bulb\, v. i.
   To take the shape of a bulb; to swell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulb \Bulb\ (b[u^]lb), n. [L. bulbus, Gr. bolbo`s: cf. F.
   bulbe.]
   1. (Bot.) A spheroidal body growing from a plant either above
    or below the ground (usually below), which is strictly a
    bud, consisting of a cluster of partially developed
    leaves, and producing, as it grows, a stem above, and
    roots below, as in the onion, tulip, etc. It differs from
    a corm in not being solid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A name given to some parts that resemble in shape
    certain bulbous roots; as, the bulb of the aorta.
    [1913 Webster]
 
   {Bulb of the eye}, the eyeball.
 
   {Bulb of a hair}, the "root," or part whence the hair
    originates.
 
   {Bulb of the spinal cord}, the medulla oblongata, often
    called simply bulb.
 
   {Bulb of a tooth}, the vascular and nervous papilla contained
    in the cavity of the tooth.
    [1913 Webster]
 
   3. An expansion or protuberance on a stem or tube, as the
    bulb of a thermometer, which may be of any form, as
    spherical, cylindrical, curved, etc. --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   3. a {light bulb}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulb
   n 1: a modified bud consisting of a thickened globular
      underground stem serving as a reproductive structure
   2: electric lamp consisting of a transparent or translucent
     glass housing containing a wire filament (usually tungsten)
     that emits light when heated by electricity [syn: {light
     bulb}, {lightbulb}, {bulb}, {incandescent lamp}, {electric
     light}, {electric-light bulb}]
   3: a rounded part of a cylindrical instrument (usually at one
     end); "the bulb of a syringe"
   4: anything with a round shape resembling a teardrop
   5: lower or hindmost part of the brain; continuous with spinal
     cord; (`bulb' is an old term for medulla oblongata); "the
     medulla oblongata is the most vital part of the brain because
     it contains centers controlling breathing and heart
     functioning" [syn: {medulla oblongata}, {medulla}, {bulb}]
   6: a rounded dilation or expansion in a canal or vessel or organ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top