Search result for

bulb

(85 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulb-, *bulb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulb[N] หัว (ของต้นไม้), See also: หัว, เหง้า, ก้อน
bulb[N] หลอดไฟฟ้า, Syn. light bulb
bulbous[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเป็นกระเปาะกลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulb(บัลบฺ) n. หัวใต้ดิน (พืช) ,กระเปาะ,หลอดไฟฟ้า, See also: bulbar adj. ดูbulb bulbaceous adj. ดูbulb
bulbeln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbiferousadj. ให้กำเนิดหรือสร้างหัวใต้ดิน
bulbiformadj. ซึ่งมีลักษณะหัว
bulbiln. หัว (พืช) น้อย ๆ ,ส่วนหัวที่แกนใบ
bulbousadj. เป็นรูปกระเปาะ
bulbul(บูล'บูล) n. นกร้องจำพวกไนติงเกล,

English-Thai: Nontri Dictionary
bulb(n) กระเปาะ,หลอดไฟ
bulbous(adj) คล้ายกระเปาะ,โป่ง
bulbul(n) นกกางเขน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulbหัว [แบบหอม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbส่วนป่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bulbar palsyอัมพาตก้านสมองส่วนท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulbel; bulbletหัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbilต้นย่อย, หน่อย่อย, หัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulblet; bulbelหัวย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbose; bulbous๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbous; bulbose๑. มีหัว [แบบหอม]๒. คล้ายหัว [แบบหอม]๓. ป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bulbusกระเปาะ [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulbocavernosusกล้ามเนื้อบัลโบคาเวอร์โนซัส [การแพทย์]
Bulbogastroneบัลโบแกสโตรน [การแพทย์]
Bulbospiral and Sinospiral, Deepกล้ามเนื้อเวนตริเคิลชั้นลึก [การแพทย์]
Bulbourethral Glandsต่อมบัลโบยูรีทรัล,ต่อมบัลโบยูรีธรัล [การแพทย์]
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Bulbulsนกปรอด [TU Subject Heading]
Bulbusบัลบัส [การแพทย์]
Bulbus Cordisบัลบัสคอร์ดิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like a small bulb used to indicate something unusual, like a malfunction.ดูเหมือนเจ้าหลอดเล็กๆนี่จะเตือนว่า มีอะไรบางอย่างผิดปกติ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We just blew a bulb.มันปกติครับ แค่หลอดไฟเราดับ Frost/Nixon (2008)
I was changing a bulb.ฉันเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟเสร็จ Doubt (2008)
Big as Kendall wants to make it, well, there's going to be a lot of light bulbs to change.มีคนจับฉัน มีน้ำยาฆ่าเชื้อมั้ย Bedtime Stories (2008)
- mine's a shining light bulb.- ของฉันคนส่องไฟ City of Ember (2008)
[ Woman ] I need 20 packages oflight bulbs.ฉันต้องการหลอดไฟ 20 ชุด City of Ember (2008)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.หาก Ahbr สองสายเคเบิลเป็น จะเป็นจำนวนมากเสียง \ N. และโคมไฟที่นี่ Itfotztzo Prison Break: The Final Break (2009)
You buy a maintenance contract when you get the home. We'll whack your weeds, change your light bulbs.คุณซื้อสัญญาซ่อมบำรุงเมื่อคุณได้บ้าน เราจะตัดหญ้าให้ Up in the Air (2009)
- Fuck off, Ray, they're my bulbs. - Take the rose bushes.ไสหัวไปไกลๆเลย,เรย์,มันเป็นแม่พันธ์ของฉัน\ เอากุหลาบบูสเชอร์ด้วย Pilot (2009)
He's using light bulbs to carry spores.เขาใช้หลอดไฟบางๆบรรจุสปอร์ Amplification (2009)
If I reconnect these two cables, there'll be a lot of noise, every light bulb in this place is going to blow.ถ้าฉันต่อสายทั้งสองนี่เ้ข้ากันอีกครั้ง ระบบจะถูกรบกวน หลอดไฟทั้งหมดที่นี่จะระเบิด Free (2009)
- Bulbous.- บวมเป่ง Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulbEdison invented the light bulb.
bulbThe light bulb has burned out.
bulbA small, naked bulb gave the only illumination.
bulbThomas Edison invented the light bulb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรอด[N] bulbul, See also: bird of the family Pycnonotidae, Syn. นกกรอด, กระหรอด, กะหรอด, Example: ที่บ้านเลี้ยงนกปรอด, Count unit: ตัว
กระเปาะ[N] bulb, Example: หลอดแก้วยาวเป็นกระเปาะๆ, Count unit: กระเปาะ, Thai definition: ส่วนของหลอดแก้วที่พองออก จะกลมหรือรีก็ตาม
นกปรอด[N] bulbul, Syn. นกกรอด, นกกระหรอด, นกกะหรอด, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Pycnonotidae สีเหลืองหม่น กินผลไม้และแมลง มีหลายชนิด เช่น ปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) ปรอดหน้านวล (P. goiavier)
หลอดไฟฟ้า[N] bulb, See also: light bulb, electric lamp, incandescent lamp, Syn. หลอดไฟ, Example: ในเมืองหนาวใช้วัสดุก่อสร้างที่เก็บความร้อนได้และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, Count unit: หลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
ลงหัว[v. exp.] (long hūa) EN: form a tuber/bulb   
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp   FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp   FR: ampoule (électrique) [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous   FR: arrondi
หน่อ[n.] (nø) EN: shoot ; sprout ; bulb   FR: pousse [f] ; bourgeon [m] ; jet [m] ; rejeton [m]
นกปรอด[n.] (nok parøt = nok párøt) EN: bulbul   FR: bulbul [m]
นกปรอดดำ[n. exp.] (nok parøt dam) EN: Black Bulbul   FR: Bulbul noir [m] ; Bulbul sombre [m] ; Bulbul de Madagascar [m]
นกปรอดดำปีกขาว[n. exp.] (nok parøt dam pīk khāo) EN: Black-and-White Bulbul   FR: Bulbul demi-deuil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULB    B AH1 L B
BULBS    B AH1 L B Z
BULBOUS    B AH1 L B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulb    (n) (b uh1 l b)
bulbs    (n) (b uh1 l b z)
bulbul    (n) (b u1 l b u l)
bulbous    (j) (b uh1 l b @ s)
bulbuls    (n) (b u1 l b u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlagbuckel {m}bulb of percussion [Add to Longdo]
Zwiebel {f}; Blumenzwiebel {f} | Zwiebeln {pl} | kleine Zwiebelbulb | bulbs | bulblet [Add to Longdo]
bulbär; zwiebelförmig {adj}bulbar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
タングステン電球[タングステンでんきゅう, tangusuten denkyuu] (n) tungsten lamp; tungsten bulb [Add to Longdo]
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag) [Add to Longdo]
バルブ(P);ヴァルヴ(P)[, barubu (P); varuvu (P)] (n) (1) (バルブ only) bulb; (2) valve; (P) [Add to Longdo]
バルブノーズユニコーンフィッシュ[, barubuno-zuyuniko-nfisshu] (n) bulbnose unicornfish (Naso tonganus, species of Indo-West Pacific tang) [Add to Longdo]
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting) [Add to Longdo]
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve [Add to Longdo]
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb [Add to Longdo]
乾球[かんきゅう, kankyuu] (n) (See 乾球温度計) dry-bulb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulb \Bulb\, v. i.
   To take the shape of a bulb; to swell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulb \Bulb\ (b[u^]lb), n. [L. bulbus, Gr. bolbo`s: cf. F.
   bulbe.]
   1. (Bot.) A spheroidal body growing from a plant either above
    or below the ground (usually below), which is strictly a
    bud, consisting of a cluster of partially developed
    leaves, and producing, as it grows, a stem above, and
    roots below, as in the onion, tulip, etc. It differs from
    a corm in not being solid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) A name given to some parts that resemble in shape
    certain bulbous roots; as, the bulb of the aorta.
    [1913 Webster]
 
   {Bulb of the eye}, the eyeball.
 
   {Bulb of a hair}, the "root," or part whence the hair
    originates.
 
   {Bulb of the spinal cord}, the medulla oblongata, often
    called simply bulb.
 
   {Bulb of a tooth}, the vascular and nervous papilla contained
    in the cavity of the tooth.
    [1913 Webster]
 
   3. An expansion or protuberance on a stem or tube, as the
    bulb of a thermometer, which may be of any form, as
    spherical, cylindrical, curved, etc. --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   3. a {light bulb}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulb
   n 1: a modified bud consisting of a thickened globular
      underground stem serving as a reproductive structure
   2: electric lamp consisting of a transparent or translucent
     glass housing containing a wire filament (usually tungsten)
     that emits light when heated by electricity [syn: {light
     bulb}, {lightbulb}, {bulb}, {incandescent lamp}, {electric
     light}, {electric-light bulb}]
   3: a rounded part of a cylindrical instrument (usually at one
     end); "the bulb of a syringe"
   4: anything with a round shape resembling a teardrop
   5: lower or hindmost part of the brain; continuous with spinal
     cord; (`bulb' is an old term for medulla oblongata); "the
     medulla oblongata is the most vital part of the brain because
     it contains centers controlling breathing and heart
     functioning" [syn: {medulla oblongata}, {medulla}, {bulb}]
   6: a rounded dilation or expansion in a canal or vessel or organ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top