ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

britain

B R IH1 T AH0 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -britain-, *britain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Britain[N] อังกฤษ, Syn. United Kingdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
britain(บริท'เทิน) n. อังกฤษ,ชื่อรวมของอิงแลนด์เวลล์และสก๊อตแลนด์Britannia (ดู)
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์

English-Thai: Nontri Dictionary
Britain(n) เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Backward Britain they call us on Wall Street.อังกฤษ อนหลังที่พวกเขาเรียกเราใน โวล ซทรีท ด้วยแหวนเช่นนั้น Help! (1965)
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน Bloodsport (1988)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
They've never taken ancient Britain.แต่เขาไม่เคยเอาภูเขาไปจากเรา ไม่เคยเอาความเป็นอังกฤษโบราณไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
Τhat day, Mussolini declared war on France and Great Britain and I got my first bicycle.วันนั้นมุสโสลินีประกาศสงคราม กับฝรั่งเศสและอังกฤษ และผมได้จักรยานคันแรก Malèna (2000)
Here's to Great Britain and France!ทีนี้ก็มาดื่มให้กับอังกฤษและฝรั่งเศส The Pianist (2002)
Best sandwiches in Britain.แซนด์วิชอร่อยที่สุดในอังกฤษคร้าบ Love Actually (2003)
Britain.อังกฤษ Love Actually (2003)
-Haunted building in Britain. I know.I have heard that it is the building more big of Great Britain Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It's meant to be the most haunted building in Britain. Did I mention that?The house of the Screams Looks alike to what I have always written Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
britainAfter the war, Britain had many colonies.
britainAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
britainBritain is separated from the Continent by the Channel.
britainBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
britainBritain was not geared up for war then.
britainFrance seems to be swinging left - Britain to the right.
britainGreat Britain is a land of gentlemen and horse riding. (ymmv)
britainGreat Britain is no longer in control of world politics.
britainHe has gone to Britain.
britainHe seems to live in Britain.
britainHe was appointed ambassador to Britain.
britainHe went to Britain to deepen his knowledge of the culture.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Rātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: Kingdom of Great Britain   
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Saharātcha-ānājak Boritēn Yai) EN: United Kingdom of Great Britain   FR: Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRITAIN    B R IH1 T AH0 N
BRITAINS    B R IH1 T AH0 N Z
BRITAIN'S    B R IH1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Britain    (n) brˈɪtn (b r i1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain, #50,779 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス製[イギリスせい, igirisu sei] (n,adj-no) British made; made in Britain [Add to Longdo]
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut [Add to Longdo]
グレートブリテン[, gure-toburiten] (n) Great Britain [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain) [Add to Longdo]
[えい, ei] (n,n-pref,n-suf) (abbr) (See 英吉利・イギリス,英国・えいこく) Britain; British [Add to Longdo]
英吉利(ateji)[イギリス, igirisu] (n,adj-no) (uk) Great Britain (por [Add to Longdo]
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom [Add to Longdo]
英独[えいどく, eidoku] (n) Britain and Germany [Add to Longdo]
英仏[えいふつ, eifutsu] (n,adj-no) Britain and France; Anglo-French [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Britain
   n 1: a monarchy in northwestern Europe occupying most of the
      British Isles; divided into England and Scotland and Wales
      and Northern Ireland; `Great Britain' is often used loosely
      to refer to the United Kingdom [syn: {United Kingdom},
      {UK}, {U.K.}, {Britain}, {United Kingdom of Great Britain
      and Northern Ireland}, {Great Britain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top