Search result for

bike

(63 entries)
(0.0724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bike-, *bike*
Possible hiragana form: びけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bike[N] จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์, Syn. bicycle, motorcycle
biker[N] คนขี่จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bike(ไบคฺ) n. จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์,ขี่จักรยานสองล้อหรือจักรยานยนต์, See also: biker n.
minibike(มิน'นิไบคฺ) n. รถจักรยานต์ขนาดเล็กและเตี้ย
motorbike(โม'เทอะไบคฺ) n. รถจักรยานยนต์สองล้อ, Syn. motorcycle

English-Thai: Nontri Dictionary
bike(n) จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you make a lot of money, buy me a new bike.ถ้านายมีเงินก็ซื้อรถใหม่ให้ชั้นด้วย Baby and I (2008)
I need three passes on the boat... and two snow bikes on the other side.ฉันต้องการตั๋วลงเรือ 3 ที่ กับสโนโมไบค์ 2 เครื่องบนฝั่งโน้น Babylon A.D. (2008)
Aurora, jump onto our bike.ออโรร่า , กระโดดมา Babylon A.D. (2008)
To the right, the bikers work for Gorsky.ทางขวานั่นพวกสิงห์นักซิ่ง ทำงานให้กับกอร์สกี้ Babylon A.D. (2008)
Not on the Noelites. On the bikers. On the bikers.ไม่ใช่ที่ นีโอไล้ท์ ต้องที่สโนโมไบค์ Babylon A.D. (2008)
- You all right, kid? - They left my bike at the cemetery.ไม่เป็นไรนะ ไอ้หนู/พวกมันทิ้งมอเตอร์ไซด์ผมไว้ที่สุสาน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- They left my bike. Whoa! Whoa, whoa.หวาๆๆ เดี๋ยวๆๆ หยุดก่อน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Beacuse of this disease i couldn't ever ride my bikeเพราะโรคนี้ทำให้หนูไม่สามารถปั่นจักรยานได้ The Eye (2008)
Uh... a bike messenger knocked me down.เอ่อ รถ ส่งเอกสาร ล้มน่ะ Superhero Movie (2008)
You know, why did you leave in the first place instead of opening the bike shop?รู้ไหม ทำไมพี่ออกมาจากบ้าน แทนที่พวกเราจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ Day of the Dead (2008)
Driving a boat is easier than riding a bike.ขับเรือน่ะ ง่ายกว่าจักรยานอีก. Episode #1.8 (2008)
Yeah, yeah, Nizar's getting on his bike.นิซาร์ขึ้นจักรยานแล้ว Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bikeThis bike is awful; it's too heavy.
bikeEach boy has a bike.
bikeI had a terrible accident riding this bike.
bikeThe bike was mangled in its collision with the truck.
bikeWell then I'll allow two on a bike, but you peddle. Because I'll be sitting on the luggage platform.
bikeHow much is that mountain bike?
bikeIf you haven't driven a bike yet, you should give it a shot.
bikeMy father goes to work by bike.
bikeDo you think I'll get the bike?
bikeThis bike is used by my brother.
bikeHe propped his bike against the wall.
bikeMountain bike racing has caught on with young Japanese in the past few years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรยาน[N] bicycle, See also: bike: cycle, Syn. รถถีบ, รถจักรยาน, Example: ฉันชอบขี่จักรยานเล่นที่สวนสน, Count unit: คัน, Thai definition: รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอทีวี[acron.] (Ē.Thī.Wī.) EN: quad bike   FR: quad [m] (anglic.)
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān wibāk) EN: dirt bike   FR: vélo tout-terrain [m] ; mountainbike [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
รถเอทีวี[n. exp.] (rot Ē.Thī.Wī.) EN: quad bike ; ATV   FR: quad [m] (anglic.)
รถจักรยาน[n. exp.] (rot jakkrayān) EN: bicycle ; bike   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f]
รถเครื่อง[n.] (rotkhreūang) EN: motorbike ; motorcycle   
รถถีบ[n. exp.] (rot thīp) EN: bike ; pedicab ; pedal cart   
ทางจักรยาน[n. exp.] (thāng jakkrayān) EN: cycling track ; bike track ; bicycle way ; cycleway   
ทางรถจักรยาน[n. exp.] (thāng rot jakkrayān) EN: bicycle lane ; bike lane   FR: piste cyclable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIKE    B AY1 K
BIKED    B AY1 K T
BIKER    B AY1 K ER0
BIKES    B AY1 K S
BIKERS    B AY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bike    (v) (b ai1 k)
biked    (v) (b ai1 k t)
bikes    (v) (b ai1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrrad {n} | Fahrräder {pl}bike | bikes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びり;びけ[, biri ; bike] (n) last on the list; at the bottom [Add to Longdo]
エアロバイク[, earobaiku] (n) (See フィットネスバイク) exercise bike (wasei [Add to Longdo]
オフロードバイク[, ofuro-dobaiku] (n) off-road bike [Add to Longdo]
ツーキニスト[, tsu-kinisuto] (n) (abbr) (See 自転車ツーキニスト) bike-commuter [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
トレールバイク[, tore-rubaiku] (n) trail bike [Add to Longdo]
バイク[, baiku] (n) bike; motorcycle; (P) [Add to Longdo]
バイクトレール[, baikutore-ru] (n) bike trail; bicycle trail [Add to Longdo]
バイクパッキング[, baikupakkingu] (n) bikepacking [Add to Longdo]
ファミリーバイク[, famiri-baiku] (n) family bike [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存车场[cún chē chǎng, ㄘㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄔㄤˇ, / ] bike park [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bike \Bike\, n. [Ethymol. unknown.]
   A nest of wild bees, wasps, or ants; a swarm. [Scot.] --Sir
   W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bike
   n 1: a motor vehicle with two wheels and a strong frame [syn:
      {motorcycle}, {bike}]
   2: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot
     pedals [syn: {bicycle}, {bike}, {wheel}, {cycle}]
   v 1: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal},
      {wheel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top