ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be on duty

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be on duty-, *be on duty*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honestly. He's supposed to be on duty, But he disappears sometimes.มอร์แกนไปที่ดาดฟ้า Conflicted (2009)
Why is it that when I need to be on duty, I'm suspended instead?ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงได้ละเลยหน้าที่ แล้วยังเลื่อนการลงโทษไปด้วย Episode #1.8 (2011)
-I got be on duty, so... -Okayฉันทำหน้าที่อยู่ โอเค Piranha 3DD (2012)
All the Kingsguard will be on duty, of course.ราชองครักษ์จะออกทำหน้าที่ทุกคน Two Swords (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be on dutyI'll be on duty this Sunday.
be on dutyThe chauffeur will be on duty after 3 o'clock.
be on dutyThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเวร[V] be on duty, Syn. อยู่เวร, เข้ากะ, เข้าผลัด, Ant. ออกเวร, Example: ผมต้องรีบไปเข้าเวรที่สถานีให้ทันเวลา, Thai definition: อยู่รักษาหน้าที่ตามเวรที่กะกันไว้
ทำเวร[V] be on duty, Syn. อยู่เวร, เข้าเวร, Thai definition: ผลัดเปลี่ยนเวรกันทำงาน โดยเฉพาะทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียน
รักษาการ[V] act for, See also: be on duty, act on behalf of, be in charge, Example: เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง, Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
อยู่เวร[V] be on duty, See also: take turns being on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่ยาม, Example: ี้เขาต้องอยู่เวรในวันพรุ่งนี้คนเดียว, Thai definition: ผลัดกันอยู่รักษาหน้าที่ตามเวลาที่กะกันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าเวร[v.] (khao wēn) EN: be on duty ; be on shift   
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve   FR: être en service
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge   FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against   FR: avoir la charge de ; veiller
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
อยู่เวร[v. exp.] (yū wēn) EN: be on duty ; take turns being on duty   FR: être de service
อยู่ยาม[v. exp.] (yū yām) EN: stand on guard ; keep watch ; be on duty   FR: être de garde

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top