Search result for

ประจำการ

(42 entries)
(0.1169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจำการ-, *ประจำการ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กองประจำการRegular Army
ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) (n ) enlisted personnel, enlisted soldiers

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำการ[V] be stationed, See also: be placed permanently, be posted, be on duty, be in active service, be on a active list, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติราชการ, Example: เขาถูกส่งไปประจำการอยู่ที่เยอรมัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจำการว. อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ประจำ, ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่, เช่น ทหารประจำการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in active serviceประจำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of the troops stationed in the capital are surrounding the palace.กองทัพส่วนใหญ่ที่ประจำการอยู่ใน\ เมืองหลวงกำลังล้อมวังหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
I found out after he was discharged.ฉันเพิ่งมารู้ก็ตอนไอ้จ่านั่นมันปลดประจำการไปแล้ว My Sassy Girl (2008)
Battle stations!ประจำการรบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Where were you stationed before?คุณเคยประจำการที่ไหนก่อนหน้านี้ Body of Lies (2008)
...of the list of casualties since some of the men killed may have been stationed at Incirlik on classified missions.ถึงรายชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะว่าบางคน มาประจำการในตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ Body of Lies (2008)
I'm stationed at West Dover Military Base, about 10 miles back.ประจำการอยู่ที่ฐานทัพทหารเวสต์โดเวอร์ กลับไปประมาณสิบไมล์ The Happening (2008)
As of now you're being taking off back to duty untill this house comes with a formal enquiryนับจากนี้คุณถูกปลดประจำการ จนกว่าการสอบสวนอย่างเป็นทางการจะสรุปเรียบร้อย Fast & Furious (2009)
All medical personal report to central process.ให้บุคลากรแพทย์ทุกคน Nรายงานที่ศูนย์ประจำการด้วย Gamer (2009)
Called back for second tour of duty in Basra.ถูกเรียกตัวเข้าประจำการที่บาสร่า Confessions of a Shopaholic (2009)
I think it is a great thing to see that... it's not the military guys in charge this time.ผมคิดว่า มันเป็นสิ่งที่แจ๋วไปเลยที่จะเห็น ไม่มีกองกำลังทหารประจำการตอนนี้ District 9 (2009)
The cop that went missing-- he was still on the force.ตำรวจที่หายไป ตอนนั้นยังคงประจำการอยู่ London. Of Course (2009)
I want to join the mountain mission.ผมอยากไปประจำการที่เทือกเขาด้วย.. The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำการ[v.] (prajamkān) EN: be stationed ; be placed permanently ; be posted ; be on duty ; be in active service ; be on a active list ; service ; serve   FR: être en service
ประจำการ[adj.] (prajamkān) EN: regular ; in service   FR: en service

English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base[VT] ประจำการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active dutyประจำการ, Syn. full duty)
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
demobilise(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
gi joeทหารประจำการในกองทัพบกอเมริกา
militia(มิลิช'ชะ) n. กลุ่มทหารกองหนุน,ชายที่มีอยู่ในระหว่างที่เข้าประจำการทหารได้,กลุ่มทหารพลเรือน (ต่างจากทหารอาชีพ)

English-Thai: Nontri Dictionary
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
sequestration(n) การแยกออก,การยึดทรัพย์,การปลดประจำการ,การเนรเทศ,การขับออก
shelve(vt) วางบนหิ้ง,วางบนชั้น,ปลดประจำการ,เลื่อนการพิจารณา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現役ประจำการ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top