Search result for

banking

(59 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banking-, *banking*, bank
English-Thai: Longdo Dictionary
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banking[N] การธนาคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankingการเอียงตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [TU Subject Heading]
Banking law (Islamic law)กฎหมายการธนาคาร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Banking systemระบบการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, it was secretly given to him by the supreme executive of the banking clan himself.แน่ใจสิ มันถูกส่งมาให้เขาในทางลับ จากประธานกรรมการสมาพันธ์ธนาคารเองเลย Destroy Malevolence (2008)
I was sent on a special mission. The senate was told the banking clanข้าถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจพิเศษ วุฒิสภาได้ข่าวว่าสมาพันธ์ธนาคาร Destroy Malevolence (2008)
They know our playbook, they are banking on us doing what we always do.มันรู้กลยุทธเรา มันกะเราให้เราตกหลุม สั่งลุยเหมือนเคย Vantage Point (2008)
So what do you do? Banking.ธนาคาร Jumper (2008)
I'm in banking.ธนาคาร เอ่อ... ฉันอยู่ธนาคาร ทำธนาคาร เข้าไปได้ยังไงน่ะ Jumper (2008)
You're in banking? How did you get into that?จริงๆ มันก็ง่ายนะ เหมือนกับว่าเข้าไปได้เลยน่ะ Jumper (2008)
- I told you, I'm in banking.- ฉันบอกแล้วว่าฉันทำแบ็งค์ Jumper (2008)
- Banking? See, I know that you flunked algebra.- แบ็งค์เหรอ/ ฉันรู้นะเธอสอบพีชคณิตตก Jumper (2008)
- I'm not in banking.หา อ๋อ งั้นเหรอ Jumper (2008)
Oh... Ah... Ah, Banking.เอ่อ ธนาคารครับ Bangkok Dangerous (2008)
No, I simply cannot get into my banking files.ไม่ ฉันแค่เข้าบัญชีธนาคารไม่ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
He said he was having problems with his online banking.เขาบอกว่ามีปัญหากับบัญชีธนาคาร WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankingA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
bankingHe is in the banking line.
bankingIt's possible to branch out from computing to jobs in banking, accountancy and so on.
bankingI was banking on him to help me.
bankingMoney circulates through the banking system.
bankingThe tax reform will not touch the banking industry.
bankingWe are banking on fine weather for the sports day.
bankingWe're banking on you to provide all the money we need.
bankingWhat are the banking hours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การธนาคาร[N] banking, Example: เขาเรียนจบด้านการเงินการธนาคารมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง, Thai definition: ธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē.Thī.Ēm.) EN: banking card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
การธนาคาร[n.] (kān thanākhān) EN: banking   
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (thanākhān ilekthrønik) EN: electronic banking   
ธนาคารออนไลน์[n. exp.] (thanākhān ønlai) EN: online banking   
ธุรกิจธนาคาร[n. exp.] (thurakit thanākhān) EN: banking ; banking business   
เวลาเปิด[xp] (wēlā poēt) EN: opening hours ; business hours ; opening time ; banking hours ; office hours ; working hours   FR: heures d'ouverture [fpl] ; heures de bureau [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKING    B AE1 NG K IH0 NG
BANKING'S    B AE1 NG K IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banking    (v) (b a1 ng k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットバンキング[, inta-nettobankingu] (n) {comp} Internet banking [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[, inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
エレクトロニックバンキング[, erekutoronikkubankingu] (n) {comp} electronic banking [Add to Longdo]
エレクトロバンキング[, erekutorobankingu] (n) (abbr) electronic banking [Add to Longdo]
オンラインバンキング[, onrainbankingu] (n) {comp} online banking [Add to Longdo]
オンラインバンキングシステム[, onrainbankingushisutemu] (n) {comp} online banking system [Add to Longdo]
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities [Add to Longdo]
コーポレートバンキング[, ko-pore-tobankingu] (n) corporate banking [Add to Longdo]
ノンバンク[, nonbanku] (n) nonbank banking; (P) [Add to Longdo]
バンキング[, bankingu] (n) banking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking [Add to Longdo]
银行业务[yín háng yè wù, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ˋ, / ] banking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, v. t. [imp. & p. p. {Banked}(b[a^][ng]kt); p. pr. &
   vb. n. {Banking}.]
   1. To raise a mound or dike about; to inclose, defend, or
    fortify with a bank; to embank. "Banked well with earth."
    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To heap or pile up; as, to bank sand.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass by the banks of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Engineering) To build (a roadway or railroad) with an
    inclination at a curve in the road, so as to counteract
    centrifugal forces acting on vehicles moving rapiudly
    around the curve, thus reducing the danger of vehicles
    overturning at a curve; as, the raceway was steeply banked
    at the curves.
    [PJC]
 
   {To bank a fire}, {To bank up a fire}, to cover the coals or
    embers with ashes or cinders, thus keeping the fire low
    but alive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banking \Bank"ing\, n.
   The business of a bank or of a banker.
   [1913 Webster]
 
   {Banking house}, an establishment or office in which, or a
    firm by whom, banking is done.
    [1913 Webster] banknote

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banking
   n 1: engaging in the business of keeping money for savings and
      checking accounts or for exchange or for issuing loans and
      credit etc.
   2: transacting business with a bank; depositing or withdrawing
     funds or requesting a loan etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top