ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aspersion

AH0 S P ER1 ZH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspersion-, *aspersion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspersion(อัสเพอ'เชิน,-เชิน) n. ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย,การพรมน้ำมนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
aspersion(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,ข่าวเท็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say, buddy, not to cast aspersions on your survival instincts or nothing, but haven't mammoths pretty much gone extinct?พูดเถอะ เพื่อน ไม่ได้กล่าวหาสัญชาตญาณ การเอาชีวิตรอด หรืออะไรหรอก แต่ไม่มี แมมมอท มากเท่าไหร่ที่สูญพันธ์ Ice Age: The Meltdown (2006)
To apologize to you for casting aspersions - on your friend.การขอโทษที่พวกเราไปว่าร้าย Accounting for Lawyers (2010)
Well, not to cast aspersions on tripping and killing puppies, but there are other approaches.ใช่ ไม่ต้องใช้คำพูดร้ายๆ หรือขัดขา แล้วก็ฆ่าลูกหมา แต่มันมีวิธีอื่น I'll Swallow Poison on Sunday (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รดน้ำ[n.] (rotnām) EN: water-pouring cerenomy   FR: cérémonie d'aspersion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPERSION AH0 S P ER1 ZH AH0 N
ASPERSIONS AH0 S P ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aspersion (n) ˈəspˈɜːʳʃən (@1 s p @@1 sh @ n)
aspersions (n) ˈəspˈɜːʳʃənz (@1 s p @@1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aspersion \As*per"sion\, n. [L. aspersio, fr. aspergere: cf. F.
   aspersion.]
   1. A sprinkling, as with water or dust, in a literal sense.
    [1913 Webster]
 
       Behold an immersion, not and aspersion. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. The spreading of calumniations reports or charges which
    tarnish reputation, like the bespattering of a body with
    foul water; calumny.
    [1913 Webster]
 
       Every candid critic would be ashamed to cast
       wholesale aspersions on the entire body of
       professional teachers.        --Grote.
    [1913 Webster]
 
       Who would by base aspersions blot thy virtue.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aspersion
   n 1: a disparaging remark; "in the 19th century any reference to
      female sexuality was considered a vile aspersion"; "it is
      difficult for a woman to understand a man's sensitivity to
      any slur on his virility" [syn: {aspersion}, {slur}]
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]
   3: the act of sprinkling water in baptism (rare) [syn:
     {aspersion}, {sprinkling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top