ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slur

S L ER1   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slur-, *slur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slur[VI] พูดไม่ค่อยชัด, See also: ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur[VT] พูดไม่ค่อยชัด, See also: ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur[VT] พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี, See also: ทำให้แปดเปื้อน, พูดใส่ร้ายป้ายสี, Syn. defame, slander, vilify, Ant. praise
slur[VT] ทอดเสียงยาว (ดนตรี)
slur[N] การใส่ร้ายป้ายสี, See also: การใส่ความ
slur[N] การออกเสียงไม่ชัด, See also: การพูดไม่ชัด
slur[N] การทอดเสียงยาว, See also: การออกเสียงยาว
slur[N] คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
slurp[VI] กินเสียงดัง
slurp[VT] กินเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble
slurry(สเลอ'รี) n. ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง,น้ำที่ข้น,น้ำเลน vt. ทำส่วนผสมดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
slur(n) การเขียนติดกัน,การพูดทอดเสียง
slur(vi) เขียนติดกัน,พูดไม่ชัด,พูดทอดเสียง
slur(vt) ทำให้เลื่อน,ผ่านๆไป,อำพราง,ทำอย่างรีบร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slurryสารละลายข้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Slurry ของเหลวข้น, สเลอรี
สิ่งเจือน้ำที่มีลักษณะข้น [สิ่งแวดล้อม]
slurry wallslurry wall, กำแพงสารละลายทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำ
เป็นวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนต่อน้ำใต้ดิน วัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงทึบน้ำทำจากดินเหนียวผสมเบนโทไนต์ หรือซีเมนต์ผสมเบนโทไนต์ หรือการอัดฉีดซีเมนต์ โดยจะก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในแนวดิ่ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในแนวราบ สามารถก่อสร้างได้ทั้งด้านต้นน้ำและท้ายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You so much as slur one word, I'll give you an Indian burn so hot your socks will catch fire.นายส่งเสียงอีกคำเดียว ฉันจะให้นายการเผาแบบอินเดียอย่างร้อนเลย ถุงเถ้านายจะติดไฟแน่ 65 Million Years Off (2007)
Your knowledge of racial slurs is quite extensive♪ Your knowledge of racial slurs ♪ ♪ Is quite extensive ♪ Meet the Grandparents (2010)
My slur phase.เฟสทอดเสียงของฉัน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slurAs he slurped the red blood, he heard frenzied screams.

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUR S L ER1
SLURP S L ER1 P
SLURS S L ER1 Z
SLURRY S L ER1 IY0
SLURRED S L ER1 D
SLURRING S L ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slur (v) slˈɜːʳr (s l @@1 r)
slurs (v) slˈɜːʳz (s l @@1 z)
slurry (n) slˈʌriː (s l uh1 r ii)
slurred (v) slˈɜːʳd (s l @@1 d)
slurring (v) slˈɜːʳrɪŋ (s l @@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigung {f}; Verleumdung {f} | rassistische Bemerkung {f}slur | racial slur [Add to Longdo]
Rufschädigung {f}slur on someone's reputation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food) [Add to Longdo]
ろれつが回らない;呂律が回らない[ろれつがまわらない, roretsugamawaranai] (exp,adj-i) speaking inarticulately (slurring, lisping, etc.) [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
スラー[, sura-] (n) slur [Add to Longdo]
スラリー[, surari-] (n) slurry [Add to Longdo]
安定液[あんていえき, anteieki] (n) slurry; clay suspension [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
在日[ざいにち, zainichi] (adj-f,vs) (1) in Japan; (n) (2) people in Japan (esp. Koreans living in Japan, often used as a slur); (P) [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slur \Slur\, n.
   1. A mark or stain; hence, a slight reproach or disgrace; a
    stigma; a reproachful intimation; an innuendo. "Gaining to
    his name a lasting slur." --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A trick played upon a person; an imposition. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A mark, thus [[upslur] or [downslur]], connecting
    notes that are to be sung to the same syllable, or made in
    one continued breath of a wind instrument, or with one
    stroke of a bow; a tie; a sign of legato.
    [1913 Webster]
 
   4. In knitting machines, a contrivance for depressing the
    sinkers successively by passing over them.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slur \Slur\ (sl[^u]r), v. t. [imp. & p. p. {Slurred} (sl[^u]rd);
   p. pr. & vb. n. {Slurring} (sl[^u]r"r[i^]ng).] [Cf. OE. sloor
   mud, clay, Icel. sl[=o]ra, slo[eth]ra, to trail or drag one's
   self along, D. sleuren, sloren, to train, to drag, to do
   negligently and slovenly, D. sloor, sloerie, a sluttish
   girl.]
   1. To soil; to sully; to contaminate; to disgrace.
    --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To disparage; to traduce. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To cover over; to disguise; to conceal; to pass over
    lightly or with little notice.
    [1913 Webster]
 
       With periods, points, and tropes, he slurs his
       crimes.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To cheat, as by sliding a die; to trick. [R.]
    [1913 Webster]
 
       To slur men of what they fought for. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   5. To pronounce indistinctly; as, to slur syllables; to slur
    one's words.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) To sing or perform in a smooth, gliding style; to
    connect smoothly in performing, as several notes or tones.
    --Busby.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) To blur or double, as an impression from type; to
    mackle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slur
   n 1: (music) a curved line spanning notes that are to be played
      legato
   2: a disparaging remark; "in the 19th century any reference to
     female sexuality was considered a vile aspersion"; "it is
     difficult for a woman to understand a man's sensitivity to
     any slur on his virility" [syn: {aspersion}, {slur}]
   3: a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek" [syn:
     {smudge}, {spot}, {blot}, {daub}, {smear}, {smirch}, {slur}]
   v 1: play smoothly or legato; "the pianist slurred the most
      beautiful passage in the sonata"
   2: speak disparagingly of; e.g., make a racial slur; "your
     comments are slurring your co-workers"
   3: utter indistinctly
   4: become vague or indistinct; "The distinction between the two
     theories blurred" [syn: {blur}, {dim}, {slur}] [ant:
     {focalise}, {focalize}, {focus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top