ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argus

AA1 R G AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argus-, *argus*, argu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Aberdeen Argus readers will want to hear of this.ชาวอัลเบอดินแองกัสจะต้องอยากรู้เรื่องนี้แน่ The Water Horse (2007)
Argus agents.สายลับของอาร์กัสหนิ Green Arrow (2015)
Authorize Amanda waller to establish task force x under the argus program.อแมนด้า วอลเลอร์ก่อตั้งทีมเฉพาะกิจ X ในสังกัดโครงการอาร์กัส Suicide Squad (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหว้า[n.] (nok wā) EN: Great Argus   FR: Argus géant [m]
ปลาหมอช้างเหยียบ[n. exp.] (plā møchāngyīep) EN: Scatophagus argus   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUS AA1 R G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Argus (n) ˈaːgəs (aa1 g @ s)
Arguses (n) ˈaːgəsɪz (aa1 g @ s i z)
Argus-eyed (j) ˈaːgəs-aɪd (aa1 g @ s - ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant [Add to Longdo]
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar [Add to Longdo]
Glanzkopf-Ameisenvogel {m} [ornith.]Argus Bare-eye [Add to Longdo]
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
カムルチー;カムルチイ[, kamuruchi-; kamuruchii] (n) (See 雷魚) northern snakehead (species of fish, Channa argus) (kor [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スキャットファーガー[, sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スポッテッドスキャット[, supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor [Add to Longdo]
レッド・スキャット;レッドスキャット[, reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
黒星饅頭鯛[くろほしまんじゅうだい;クロホシマンジュウダイ, kurohoshimanjuudai ; kurohoshimanjuudai] (n) (uk) spotted scat (Scatophagus argus, species of Indo-Pacific scat which occurs in green and red morphs); green scat; red scat [Add to Longdo]
雷魚[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argus \Ar"gus\, prop. n. [L. Argus, Gr. ?.]
   1. (Myth.) A fabulous being of antiquity, said to have had a
    hundred eyes, who has placed by Juno to guard Io. His eyes
    were transplanted to the peacock's tail.
    [1913 Webster]
 
   2. One very vigilant; a guardian always watchful.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A genus of East Indian pheasants. The common
    species ({Argus giganteus}) is remarkable for the great
    length and beauty of the wing and tail feathers of the
    male. The species {Argus Grayi} inhabits Borneo.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Argus
   n 1: (Greek mythology) a giant with 100 eyes; was guardian of
      the heifer Io and was slain by Hermes
   2: large brilliantly patterned East Indian pheasant [syn:
     {argus}, {argus pheasant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Argus /aʀgy/ 
  Argus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Argus /ɑrɤ°ɵs/
  Argus

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top