ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp-sighted

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-sighted-, *sharp-sighted*, sharp-sight, sharp-sighte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-sighted[ADJ] ซึ่งมีสายตาแหลมคม, See also: ตาแหลม, ตาไว, Syn. alert, attentive, aware
sharp-sighted[ADJ] ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม, See also: หัวไว, Syn. alert, attentive, aware

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp-sighted    (j) ʃˈaːp-sˈaɪtɪd (sh aa1 p - s ai1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharp-sighted \Sharp"-sight`ed\, a.
   Having quick or acute sight; -- used literally and
   figuratively. -- {Sharp`-sight`ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharp-sighted
   adj 1: having very keen vision; "quick-sighted as a cat" [syn:
       {argus-eyed}, {hawk-eyed}, {keen-sighted}, {lynx-eyed},
       {quick-sighted}, {sharp-eyed}, {sharp-sighted}]
   2: keenly perceptive or alert; "quick-sighted into the faults of
     the time"- Leonard Bacon [syn: {quick-sighted}, {sharp-
     sighted}, {sharp-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top