Search result for

*argus*

(80 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: argus, -argus-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Argus, I...Argus, ich... Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
An Argus--กล้องอาร์กัสรุ่น... The Man from the Other Side (2010)
Sampson was allegedly in cahoots with the Vargus cartel,แซมพ์สันถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มบริษัทวาร์กัส Kill Jill (2010)
I made the front page of the South Wales Argus, I did.ฉันทำหน้าของ เซาธ์เวลส์อาร์กัส, ฉันไม่. One Chance (2013)
I'm going to go out on a limb and assume that Deadshot is on Argus' most wanted list.ฉันจะออกไปด้วยลำแข้งและถือว่าเดทชูท คือรายการที่อาร์กัสต้องการมากที่สุด Unfinished Business (2013)
Argus agents.สายลับของอาร์กัสหนิ Green Arrow (2015)
Authorize Amanda waller to establish task force x under the argus program.อแมนด้า วอลเลอร์ก่อตั้งทีมเฉพาะกิจ X ในสังกัดโครงการอาร์กัส Suicide Squad (2016)
- Argus!- อาร์กัส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Argus, I...อาร์กัส ฉัน... Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
She's not dead, Argus. She has been Petrified.มันยังไม่ตาย อาร์กัส มันถูกสาปให้เป็นหิน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- We will be able to cure her, Argus.- เรารักษาอาการเธอได้ อาร์กัส Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The Aberdeen Argus readers will want to hear of this.ชาวอัลเบอดินแองกัสจะต้องอยากรู้เรื่องนี้แน่ The Water Horse (2007)
"A member of the Komsomol brigade, Valerya Davidova, demonstrates a pelt of a Barguzinsky sable to visiting American... businessman... Jack Osborne. ""Komsomolzin Valeria Dawidowa in einem Bargusinski-Zobel, den sie dem amerikanischen Gast Jack Osborne vorführt." Gorky Park (1983)
Barguzinsky sable.Bargusinski-Zobel. Gorky Park (1983)
Ciphers, Pilot TWXs, Argus, Rhyolite data, ground resolution studies, performance sheets.Chiffren, Pilot-Fernschreiben, Daten zu Argus, Rhyolite, Bodenauflösungsstudien, Leistungsbögen. The Falcon and the Snowman (1985)
- Stay, Argus!- platz, ArgusThe Adventures of Baron Munchausen (1988)
We have arrived at the Argus Array, a remote subspace telescope at the very edge of Federation space.Wir haben den Argus-Posten erreicht, ein Subraumteleskop am Rande des Föderationsraums. The Nth Degree (1991)
The Enterprise has destroyed the probe, but now we face the difficult task of repairing the Argus telescope.Die Enterprise hat die Sonde zerstört, aber nun bleibt die Schwierigkeit, das Argus-Teleskop zu reparieren. The Nth Degree (1991)
Cmdr La Forge, overload indications on Argus generator 5, 7 and 14.Überladungsanzeigen bei Argusgenerator 5, 7 und 14. The Nth Degree (1991)
Bridge. We're looking at a cascade reactor failure on the Argus.Reaktorversagen steht bei der Argus unmittelbar bevor. The Nth Degree (1991)
Argus reactor nine, 28 seconds to critical.Argus Reaktor 9 ist in 28 Sekunden gefährdet. The Nth Degree (1991)
Captain,... ..the Argus reactors are shutting down.Captain,... ..die Argus-Reaktoren wurden abgeschaltet. The Nth Degree (1991)
Computer, how were the Argus reactors shut down?Computer, wie wurden die Argus-Reaktoren abgeschaltet? The Nth Degree (1991)
They failed with the Argus computer and the one on the shuttle, but they were able to reprogram me.Beim Argus-Computer und an Bord des Shuttles klappte es nicht, aber sie konnten mich umprogrammieren. The Nth Degree (1991)
You want to postpone your mission to the Argus sector.Sie wollen Aufschub für die Mission in den Argus-Sektor. Gambit: Part I (1993)
We'll have to go into the Argus Array.Wir müssen Kurs auf die Argusphalanx nehmen. Parallels (1993)
They are firing on the array.Sie feuern auf die Argusphalanx. Parallels (1993)
Latest crop circle photos from Project Argus. Huh?Die neusten Fotos von den Kreisen im Kornfeld vom Projekt ArgusFallen Angel (1993)
I read this morning's Argus, let me tell you something. I'd wrap a fish in it!Die Morgenausgabe des Argus war gut genug, um Fische einzuwickeln! The Hudsucker Proxy (1994)
Did you see the front page of today's Manhattan Argus?Haben Sie das Titelblatt des heutigen Argus gesehen? The Hudsucker Proxy (1994)
If the editors of the Manhattan Argus see fit... to publish the rantings of a disordered mind... perhaps they will see fit to publish this letter.Wenn der Argus es für richtig hält, den Text eines kranken Geistes zu drucken, drucken sie vielleicht auch dies. The Hudsucker Proxy (1994)
Thank you, Aloysius.Pulitzer-Preis für Argus Reporterin Danke, Aloysius. The Hudsucker Proxy (1994)
Sure, sure, we tried to kill the story, but the Argus won't play ball.Sicher, wir haben versucht, das zu verhindern, aber Argus spielt nicht mit. The Hudsucker Proxy (1994)
Hi. I'm Detective Mark Dargas, LAPD.Mark Dargus, Polizei Los Angeles. Jackie Brown (1997)
- Dargas, Your Honor.Dargus, Euer Ehren. Jackie Brown (1997)
I'm gonna go in and talk with Nicolet and Dargas today.Ich werde mit Nicolet und Dargus reden. Jackie Brown (1997)
Now, Nicolet and Dargas are gonna stop me at the airport and mark your bills.Nicolet und Dargus passen mich ab und kennzeichnen die Scheine. Jackie Brown (1997)
Don't worry, deputy Mina was watching me like a hawk all day.Deputy Mina hat mich mit Argusaugen bewacht. Cherry Falls (2000)
DUMBLEDORE: Argus!(Dumbledore) ArgusHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
She's not dead, Argus.Sie ist nicht tot, ArgusHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- We will be able to cure her, Argus.- Wir werden sie heilen können, ArgusHarry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
A friend in Atlanta... owns a rim shop, name of Vargus.Ein Freund von mir in Atlanta... besitzt ein Felgengeschäft, sein Name ist VargusCollateral Damage (2003)
Rory, I'd like you to meet Min and Argus Head... and their son Andrew.Rory, darf ich vorstellen? Min und Argus Head und ihr Sohn, Andrew. The Party's Over (2004)
On this trip, we met Argus Middlin, CEO of Windermere Technologies.- Ja, richtig. Auf dem Ausflug trafen wir Argus Mitland, Vorstand von Windermere Technologies. New and Improved Lorelai (2005)
Lynn is watching everyone like a hawk.Lynn beobachtet jeden hier mit Argusaugen. Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2006)
The Aberdeen Argus readers will want to hear of this.Den Aberdeen-Argus-Leser interessiert so etwas. The Water Horse (2007)
Margus! Please come here!Margus, komm doch mal her! The Class (2007)
Take look at those bruises and the chin!Margus, schau dir mal diese Flecken an und sein Gesicht! The Class (2007)
I got two weeks before the board decides about Augusta. That's one week of suck cards. Come on, Fargas.Nur noch 2 Wochen bis zur Entscheidung, davon 1 Woche mit Beschwerden, FargusThe Promotion (2008)
This letter was received at the offices of The Telegraph and Argus, 13th June, 1977.Dieser Brief ging im Juni 1977 im Büro von Telegraph Argus ein. Red Riding: The Year of Our Lord 1980 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรับ[N] Scatophagus argus, See also: fasciatus, fresh water perch-leke fish, Syn. ปลาตะกรับ, ปลาหมอช้างเหยียบ, ปลากระทะ, ปลาเสือดาว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือน้ำกร่อยชนิด Scatophagus argus ในวงศ์ Scatophagidae รูปร่างสั้น แบนข้างและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเล็กสากมือ สีพื้นลำตัวมีแตกต่างกันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหว้า[n.] (nok wā) EN: Great Argus   FR: Argus géant [m]
ปลาหมอช้างเหยียบ[n. exp.] (plā møchāngyīep) EN: Scatophagus argus   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUS    AA1 R G AH0 S
GARGUS    G AA1 R G AH0 S
HARGUS    HH AA1 R G AH0 S
MARGUS    M AA1 R G AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Argus    (n) (aa1 g @ s)
Arguses    (n) (aa1 g @ s i z)
Argus-eyed    (j) - (aa1 g @ s - ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argusaugen {pl} | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Wiesenweihe {f} [ornith.]Montagu's Harrier (Circus pygargus) [Add to Longdo]
Argusfasan {m} [ornith.]Great Argus Pheasant [Add to Longdo]
Argusnachtschwalbe {f} [ornith.]Spotted Nightjar [Add to Longdo]
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
カムルチー;カムルチイ[, kamuruchi-; kamuruchii] (n) (See 雷魚) northern snakehead (species of fish, Channa argus) (kor [Add to Longdo]
グリーン・スキャット;グリーンスキャット[, guri-n . sukyatto ; guri-nsukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) green scat (green morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スキャットファーガー[, sukyattofa-ga-] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
スポッテッドスキャット[, supotteddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) spotted scat (Scatophagus argus) [Add to Longdo]
ヒャクメオオトカゲ[, hyakumeootokage] (n) Argus monitor (Varanus panoptes, species of carnivorous monitor lizard found in northern Australia and southern New Guinea); yellow-spotted monitor [Add to Longdo]
レッド・スキャット;レッドスキャット[, reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus) [Add to Longdo]
黒星饅頭鯛[くろほしまんじゅうだい;クロホシマンジュウダイ, kurohoshimanjuudai ; kurohoshimanjuudai] (n) (uk) spotted scat (Scatophagus argus, species of Indo-Pacific scat which occurs in green and red morphs); green scat; red scat [Add to Longdo]
雷魚[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌鳢[wū lǐ, ㄌㄧˇ, / ] Channa argus; snakehead fish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argus \Ar"gus\, prop. n. [L. Argus, Gr. ?.]
   1. (Myth.) A fabulous being of antiquity, said to have had a
    hundred eyes, who has placed by Juno to guard Io. His eyes
    were transplanted to the peacock's tail.
    [1913 Webster]
 
   2. One very vigilant; a guardian always watchful.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A genus of East Indian pheasants. The common
    species ({Argus giganteus}) is remarkable for the great
    length and beauty of the wing and tail feathers of the
    male. The species {Argus Grayi} inhabits Borneo.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Argus [argy]
   Argus
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Argus [ɑrɤ°ɵs]
   Argus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top