ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lynx-eyed

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lynx-eyed-, *lynx-eyed*, lynx-ey, lynx-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lynx-eyed[ADJ] ที่มีสายตาคมกริบ, See also: ที่มีตาไว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lynx-eyed(ลิงซฺ'ไอดฺ) adj. ตาคมกริบ.ตาไว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lynx-eyed    (j) lˈɪŋks-aɪd (l i1 ng k s - ai d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lynx-eyed \Lynx"-eyed`\, a.
   Having acute sight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lynx-eyed
   adj 1: having very keen vision; "quick-sighted as a cat" [syn:
       {argus-eyed}, {hawk-eyed}, {keen-sighted}, {lynx-eyed},
       {quick-sighted}, {sharp-eyed}, {sharp-sighted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top