ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

announcer

AH0 N AW1 N S ER0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -announcer-, *announcer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announcer[N] ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)

English-Thai: Nontri Dictionary
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Ring Announcer ] ln the heavyweight division,[แหวนประกาศ] ln ส่วนรุ่นที่ Pulp Fiction (1994)
[ Announcer ] It's official. It's official.[ประกาศ] มันอย่างเป็นทางการ มันเป็นอย่างเป็นทางการ Pulp Fiction (1994)
- [ Announcer #2 ] Well, Dan, that had to be the bloodiest, hands down, the most brutal fight this city's ever seen.- [ประกาศ # 2] ดีแดนที่จะต้องชุ่ม, มือลง, การต่อสู้ที่โหดร้ายมากที่สุดของเมืองนี้ที่เคยเห็น Pulp Fiction (1994)
[ Radio Announcer ] Visit the Jackrabbit Slim's nearest you...[วิทยุประกาศ] เยี่ยมชม Jackrabbit บางของใกล้บ้านท่าน ... Pulp Fiction (1994)
[ Radio Announcer ] i EI burro![วิทยุประกาศ] ไอ EI ลา! Pulp Fiction (1994)
Medical exams for group F returnees have been delayed by one hour... ( Announcer continues in background )ตรวจโรค สำหรับผู้ที่กลับมา กลุ่ม เอฟ ได้ถูกเลื่อนออกไป 1 ช.ม. (ผู้ดำเนินรายการ ยังคงพูดต่อไป) Pilot (2004)
ANNOUNCER ON TV Order now, you get the camera, you get the printer, 4x optical zoom,สั่งเดี๋ยวนี้ คุณจะได้รับกล้อง เครื่องพิมพ์ เลนส์ซูมสี่เท่า Up (2009)
ANNOUNCER (over P.A.): This stop, L Street.สถานีนี้ L Street Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Later, chief of announcers will tell you.เดี๋ยวหัวหน้าผู้ประกาศข่าวคงบอกเธอ Dae Mul (2010)
Although, I am Seo Hye-Rim a substitute host for Jin Min-Ying announcer who is on leave.ดิฉันโซฮเยริมทำหน้าที่แทนคุณจินมินยิง ผู้จัดรายการเดิมซึ่งลาพักนะคะ Dae Mul (2010)
Anyway, the woman I met in May and announcer too.ช่างเถอะ,ฉันเคยเจอผู้หญิงคนนั้นเมื่อพฤษภาคมและ ผู้ประกาศคนนั้นด้วย Episode #1.2 (2010)
Announcer Park Hyun Joo. She married the son of a company Vice President.เธอรู้จักมั้ย ผู้ประกาศข่าว ฮยอนจูปาร์ค ที่แต่งงานกับลูกชายของซีอีโอน่ะ Episode #1.8 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
announcerHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
announcerHis ambition was to break into television as an announcer.
announcerI want to a TV announcer in the future.
announcerThe announcer can talk rapidly.
announcerThe announcer spoke English.
announcerThe mother of that child is an announcer.
announcerThe radio announcer had a masculine voice.
announcerThis is the TV station where my uncle works as an announcer.
announcerThis new announcer keeps stumbling.
announcerWhat do announcers do?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
โฆษก[N] announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แถลงข่าวแทน
ผู้ประกาศ[N] announcer, See also: broadcaster, reporter, newsreader, Syn. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ฤดีมาสสอบเป็นผู้ประกาศเมื่อหลายปีก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์หรือวิทยุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษก[n.] (khōsok) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator   FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
กระบอกเสียง[n. exp.] (krabøk sīeng) EN: mouthpiece ; spokesperson ; announcer   FR: porte-parole [m]
ผู้อ่านข่าว[n. exp.] (phū-ān khāo) EN: announcer ; broadcaster ; newscaster ; newsreader   FR: annonceur [m] (Québ.)
ผู้ประกาศ[n.] (phūprakāt) EN: announcer ; broadcaster ; reporter ; newsreader ; speaker   FR: annonceur [m] ; présentateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOUNCER AH0 N AW1 N S ER0
ANNOUNCERS AH0 N AW1 N S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
announcer (n) ˈənˈaunsər (@1 n au1 n s @ r)
announcers (n) ˈənˈaunsəz (@1 n au1 n s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] announcer, #102,422 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナ[, ana] (n) (abbr) announcer; (P) [Add to Longdo]
アナウンサー(P);アナウンサ[, anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P) [Add to Longdo]
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck) [Add to Longdo]
女子アナ[じょしアナ, joshi ana] (n) (abbr) female TV announcer [Add to Longdo]
発表者[はっぴょうしゃ, happyousha] (n) announcer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announcer \An*noun"cer\, n.
   One who announces.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 announcer
   n 1: someone who proclaims a message publicly
   2: reads news, commercials on radio or television

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top