ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angst

AA1 NG K S T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angst-, *angst*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angstromหน่วยแองสตรอม, อังสตรอม, แองสตรอม [การแพทย์]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม, หน่วยความ ยาวใช้กับความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ Å   1 Å = 10-10m [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pioneer of expressionism, whose paintings were of angst and grief.มีผู้ ริเริ่มนำความคิดมาแสดงเป็น รูปธรรม การสร้างงานโดยใช้สีฉูดฉาด My Little Bride (2004)
You goddamn angst is giving me cancer.นายเอาโรคเหี้ยมะเร็งมาแบ่งฉัน Hell Followed (2008)
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
You've got more angst than The Secret Life of the American Teenager.Nothing is worse than . the secret life of American teenagers. Vampires Suck (2010)
And let me just say, a lot bigger than, like, teenaged angst insecurity.พูดก็พูดเถอะ ปัญหาใหญ่กว่าพวกวัยรุ่น ที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอีก Big Feet (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังสตรอม[CLAS] angstrom, Thai definition: หน่วยที่ใช้วัดระยะสั้นมากๆ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 (-10) เมตร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGST AA1 NG K S T
ANGSTADT AE1 NG SH T AE0 T
ANGSTADT AE1 NG S T AE0 T
ANGSTROM AE1 NG S T R AH0 M
ANGSTROMS AE1 NG S T R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angst (n) ˈæŋst (a1 ng s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Angst haben|+ vor jmdm./etw.(D)| ทำให้กลัว เช่น Du sollst keine Angst vor der Dunkelheit haben. เธอไม่ควรกลัวความมืด
längstตั้งนานแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f}; Besorgnis {f}; Beklemmung {f} | Ängste {pl}; Beklemmungen {pl}anxiety | anxieties [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear [Add to Longdo]
Angsthase {m}; Feigling {m}coward [Add to Longdo]
Angsthase {m}chicken [Add to Longdo]
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Angstschweiß {m}cold sweat [Add to Longdo]
Angststörung {f}anxiety disorder [Add to Longdo]
Angstzustand {m}anxiety state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
オングストローム[, ongusutoro-mu] (n) angstrom [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心配[しんぱい, shinpai] Angst, Sorge [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angst
   n 1: an acute but unspecific feeling of anxiety; usually
      reserved for philosophical anxiety about the world or about
      personal freedom

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Angst /aŋst/ 
  anxiety; fear; trepidation

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 angst /ɑŋst/
  1. agony; anguish; fear
  2. anxiety
  3. fright

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 angst
  1. agony; anguish; fear
  2. fright
  3. fear

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top