ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amicable

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amicable-, *amicable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amicable(adj) เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, we--we broke up amicably. No one cheated.คือว่า พวกเราเลิกกันด้วยความห่างเหิน ไม่มีการนอกใจ The Ex-Files (2008)
I went to your rice shop and chatted with you amicably, you know.ฉันไปร้านข้าวของเธอ และบอกเธอชัดเจนแล้วนี่ Episode #1.7 (2009)
Shouldn't we be able to settle our differences amicably?เราควรจะผูกมิตร\ บนความต่างของเรามากกว่ามั้ย Look What He Dug Up This Time (2009)
Then we part ways amicably.แล้วเราจากกันฉันมิตร The Predator in the Pool (2010)
Amicable, and sort of have nothing to do with me? I pulledเป็นมิตร และเรียงลำดับของมีอะไรจะทำอย่างไรกับฉัน ฉันผลัก A Night of Neglect (2011)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
Once Henderson hires me, we'll get a quick- but-amicable divorce.เมื่อเฮนเดอร์สันว่าจ้างฉัน เราจะไปอย่าร้าง อย่างเร็ว แต่ฉันมิตร Married to the Job (2012)
"It is amicably composed,"มันประกอบด้วยกันเอง The Invisible Woman (2013)
She assured me your breakup was amicable, which I must say, I...เธอทำให้ผมมั่นใจว่าการเลิกคบหาของคุณเป็นไปอย่างฉันมิตร ฉันต้องพูด ฉัน... Illusion (2012)
It's all very amicable.มันคือทั้งหมดที่เป็นมิตรมาก Rush (2013)
We are amicable, and yes, I am male, but I suspect you're implying something else.เราเป็นมิตรต่อกัน และ ใช่ ผมเป็นผู้ชาย แต่ผมสงสัยว่า คุณกำลังพูดเป็นนัยๆถึงอย่างอื่น For the Triumph of Evil (2013)
Living ordinary, quiet lives as we pass your manicured lawns smiling amicable smiles.อยู่อย่างสามัญชนคนธรรมดา ใช้ชีวิตเงียบๆ อย่างเช่นเดินผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณ แล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตร The Lesser Key of Solomon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[kān toklong kan chan mit] (n, exp) EN: amicable agreement ; entente cordiale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amicable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amicable

WordNet (3.0)
amicable(adj) characterized by friendship and good will, Ant. hostile

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amicable

a. [ L. amicabilis, fr. amicus friend, fr. amare to love. See Amiable. ] Friendly; proceeding from, or exhibiting, friendliness; after the manner of friends; peaceable; as, an amicable disposition, or arrangement. [ 1913 Webster ]

That which was most remarkable in this contest was . . . the amicable manner in which it was managed. Prideoux. [ 1913 Webster ]


Amicable action (Law.), an action commenced and prosecuted by amicable consent of the parties, for the purpose of obtaining a decision of the court on some matter of law involved in it. Bouvier. Burrill. --
Amicable numbers (Math.), two numbers, each of which is equal to the sum of all the aliquot parts of the other.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Friendly; peaceable; kind; harmonious. -- Amicable, Friendly. Neither of these words denotes any great warmth of affection, since friendly has by no means the same strength as its noun friendship. It does, however, imply something of real cordiality; while amicable supposes very little more than that the parties referred to are not disposed to quarrel. Hence, we speak of amicable relations between two countries, an amicable adjustment of difficulties. “Those who entertain friendly feelings toward each other can live amicably together.” [ 1913 Webster ]

Amicableness

n. The quality of being amicable; amicability. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔼然[ǎi rán, ㄞˇ ㄖㄢˊ,   /  ] amicable; amiable #165,865 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundschaftlich; freundlich; friedlich { adj } | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n, vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp, v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
友好的[ゆうこうてき, yuukouteki] (adj-na) friendly; amicable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top