ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambo

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambo-, *ambo*
Possible hiragana form: あんぼ
English-Thai: Longdo Dictionary
carambola(n) มะเฟือง
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
bamboo(แบมบู') n. ไม้ไผ่
bamboo curtainn. ม่านไม้ไผ่,สาธารณรัฐประชาชนจีน
bamboo shoot n.หน่อไม้
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
cambodia(แคมโบ'เดีย) n. ประเทศเขมร, Syn. Cambodge,Khmer Republic,Khmer Kingdom
cambodian(แคมโบ'เดียน) n. ชาวเขมร,ภาษาเขมร adj. เกี่ยวกับเขมร
flamboyant(แฟลมบอย'เอินทฺ) adj. หรูหรา,สวยหรู,แดงฉาน,มีสีสัน,, See also: flamboyance,flamboyancy n. flamboyantly adv., Syn. ornate,vivid
framboesia(แฟรมบี'เซีย) n. คุดทะราด., Syn. yaws

English-Thai: Nontri Dictionary
bamboo(n) ไม้ไผ่
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
flamboyant(adj) หรูหรา,งามสะดุดตา,แดงฉาน,มีสีสัน
gambol(vi) กระโดดโลดเต้น,เต้นรำ,ร่าเริง,ยินดี,เล่นซน
steamboat(n) เรือกลไฟ
tambourine(n) กลองเล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amboceptorsเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amboolance.Amboolance Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Cool people call them ambos. Ambos?- คนพวกนี้เขาเจ๋งมาก เรียกเขาว่า แอมบอร์ A561984 (2009)
Ambos, that's right.- แอมบอร์? - นั่นแหละๆ A561984 (2009)
Ambos.- แอมบอร์ A561984 (2009)
You're gonna go for a ride in the ambo.- หนูจะได้โดยสารไป บนรถของแอมบอร์ A561984 (2009)
No ambo!- ไม่เอารถฉุกเฉิน Revelation Zero: Part 1 (2010)
He's an Ambonese, isn't he?(แอมโบนิส ชนเผ่าโมลุคกะตอนใต้) De Marathon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo   
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ดงไผ่[n. exp.] (dong phai) EN: bamboo grove   
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips   
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier   
แฮม[n.] (haēm) EN: ham   FR: jambon [m]
ฮัมบูร์ก[n. prop.] (Hambūk) EN: Hamburg   FR: Hambourg

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBORN    AH0 M B AO1 R N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amboss {m}; Amboß {m} [alt]anvil [Add to Longdo]
Amboinasittich {m} [ornith.]Amboina King Parrot [Add to Longdo]
Ambonbrillenvogel {m} [ornith.]Ambon White-eye [Add to Longdo]
Amboinahonigfresser {m} [ornith.]Ambon Honeyeater [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
さお竹;竿竹[さおだけ, saodake] (n) bamboo pole [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
たも網;攩網(oK)[たもあみ, tamoami] (n) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title) [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
アンボンスズメダイ[, anbonsuzumedai] (n) Ambon chromis (Chromis amboinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambo \Am"bo\, n.; pl. {Ambos}. [LL. ambo, Gr. ?, any rising, a
   raised stage, pulpit: cf. F. ambon.]
   A large pulpit or reading desk, in the early Christian
   churches. --Gwilt.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambo
   n 1: a platform raised above the surrounding level to give
      prominence to the person on it [syn: {dais}, {podium},
      {pulpit}, {rostrum}, {ambo}, {stump}, {soapbox}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top