Search result for

amazon

(64 entries)
(3.9791 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amazon-, *amazon*
Possible hiragana form: あまぞん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon[N] แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
amazonite(แอม' มะโซไนท) n. แร่ feldspa สีเขียวชนิดหนึ่ง, Syn. Amazon stone

English-Thai: Nontri Dictionary
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amazoniteแอมะซอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amazonstoneแอมะซอนสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Amazon River Regionภูมิภาคเขตแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is it? It's a mythical lost city in the Amazon.มันเป็นเมืองในตำนานที่สูญหายไปในอเมซอน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Francisco de Orellana disappeared into the Amazon looking for it in 1546.ฟรานซิสโก เดอ โอลีเลนา เคยตามหามันที่อมซอนมื่อปี1546 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The great snake is the Amazon, of course, but "sleep," what water sleeps?งูใหญ่คืออเมซอน ใช่แล้ว แต่"นอน"น้ำอะไรนอนได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He wants us to follow this curve of the Sono down to where it meets the Amazon to the southeast.เขาให้เราไปที่ถ้ำในโซโน ลงไปหาแม่น้ำอเมซอน ทางตะวันออกเฉียงใต้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But in barely 40 years, the world's largest rainforest, the Amazon, has been reduced by 20%.แต่เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา, ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ป่าอะเมซอน, ได้ลดลงไปแล้ว 20% Home (2009)
Oh, I get it. We have to think more like Amazonian Black women.อ๋อ เข้าใจล่ะ เราต้องคิดเหมือน หญิงชาวอะเมซอนผิวดำ Preggers (2009)
Amazon KickAmazon Kick ! Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
The Wild Rider Amazon!ไรเดอร์แห่งป่าอเมซอน Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
AMAZON!AmaaZonnnn! Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Amazon, maybe.อาจจะเป็นอเมซอนก็ได้ Predators (2010)
Well, this amazon princess won't get nerd-walled again.นี่คือเจ้าหญิงอะเมซอน ที่ไม่ได้งี่เง่าอีกต่อไป Warrior (2010)
Though I still don't understand how this qualifies as amazon,ถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องเจ้าหญิงเท่าไหร่ แต่ช่างมันเถอะ Warrior (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amazonHe explored the Amazon jungle.
amazonI've ordered a book from Amazon.com.
amazonThe Amazon is fed by a large number of tributaries.
amazonThe Amazon is the second longest river in the world after the Nile.
amazonThe Amazon River meanders through northern Brazil.
amazonThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัววิคตอเรีย [n. exp.] (būa Wiktørīa) EN: Giant water lily ; Victoria water lily ; Amazon water lily ; Royal water lily ; Water Maize   
แม่น้ำอเมซอน[n. prop.] (Maēnām Amesøn) EN: Amazon   FR: Amazone [m] ; fleuve Amazone [m]
ป่าอเมซอน[n. prop.] (pā Amesøn) FR: forêt amazonienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMAZON    AE1 M AH0 Z AA2 N
AMAZONS    AE1 M AH0 Z AA2 N Z
AMAZON'S    AE1 M AH0 Z AA2 N Z
AMAZONIA    AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0
AMAZONIAN    AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0 N
AMAZONIANS    AE2 M AH0 Z OW1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Amazon    (n) (a1 m @ z @ n)
Amazons    (n) (a1 m @ z @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amazone {f} | Amazonen {pl}Amazon | Amazons [Add to Longdo]
Amazonasente {f} [ornith.]Brazilian Teal [Add to Longdo]
Amazonasralle {f} [ornith.]Grey-breasted Crake [Add to Longdo]
Amazonasseeschwalbe {f} [ornith.]Amazon Tern [Add to Longdo]
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher [Add to Longdo]
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper [Add to Longdo]
Amazonas-Mückenfänger {m} [ornith.]Tropical Gnatcatcher [Add to Longdo]
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant) [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Amazonas {m}Amazon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アマゾーン[, amazo-n] (n) Amazon [Add to Longdo]
アマゾネス;アマゾニス[, amazonesu ; amazonisu] (n) Amazons [Add to Longdo]
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アマゾンドットコム[, amazondottokomu] (n) {comp} Amazon.com [Add to Longdo]
アマゾン川[アマゾンがわ, amazon gawa] (n) Amazon River [Add to Longdo]
キンドル[, kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device) [Add to Longdo]
侍蟻[さむらいあり;サムライアリ, samuraiari ; samuraiari] (n) (uk) Polyergus samurai (species of amazon ant) [Add to Longdo]
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon [Add to Longdo]
密林[みつりん, mitsurin] (n) (1) close thicket; dense forest; jungle; (2) (sl) amazon.com; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚马孙[Yà mǎ sūn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ, / ] Amazon [Add to Longdo]
亚马孙河[Yà mǎ sūn hé, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] Amazon river [Add to Longdo]
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アマゾンドットコム[あまぞんどっとこむ, amazondottokomu] Amazon.com [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amazon \Am"a*zon\, n. [L., fr. Gr. ?.]
   1. One of a fabulous race of female warriors in Scythia;
    hence, a female warrior.
    [1913 Webster]
 
   2. A tall, strong, masculine woman; a virago.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A name numerous species of South American parrots
    of the genus {Chrysotis}
    [1913 Webster]
 
   {Amazon ant} (Zool.), a species of ant ({Polyergus
    rufescens}), of Europe and America. They seize by conquest
    the larv[ae] and nymphs of other species and make slaves
    of them in their own nests.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amazon
   n 1: a large strong and aggressive woman [syn: {amazon},
      {virago}]
   2: (Greek mythology) one of a nation of women warriors of
     Scythia (who burned off the right breast in order to use a
     bow and arrow more effectively)
   3: a major South American river; arises in the Andes and flows
     eastward into the South Atlantic; the world's 2nd longest
     river (4000 miles) [syn: {Amazon}, {Amazon River}]
   4: mainly green tropical American parrots

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top