Search result for

fused

(40 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fused-, *fused*, fus, fuse
English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fusedเชื่อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fused meltฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably for some guy who doesn't have a couch fused to his ass.อาจจะไปหาคนใหม่ ที่ไม่ได้นั่งรากงอก อยู่กับโซฟาทั้งวัน Just Like Heaven (2005)
Fused as one.รวมกันเป็นหนึ่ง The Da Vinci Code (2006)
Because you fused to pee like a girl.เพราะว่าคุณยืนยันว่าจะไม่ฉี่แบบผู้หญิงไง Hello, Little Girl (2008)
Most ofthe crew vanished completely and 5 ofthem were actually fused to the various bulkheads and decks of the ship it self.ลูกเรือส่วนใหญ่หายไป มีลูกเรือ 5 คน... ที่หัวติดเข้าไปติดอยู่กับตัวเรือ 100 Million BC (2008)
The clothing is fused to her body.เสื้อผ้าละลายติดตัวเธอไปด้วย Bombshell (2008)
Ortega manufactures and sells fused alloyed bullets.ออร์เตกาผลิตและขาย\ กระสุนฟิวส์อัลลอย Resurrection (2008)
I've been tracking those fused alloys for months.ฉันแกะรอยฟิวส์อัลลอยพวกนั้น\ มาแรมเดือน Resurrection (2008)
Every gang that Saris sold those fused alloys to are coming after you.ทุกแก๊งที่ซาริส\ ส่งฟิวส์อัลลอยพวกนั้นไปขาย กำลังตามล่านายอยู่ Resurrection (2008)
Find the fused alloys, take down this entire operation.หาฟิวส์อัลลอย แล้วจบปฏิบัติการนี้\ ทั้งหมด Resurrection (2008)
Because you have a problem with fused alloys.เพราะว่านาย มีปัญหากับฟิวส์อัลลอย Resurrection (2008)
You sold some fused alloy rounds to a buyer in Miami.นายขายฟิวส์อัลลอย บางส่วนไปทั่ว ให้กับผู้ซื้อในไมอามี่ Resurrection (2008)
Tell us where to find the rest of those fused alloys.บอกเราว่าจะหาฟิวส์อัลลอย ที่เหลือพวกนั้นได้ที่ไหน Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical   
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSED    F Y UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fused    (v) (f y uu1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
まごまご[, magomago] (adv,n,vs) (on-mim) confused; (P) [Add to Longdo]
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive) [Add to Longdo]
パンチドランク[, panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
フグ科[フグか, fugu ka] (n) Tetraodontidae (family of pufferfish with four fused teeth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuse \Fuse\ (f[=u]z), v. t. [imp. & p. p. {Fused} (f[=u]zd); p.
   pr. & vb. n. {Fusing}.] [L. fusus, p. p. of fundere to pour,
   melt, cast. See {Foundo} to cast, and cf. Futile.]
   1. To liquefy by heat; to render fluid; to dissolve; to melt.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite or blend, as if melted together.
    [1913 Webster]
 
       Whose fancy fuses old and new.    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fused \fused\ adj.
   joined together into a whole.
 
   Syn: amalgamate, amalgamated, coalesced, consolidated.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fused
   adj 1: joined together into a whole; "United Industries"; "the
       amalgamated colleges constituted a university"; "a
       consolidated school" [syn: {amalgamate}, {amalgamated},
       {coalesced}, {consolidated}, {fused}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top