ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

allusion

AH0 L UW1 ZH AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allusion-, *allusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allusion[N] การพาดพิงถึง, Syn. mention, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allusion(อะลู' เชิน) n. การพาดพิงถึง, การหมายถึง, คำอุปมา, Syn. mention, reference)

English-Thai: Nontri Dictionary
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allusionการอ้างถึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allusionsการอ้างถึง [TU Subject Heading]
Allusions in literatureการอ้างถึงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
allusionI make several allusions to the Bible.
allusionShe made an allusion to his misconduct.
allusionShe makes no allusion in the book to her profession.
allusionThe allusion was not lost on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าวอ้าง[N] allusion, See also: reference, Example: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น, Thai definition: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก
การเอ่ยถึง[N] mention, See also: allusion, reference, Syn. การอ้างถึง, การพูดถึง, การกล่าวถึง, Example: ในที่ประชุมได้มีการเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวของเขา, Thai definition: การพูดพาดพิงถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
คำกล่าวอ้าง[n.] (kham klāo-āng) EN: allusion ; reference   FR: allusion [f] ; référence [f]
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūt pen nai) EN: hint   FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLUSION    AH0 L UW1 ZH AH0 N
ALLUSIONS    AH0 L UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
allusion    (n) ˈəlˈuːʒn (@1 l uu1 zh n)
allusions    (n) ˈəlˈuːʒnz (@1 l uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspielung {f} | Anspielungen {pl}allusion | allusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引喩[いんゆ, inyu] (n) allusion [Add to Longdo]
関説[かんせつ;かんぜい(ok), kansetsu ; kanzei (ok)] (n,vs) (obsc) allusion; alluding; related explanation [Add to Longdo]
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion [Add to Longdo]
言及[げんきゅう, genkyuu] (n,vs) reference; allusion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Allusion \Al*lu"sion\, n. [L. allusio, fr. alludere to allude:
   cf. F. allusion.]
   1. A figurative or symbolical reference. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A reference to something supposed to be known, but not
    explicitly mentioned; a covert indication; indirect
    reference; a hint.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 allusion
   n 1: passing reference or indirect mention

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top