Search result for

alder

(57 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alder-, *alder*
English-Thai: Longdo Dictionary
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alder[N] ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก alnus เปลือกใช้ย้อมผ้า เนื้อไม้ใช้ทำสะพานหรือตอม่อ
alderman[N] เทศมนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense

English-Thai: Nontri Dictionary
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aldermanเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I leave for alderaan In the morning.ข้าจะไป ออเดอรานในตอนเช้า Assassin (2010)
The Department of Health is awaiting confirmation but sources say these new cases may be connected to the sudden death of a 34-year-old AIMM Alderson executive and her 6-year-old son this holiday weekend.กระทรวงสาธารณสุข/กำลังรอคำยืนยัน... . ...แต่แหล่งข่าวเล่าว่ารายใหม่นี้อาจเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน... Contagion (2011)
He's an alderman.เขาเป็นนายกเทศมนตรี There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
- Yeah. And then, immediately... - Get off at alder.ใช่ แล้วก็ ลงที่แอลเดอร์ทันที BeeWare (2011)
51st Ward Alderman Martin Fong!เขต 51 อัลเดอร์แมน มาร์ติน ฟง Nationals (2012)
We have a report of an attack on 12th and alder.เราได้รับรายงานเรื่องถูกทำร้าย ที่ถนน12และอัลเดอร์ Big Feet (2012)
Now I'm keen to review the last act, just the final entry of Wardour and Aldersly.ตอนนี้ฉันกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบ การกระทำที่ผ่านมา เพียงรายการสุดท้าย ของ Wardour และ Aldersly The Invisible Woman (2013)
An alderman from the Glades trying to save the city.เทศมนตรีของ เดอะ เกรด์ ที่จะพยายามลองช่วยเมืองนี้ City of Heroes (2013)
Sebastian Blood, the local alderman that I told you about.เซบาสเตียน บลัดเทศมนตรีคนพื้นที่ ที่ผมเล่าให้ฟัง Identity (2013)
Alderman.เทศมนตรี Identity (2013)
Alderman. Thank you for coming.เทศมนตรี ขอบคุณที่มาครับ Identity (2013)
So you can imagine how I feel about you putting him in the crosshairs of public opinion, alderman.เพราะงั้นคุณคงเข้าใจว่า ฉันรู้สึกยังไงที่คุณทำให้เขาเป็นเป้า ให้สาธารณะโจมตีเขา เทศมนตรี Identity (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALDER    AO1 L D ER0
ALDERCY    AH0 L D ER1 K IY0
ALDERSON    AO1 L D ER0 S AH0 N
ALDERMEN    AO1 L D ER0 M EH0 N
ALDERMAN    AE1 L D ER0 M AH0 N
ALDERMAN    AO1 L D ER0 M AH0 N
ALDERSON    AE1 L D ER0 S AH0 N
ALDERTON    AO1 L D ER0 T AH0 N
ALDERFER    AE1 L D ER0 F ER0
ALDERETE    AE1 L D ER0 IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alder    (n) (oo1 l d @ r)
alders    (n) (oo1 l d @ z)
alderman    (n) (oo1 l d @ m @ n)
aldermen    (n) (oo1 l d @ m @ n)
Aldershot    (n) (oo1 l d @ sh o t)
aldermanic    (j) (oo2 l d @ m a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]
Erlentyrann {m} [ornith.]Alder Flycatcher [Add to Longdo]
Alderney {n} (nördl. brit. Kanalinsel) [geogr.]Alderney [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルデラ[, karudera] (n) caldera; (P) [Add to Longdo]
カルデラ湖[カルデラこ, karudera ko] (n) caldera lake [Add to Longdo]
リョウブ科[リョウブか, ryoubu ka] (n) Clethraceae (plant family); (common name) the white alder family [Add to Longdo]
火口[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera [Add to Longdo]
陥没湖[かんぼつこ, kanbotsuko] (n) lake formed in volcanic caldera [Add to Longdo]
煮沸器[しゃふつき, shafutsuki] (n) scalder [Add to Longdo]
[はり;はぎ, hari ; hagi] (n) (arch) (See 榛の木) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]
榛の木[はんのき;ハンノキ, hannoki ; hannoki] (n) (uk) Japanese alder (Alnus japonica) [Add to Longdo]
千振[せんぶり;センブリ, senburi ; senburi] (n) (1) (uk) Japanese green gentian (Swertia japonica); (2) alderfly (esp. species Sialis japonica); alder fly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通赤杨[pǔ tōng chì yáng, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄔˋ ㄧㄤˊ, / ] alder tree (Alnus glutinosa) [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, / 榿] alder [Add to Longdo]
赤杨[chì yáng, ㄔˋ ㄧㄤˊ, / ] alder tree (genus Alnus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カルデラ[かるでら, karudera] Caldera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alder \Al"der\ ([add]l"d[~e]r), Aller \Al"ler\ ([add]l"l[~e]r),
   a. [From ealra, alra, gen. pl. of AS. eal. The d is
   excrescent.]
   Of all; -- used in composition; as, alderbest, best of all,
   alderwisest, wisest of all. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] alderfly

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alder \Al"der\ ([add]l"d[~e]r), n. [OE. aldir, aller, fr. AS.
   alr, aler, alor, akin to D. els, G. erle, Icel. erlir, erli,
   Swed. al, Dan. elle, el, L. alnus, and E. elm.] (Bot.)
   A tree, usually growing in moist land, and belonging to the
   genus {Alnus}. The wood is used by turners, etc.; the bark by
   dyers and tanners. In the U. S. the species of alder are
   usually shrubs or small trees.
   [1913 Webster]
 
   {Black alder}.
   (a) A European shrub ({Rhamnus frangula}); Alder buckthorn.
   (b) An American species of holly ({Ilex verticillata}),
     bearing red berries.
     [1913 Webster] Alder

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alder
   n 1: wood of any of various alder trees; resistant to underwater
      rot; used for bridges etc
   2: north temperate shrubs or trees having toothed leaves and
     conelike fruit; bark is used in tanning and dyeing and the
     wood is rot-resistant [syn: {alder}, {alder tree}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alder
   age
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top