ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alderman

AO1 L D ER0 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alderman-, *alderman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alderman(n) เทศมนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aldermanเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was on that plane, Alan. No! I've got Jim Alderman on the line.เขาอยู่บนเครื่องแน่ จิม อัลเดอร์แมน_BAR_ Rendition (2007)
51st Ward Alderman Martin Fong!เขต 51 อัลเดอร์แมน มาร์ติน ฟง Nationals (2012)
An alderman from the Glades trying to save the city.เทศมนตรีของ เดอะ เกรด์ ที่จะพยายามลองช่วยเมืองนี้ City of Heroes (2013)
Sebastian Blood, the local alderman that I told you about.เซบาสเตียน บลัดเทศมนตรีคนพื้นที่ ที่ผมเล่าให้ฟัง Identity (2013)
An alderman from the Glades trying to save the city.บลัดเป็นใคร? / เขาเป็นเทศมนตรีเมืองเดอะเกรด พยายามที่จะรักษาเมือง Crucible (2013)
When you get a minute, can I get the revenue numbers on alderman international?ถ้าคุณพอมีเวลา ผมขอตัวเลขรายได้ ของเทศมนตรีระหว่างประเทศหน่อย Demolition (2015)
Alderman Richard Ford was in his second term at city hall.สมาชิกสภาเทศบาล ริชาร์ด ฟอร์ด อยู่ในวาระที่สองของเขาในการดำรงตำแหน่ง Midnight City (2015)
That alderman died because of the decision that I made.เทศมนตรีเสียชีวิต เพราะการตัดสินใจของผมเอง Midnight City (2015)
Cross-reference with alderman Ford's murder and the evidence your father gave us.ข้ออ้างอิงโยงกับคดี ฆาตกรรมสมาชิกเทศมนตรีฟอร์ด และหลักฐานที่พ่อคุณให้เรา Uprising (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALDERMAN AO1 L D ER0 M AH0 N
ALDERMAN AE1 L D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alderman (n) ˈɔːldəmən (oo1 l d @ m @ n)
aldermanic (j) ˌɔːldəmˈænɪk (oo2 l d @ m a1 n i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alderman \Al"der*man\ ([add]l"d[~e]r*man), n.; pl. {Aldermen}.
   [AS. aldormon, ealdorman; ealdor an elder + man. See {Elder},
   n.]
   1. A senior or superior; a person of rank or dignity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The title was applied, among the Anglo-Saxons, to
      princes, dukes, earls, senators, and presiding
      magistrates; also to archbishops and bishops, implying
      superior wisdom or authority. Thus Ethelstan, duke of
      the East-Anglians, was called Alderman of all England;
      and there were aldermen of cities, counties, and
      castles, who had jurisdiction within their respective
      districts.
      [1913 Webster]
 
   3. One of a board or body of municipal officers next in order
    to the mayor and having a legislative function. They may,
    in some cases, individually exercise some magisterial and
    administrative functions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alderman
   n 1: a member of a municipal legislative body (as a city
      council); "aldermen usually represent city wards"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top