ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alderman

AO1 L D ER0 M AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alderman-, *alderman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alderman[N] เทศมนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aldermanเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was on that plane, Alan. No! I've got Jim Alderman on the line.เขาอยู่บนเครื่องแน่ จิม อัลเดอร์แมน_BAR_ Rendition (2007)
He's an alderman.เขาเป็นนายกเทศมนตรี There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
51st Ward Alderman Martin Fong!เขต 51 อัลเดอร์แมน มาร์ติน ฟง Nationals (2012)
An alderman from the Glades trying to save the city.เทศมนตรีของ เดอะ เกรด์ ที่จะพยายามลองช่วยเมืองนี้ City of Heroes (2013)
Sebastian Blood, the local alderman that I told you about.เซบาสเตียน บลัดเทศมนตรีคนพื้นที่ ที่ผมเล่าให้ฟัง Identity (2013)
Alderman.เทศมนตรี Identity (2013)
Alderman. Thank you for coming.เทศมนตรี ขอบคุณที่มาครับ Identity (2013)
So you can imagine how I feel about you putting him in the crosshairs of public opinion, alderman.เพราะงั้นคุณคงเข้าใจว่า ฉันรู้สึกยังไงที่คุณทำให้เขาเป็นเป้า ให้สาธารณะโจมตีเขา เทศมนตรี Identity (2013)
Alderman...เทศมนตรี ... Identity (2013)
An alderman from the Glades trying to save the city.บลัดเป็นใคร? / เขาเป็นเทศมนตรีเมืองเดอะเกรด พยายามที่จะรักษาเมือง Crucible (2013)
A lot on my mind, alderman.ยังมีเรื่องอีกมากให้ต้องคิด ท่านเทศมนตรี Crucible (2013)
I'll leave changing the world to you, alderman.ฉันจะปล่อยเรื่องของการเปลี่ยนเแปลงโลกให้คุณ.เทศมนตรี Crucible (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALDERMAN    AO1 L D ER0 M AH0 N
ALDERMAN    AE1 L D ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alderman    (n) ˈɔːldəmən (oo1 l d @ m @ n)
aldermanic    (j) ˌɔːldəmˈænɪk (oo2 l d @ m a1 n i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alderman \Al"der*man\ ([add]l"d[~e]r*man), n.; pl. {Aldermen}.
   [AS. aldormon, ealdorman; ealdor an elder + man. See {Elder},
   n.]
   1. A senior or superior; a person of rank or dignity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The title was applied, among the Anglo-Saxons, to
      princes, dukes, earls, senators, and presiding
      magistrates; also to archbishops and bishops, implying
      superior wisdom or authority. Thus Ethelstan, duke of
      the East-Anglians, was called Alderman of all England;
      and there were aldermen of cities, counties, and
      castles, who had jurisdiction within their respective
      districts.
      [1913 Webster]
 
   3. One of a board or body of municipal officers next in order
    to the mayor and having a legislative function. They may,
    in some cases, individually exercise some magisterial and
    administrative functions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alderman
   n 1: a member of a municipal legislative body (as a city
      council); "aldermen usually represent city wards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top