ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ad lib

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ad lib-, *ad lib*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What about the plan? Pike just blew up the plan we are ad libbing!ไพค์ทำแผนพวกเราพังแล้ว ไม่มีแผนอื่นแล้ว The A-Team (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ad lib    (a) ˌæd-lˈɪb (a2 d - l i1 b)
ad libitum    (a) ˌæd-lˈɪbɪtəm (a2 d - l i1 b i t @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ad lib
      adv 1: without advance preparation; "he spoke ad lib" [syn: {ad
             lib}, {ad libitum}, {spontaneously}, {impromptu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top