ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extempore

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extempore-, *extempore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extempore[ADJ] ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, Syn. extemporaneous, offhand
extempore[ADV] อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. extemporaneously, offhand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extempore(อิคซเทม'พะรี) adv. เฉพาะหน้า,ว่ากลอนสด,ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, (เพลง) ซึ่งแต่งขึ้นสด ๆ adj. extemporaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
extempore(adv) โดยฉับพลัน,เฉพาะหน้า,ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extempore (j) ˈɛkstˈɛmpəriː (e1 k s t e1 m p @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extempore \Ex*tem"po*re\, adv. [L. ex out + tempus, temporis,
   time. See {Temporal}.]
   Without previous study or meditation; without preparation; on
   the spur of the moment; suddenly; extemporaneously; as, to
   write or speak extempore. --Shak. -- a. Done or performed
   extempore. "Extempore dissertation." --Addison. "Extempore
   poetry." --Dryden. -- n. Speaking or writing done extempore.
   [Obs.] --Bp. Fell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extempore
   adv 1: without prior preparation; "he spoke extemporaneously"
       [syn: {extemporaneously}, {extemporarily}, {extempore}]
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top