ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aborigine

AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aborigine-, *aborigine*
Possible hiragana form: あぼりぎね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aborigine[N] ชนพื้นเมือง, See also: คนพื้นเมือง, Syn. native
Aborigine[N] ชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลีย, See also: ชนเผ่าอะบอริจิน
aborigines[N] สัตว์หรือพืชพื้นเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ

English-Thai: Nontri Dictionary
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aborigineชนพื้นเมืองดั้งเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The other is said to have been raised by aborigine...อีกคนพูดกันว่าชอบรีดไถ พวกพื้นเมือง-- Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Aborigines.พื้นเมือง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Uluru is a place, that's sacred among the Aborigines, Australian tribal peopleที่นี่เรียกว่า UIuru UIuru เป็นสถานที่ ...ศักดิ์สิทธ์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I got this in Australia when I was backpacking with these aborigine spirit guides.ผมได้มันมาจากออสเตเลีย ตอนที่ผมเดินทาง กับพวกชนพื้นเมือง ผู้นำพาวิญญาณ The Killer (2012)
One of the sailors pointed at the animals that hop around and put their babies in their pouch, and he asked what they were, and the Aborigines said, "Kanguru."หนึ่งในลูกเรือชี้ไปที่สัตว์ที่ กระโดดไปรอบ ๆ และใส่ทารกของพวกเขาใน กระเป๋าของพวกเขา และเขาถามสิ่งที่พวกเขาและชาว พื้นเมืองกล่าวว่า แคงกูรู Arrival (2016)
And remember what happened to the Aborigines.และจำไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาว พื้นเมือง Arrival (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
ชนพื้นเมือง[N] aborigine, See also: native, primitive, inhabitant, indigenous person, Example: มีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนไทยเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันมานานแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อาศัยดั้งเดิมในท้องถิ่นหนึ่งๆ มักมีภาษาและวัฒนธรรมการดำรงชีพเฉพาะกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพื้นเมือง[n. exp.] (khon pheūnmeūang) EN: native ; aborigine   FR: natif [m] ; native [f] ; autochtone [m, f] ; aborigène [m]
คนถิ่นเดิม[n. exp.] (khon thin doēm) EN: aborigine   FR: aborigène [m]
พื้นเมือง[adj.] (pheūnmeūang) EN: native ; aborigine   FR: natif ; autochtone ; indigène ; primitif ; aborigène

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORIGINE    AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0
ABORIGINES    AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aborigine    (n) ˌæbərˈɪʤəniː (a2 b @ r i1 jh @ n ii)
aborigine    (n) ˌæbərˈɪʤəniː (a2 b @ r i1 jh @ n ii)
Aborigines    (n) ˌæbərˈɪʤənɪz (a2 b @ r i1 jh @ n i z)
aborigines    (n) ˌæbərˈɪʤənɪz (a2 b @ r i1 jh @ n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines {pl}; Australische UreinwohnerAborigine | Aborigines [Add to Longdo]
Ureinwohner {m}; Urbewohner {m} | Ureinwohner {pl}; Urbewohner {pl}aborigine | aborigines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボリジニ;アボリジニー;アボリジン[, aborijini ; aborijini-; aborijin] (n) aborigine [Add to Longdo]
タスマニアアボリジニ[, tasumaniaaborijini] (n) Tasmanian Aborigine [Add to Longdo]
原民[げんみん, genmin] (n) aborigines [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
先住民族[せんじゅうみんぞく, senjuuminzoku] (n,adj-no) aborigines; indigenes [Add to Longdo]
土人[どじん, dojin] (n) (sometimes derog.) natives; aborigines; (P) [Add to Longdo]
土着民[どちゃくみん, dochakumin] (n) natives; aborigines [Add to Longdo]
蕃社[ばんしゃ, bansha] (n) aborigines village [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aborigine
   n 1: an indigenous person who was born in a particular place;
      "the art of the natives of the northwest coast"; "the
      Canadian government scrapped plans to tax the grants to
      aboriginal college students" [syn: {native}, {indigen},
      {indigene}, {aborigine}, {aboriginal}]
   2: a dark-skinned member of a race of people living in Australia
     when Europeans arrived [syn: {Aborigine}, {Abo},
     {Aboriginal}, {native Australian}, {Australian Aborigine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top