ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aborigines

AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aborigines-, *aborigines*, aborigine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aborigines[N] สัตว์หรือพืชพื้นเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aboriginesชนชาวอะบอริจีนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aborigines.พื้นเมือง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Uluru is a place, that's sacred among the Aborigines, Australian tribal peopleที่นี่เรียกว่า UIuru UIuru เป็นสถานที่ ...ศักดิ์สิทธ์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
One of the sailors pointed at the animals that hop around and put their babies in their pouch, and he asked what they were, and the Aborigines said, "Kanguru."หนึ่งในลูกเรือชี้ไปที่สัตว์ที่ กระโดดไปรอบ ๆ และใส่ทารกของพวกเขาใน กระเป๋าของพวกเขา และเขาถามสิ่งที่พวกเขาและชาว พื้นเมืองกล่าวว่า แคงกูรู Arrival (2016)
And remember what happened to the Aborigines.และจำไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาว พื้นเมือง Arrival (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORIGINES    AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aborigines    (n) ˌæbərˈɪʤənɪz (a2 b @ r i1 jh @ n i z)
aborigines    (n) ˌæbərˈɪʤənɪz (a2 b @ r i1 jh @ n i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
原民[げんみん, genmin] (n) aborigines [Add to Longdo]
先住民[せんじゅうみん, senjuumin] (n,adj-no) former inhabitant; indigenous people; aborigines [Add to Longdo]
先住民族[せんじゅうみんぞく, senjuuminzoku] (n,adj-no) aborigines; indigenes [Add to Longdo]
土人[どじん, dojin] (n) (sometimes derog.) natives; aborigines; (P) [Add to Longdo]
土着民[どちゃくみん, dochakumin] (n) natives; aborigines [Add to Longdo]
蕃社[ばんしゃ, bansha] (n) aborigines village [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aborigines \Ab`o*rig"i*nes\ (-r[i^]j"[i^]*n[=e]z), n. pl. [L.
   Aborigines; ab + origo, especially the first inhabitants of
   Latium, those who originally (ab origine) inhabited Latium or
   Italy. See {Origin}.]
   1. The earliest known inhabitants of a country; native races.
    [1913 Webster]
 
   2. The original fauna and flora of a geographical area
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top