ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มิลักขะ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มิลักขะ-, *มิลักขะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลักขะ[N] Tamil, See also: Dravidian, outcaste, Syn. ทมิฬ, ฑราวิท, มิลักขู, มิลักข, Example: เรารับอิทธิพลความเกลียดชังมิลักขะมาจากพระสงฆ์ในศาสนาลังกาวงศ์, Count unit: คน, Thai definition: คนพื้นเมืองดั้งเดิมของอินเดีย, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] Tamil, See also: Dravidian, outcaste, Syn. ทมิฬ, ฑราวิท, มิลักขู, มิลักข, Example: เรารับอิทธิพลความเกลียดชังมิลักขะมาจากพระสงฆ์ในศาสนาลังกาวงศ์, Count unit: คน, Thai definition: คนพื้นเมืองดั้งเดิมของอินเดีย, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิลักขะ, มิลักขูน. คนป่าเถื่อน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top