ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

土著

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -土著-, *土著*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土著[tǔ zhù, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ, ] aboriginal, #27,492 [Add to Longdo]
土著[tǔ zhù rén, ㄊㄨˇ ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ, ] aboriginal, #56,078 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I might just as well give it back to the dirt-eating Comanches.[CN] 最后还不是要 还给本地那些肮脏的土著 Giant (1956)
They are puro Indio and these mountains belong to them.[CN] 他们是本地土著 这些山都是他们的 The Wild Bunch (1969)
Won from nature and from primitive man.[CN] 从大自然和土著手上赢得的 How the West Was Won (1962)
Mind you, I don't know what the natives were like here... but there are none anymore.[CN] 告诉你,我不知道这里得土著什么样子 但是现在没有了 Too Late the Hero (1970)
How many braves has she known?[CN] "她了解多少土著战士"? Two Rode Together (1961)
It's the native name for a bird[CN] 在土著语里的意思是一只鸟. Death in the Garden (1956)
You know, with a civilian, the colonel has a big thing about it, especially a native, as he likes to call them.[CN] 他是老百姓,上校不会准的 而且还是他所谓的土著 MASH (1970)
For his first mission, he's being sent ... among the wildest of the natives![CN] 他第一次布道被送去顶替圣米歇尔神父 当地印第安土著相当恐怖 Death in the Garden (1956)
a proper little aborigine.[CN] -搞不好是土著 A Hard Day's Night (1964)
Manhattan Island derives its name from its earliest inhabitants the Manhattan Indians.[CN] 曼哈顿 曼哈顿之名源自当地土著 曼哈顿印第安人 The Seven Year Itch (1955)
They may be head-hunters ... or escaped convicts![CN] 说不定是野蛮的土著.. 或者一个逃犯... Death in the Garden (1956)
He trades with the natives.[CN] 他跟土著人交易 La vallée (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top